u u j O ONTWIKKELINGEN IN BIOSCOOPLAND i m Utrecht De Gemeente Utrecht heeft een speciale adviescommissie in het leven geroepen om de bioscoop situatie binnen de gemeentegren zen in kaart te brengen. Tot die tijd wordt er geen groen licht gegeven voor grootschalige plan nen voor een multiplex of art- plex. Desalniettemin blijkt het college van B&W van plan te zijn de gemeenteraad instemming te vragen voor het plan van Jos Stelling een nieuw filmcentrum te beginnen. Dit theater, met de naam het Louis Hartlooper Complex, moet gevestigd worden in het voormalig politiebureau Tolsteeg. De plannen voor het Hartlooper centrum werden door Jos Stelling ontwikkeld in reactie op de plannen van 't Hoogt en de Wolff Cinema Groep een artplex gestalte te geven. Amsterdam De Amsterdamse staatskrant meldde eind januari dat de plan nen voor een bioscoop op het Haarlemmerplein in Amsterdam niet door zouden gaan. Een be roepscommissie zou omwonen den, die zich al jaren verzetten tegen de komst van het complex, gelijk hebben gegeven in hun betoog dat er een milieueffectrap portage (MER) moet worden ver richt. Navraag bij Wolff Cinema Groep leerde dat de projectontwikkelaar contact heeft gezocht met de r— E o '5 c o 'Ju i/i 0) E Delft Net voor de kerstvakantie is men in Delft gestart met de bouw van het Zuidpoort complex. Naast winkels, kantoren en woningen, zal Zuid poort een multiplex gaan herbergen van Arcaplex Theatres. De nieuwe bioscoop, die de naam Arcaplex Delft zal gaan voeren, krijgt zeven zalen met in totaal 1.350 stoelen. De beoogde opening is in augustus of sep tember 2003, zo meldde een woordvoerster van Arcaplex Theatres. Het in aanbouw zijnde Movie Unlimited in Zevenaar bioscoopexploitant om de ontstane, problematische situatie te bespreken. Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet duidelijk wat de volgende stappen in het proces zullen zijn. De con clusie dat er nu geen bioscoop zal komen op het Haarlemmerplein, zoals de staatskrant meldde, bleek echter onjuist. 's-Gravenhage Om uitbreidingsplannen te kun nen financieren heeft het Haags Filmhuis het plan opgevat om een obligatielening uit te schrij ven. De kosten van de obligaties bedragen 250. De lening heeft een looptijd van tien jaar en Zevenaar De opening van de nieuwe bios coop Movie Unlimited en het er onder gelegen Grand Café in Ze venaar heeft voor de tweede keer vertraging opgelopen, zo was begin januari te lezen in De Gelderlander. Albert Schoenmaker van Movie Un limited vertelde Holland Film Nieuws onlangs het vreselijk te vinden dat Movie Unlimited de afgelopen Kerstperiode en de maand januari heeft moeten mislopen. "Maar zo als het er nu uitziet gaan we 22 maart testdraaien en eind maart echt open.", aldus Schoenmaker. draagt een rente van 4% per jaar. Met het geld kan het filmhuis de inrichtingkosten, die zijn geraamd op 360.000,-, voor haar reke ning nemen. De kosten van de bouw van een vierde en vijfde filmzaal, een nieuwe kassa, uit breiding van het café alsmede een bibliotheek komen geheel voor rekening van de gemeente, eige naar van het pand. Bron: ANF Nieuwsbrief Arnhem Ook Filmhuis Arnhem wil graag uitbreiden om ruimte te kunnen bieden aan de vraag van het pub liek en het grote aanbod van de filmverhuurders. De huidige twee zalen blijken ontoereikend te zijn. Met de oplevering van het beleids plan "Toekomstvisie van Filmhuis Arnhem: Scherpstellen op 2006" is duidelijk uitgesproken waar het Filmhuis Arnhem naar toe wil. Dat is een groei naar vijf zalen. Dat alles zou moeten plaatsvin den in een ander pand waar al eerder gemeentelijke overeen stemming over zou zijn bereikt. Hoewel de verhuizing voor 2005 niet gehaald zal worden is Henk Bitter, directeur van het Arnhems filmhuis, positief dat de uitbrei ding uiteindelijk gerealiseerd zal worden. Bron: ANF Nieuwsbrief 1 6 jMÉK *w>: mm 't i X Q. w O O O. N C i- Q.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 16