GUNSTIGE FILMCONJUNCTUUR VRAAGT OM NIEUWE AANPAK OVERHEID ASSOCIATIE VAN NEDERLANDSE FILMTHEATERS (ANF) Deze maand verscheen "Filmtheaters en Cultuur beleid; Handreiking voor bestuurders van provin cies en gemeenten", een initiatief van de NFC en ANF en aanleiding voor de ANF onder de gunstige filmcon- junctuur te pleiten voor een extra impuls vanuit het overheidsbeleid richting filmtheaters en filmhuizen. Door Marjet van Zuijlen en Gerard Bunnik De handreiking is in de eerste plaats bestemd voor de beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en pro vincies en medewerkers van culturele instellingen, het bioscoopbedrijf en de filmtheaters. De uitgave geeft met name inzicht in het functioneren van de gesubsidieerde filmvertoning en biedt vooral praktische handvatten voor gemeentelijk en provinciaal filmbeleid. Voor het film- en bios coopbedrijf biedt de handreiking inzicht in het filmbeleid van de Ne derlandse overheid. De uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bij dragen van de NFC, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van OCenVV en het Cul tuurfonds (BNG). Nu investeren De gunstige filmconjunctuur, in 2001 werden immers ruim vierentwintig miljoen bioscoop- en filmtheaterbe- zoeken geregistreerd, vraagt naar het oordeel van de ANF om een nieuwe aanpak van de rol van de overheid richting bioscopen, filmtheaters en filmhuizen. De overheid heeft, met de sterk groeiende belangstelling voor bioscoop en filmtheater, samen met de filmsector een uitgelezen kans het unieke stelsel van gesubsidieerde film theaters een extra kwaliteitsimpuls te geven. Nu extra investeren in accommodaties en exploitaties van filmtheaters levert, met de groeiende publieke belang stelling voor de cinema, extra voordeel op, met name voor het door de over heid sterk gestimuleerde aanbod van kwetsbare kwaliteitsfilms. De ANF stelt daarom voor vanuit zowel de rijksoverheid, provincies als gemeen ten nieuwe afspraken te gaan maken met de ruim 100 filmtheaters. Neder land krijgt volgens de ANF steeds meer zin in de cinema; de filmtheaters en hun speciale filmaanbod moeten daar extra van mee kunnen profiteren. Plan van aanpak Met gerichte gemeentelijke investerin gen en relatief kleine inspanningen ten gunste van nieuwe filmtheater accommodaties en exploitaties, kan op korte termijn een belangrijke ver rijking worden gerealiseerd van het lokale en regionale film- en cultuur aanbod. De ANF moedigt de filmthe aters aan naar aanleiding van het ver schijnen van de handreiking nog dit voorjaar het initiatief te nemen voor gericht overleg met hun gemeenten en provincies. Onderdeel van het plan van aanpak vanuit de filmtheaters, zullen nieuwe afspraken moeten zijn met betrekking tot de accommodaties en exploitaties van filmtheaters en in het bijzonder hun subsidiabele taken, hun inzet voor nieuwe (filmeducatie- ve) activiteiten en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Steeds meer zin in cinema De filmtheaters hebben in 2001 met een veelzijdig internationaal aanbod weer veel (nieuw) publiek gewonnen voor de cinema. Het filmtheaterpu- bliek is vooral breed cultureel georiën teerd, jongeren komen naar projecten als Moviezone (30 filmtheaters), stu derenden naar lezingenreeksen en spe cials van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie. Voor cinefielen en senioren zijn er klassiekerreeksen en specials (Some like it Hot, Tarkovski en Cine Premières). Ook nieuwe Neder landers en culturele minderheden leren inmiddels de weg naar de filmtheaters kennen door filminitiatieven als Cine ma Mediterranee Turkije, Nouvelle Arabe en het Hindoestaans Filmfesti val. Ook genres als de wereldcinema, kinderfilm en de Nederlandse cinema komen in de filmtheaters goed aan bod ("Minoes", "Nynke", "Kanda- har", "Vizontele", "Black Boards"). Onvoldoende geïnvesteerd Daarnaast herontdekt een hele gene ratie (40+) via de filmtheaters de cine ma als een plaats waar meer te zien is in comfortabele accommodaties met kwalitatief steeds betere outillage. Maar in een groeiend aantal gemeen ten lopen de filmtheaters nu tegen de grenzen aan van hun mogelijkheden. In teveel steden in Nederland is naar het oordeel van de ANF de laatste jaren immers onvoldoende geïnvesteerd in accommodaties voor de artcinema. Het ontbreekt daardoor in grotere ge meenten als Amersfoort, Apeldoorn, Eindhoven en Nijmegen naast bios copen en filmtheaters zelfs aan echte arthouses. Dat is jammer want daar mee worden belangrijke (nieuwe) groe pen, zowel oudere als jongere filmlief hebbers buiten de bioscoop gehouden. Inhaalslag De filmtheaters maken zich daarom inmiddels op voor een inhaalslag in het belang van het regionale en stede lijk filmklimaat. Ook de oorspronke lijke taakstelling van de filmtheaters gaat hiervan meeprofiteren. Het unieke internationale filmaanbod van de (vier) door OCenVV gesubsidieerde dis tributeurs bereikt door de uitbreiding van de filmtheaters nieuwe publieks groepen. De nieuwste ANF-filmthea- ters hanteren nu een bedrijfsformule die gebaseerd is op modern ingerichte accommodaties. Ze bieden de tradi tionele filmhuisopzet in combinatie met een arthouse-functie. De filmtheaters ontwikkelen zich van geïmproviseerde vertoningsplaatsen (filmhuizen) in korte tijd tot moderne culturele instellingen. Met een veelzij dig (inter-)nationaal filmaanbod, flexi bele organisatiecultuur en brede toe gankelijkheid zijn het interessante part ners voor gemeenten en provincies die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken voor hun cultuurbeleid. Marjet van Zuijlen is voorzitter van de ANF en Gerard Bunnik is directeur van het landelijk bureau van de ANF. 1 9

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 19