2001: RECORDJA/R MET MINDER BEZOEKERS u o N U O Z Het afgelopen jaar werd een record aan bios coopkaartjes verkocht van bijna 24 miljoen. Een heus record dat niet meer gehaald is sinds 1981 - het jaar vlak voor de doorbraak van de videorecorder. Het succes kent ook zijn risico's, vooral omdat in 2001 opnieuw steeds minder mensen verantwoordelijk waren voor de stij gende kaartverkoop. Het doorlopende bevol kingsonderzoek dat NIPO uitvoert in opdracht van de NFC, komt met deze resultaten. Wat is de stand van zaken? Door Edward Borsboom Financieel voordeel Laban Duijnhouwer van Holly- woud in Woudrichem stond op 1 januari om vijf over twaalf 's nachts bij de geldautomaat om eurobiljetten te tappen. De Postbank had hem geweigerd vol doende euro's te geven, omdat zijn rekening te boek stond als een privérekening. Duijnhouwer: "We hebben geen grote problemen gehad. Er zijn wel mensen geweest, die met groot geld een biertje bestelden. Maar dan legde ik demonstratief een aantal zakjes eurowisselgeld op de bar, en dan bleek dat ze toch met euro's kon den betalen." Duijnhouwer heeft inmiddels wel de Postbank ingeruild voor de Rabobank. Ray- mond Bosdriesz van Cinemare heeft meer problemen met guldens gehad dan met euro's. "Ik kon op een gegeven moment mijn guldens niet afstorten: de bank was door zijn zakken heen." Minder wisselgeld Ook op administratief gebied liep alles op rolletjes. Theo Kuipers van de NFC kan geen bugs in het automatiseringssysteem melden. Bij Duware waren alle hens aan dek. Maar de helpdesk is meer bezig geweest met het beantwoor den van vragen over de wijze van invoeren van bespreekgelden en de nieuw in te voeren tickettabellen dan met troubleshooten. Geert Hollemans heeft al een financieel voordeel aan de euro ontdekt: "Met de nieuwe euro prijzen heb ik minder wisselgeld nodig. Voor wisselgeld moet je betalen bij de banken. Dat scheelt je zo een euro of tien per week." Op het eerste gezicht is alles posi tief: de gemiddelde Nederlander gaat steeds vaker naar de bioscoop. Goed nieuws, omdat de bevolking is gegroeid. In 1998 ging de Nederlander 1,3 keer naar de film en telde ons land zo'n 15,7 miljoen inwoners. In 2001 gingen we gemiddeld 1,5 keer naar de film en bevolkten we met 16,1 mensen ons land. De bioscoop is 'in' en met aantrekkelijke films en prettige accommodaties lijkt succes verze kerd. Maar er is meer aan de hand. Ten behoeve van gezamenlijke marketingactiviteiten en die van de individuele filmverhuurders en -vertoners, voert NIPO sinds 1998 een doorlopend bevolkingsonder zoek uit. Hierdoor is precies te volgen wat de samenstelling is van het publiek en welke demografi sche kenmerken hierbij horen. Hierbij is één van de meest aansprekende indelingen die naar leeftijdsgroepen. Voor het gemak zijn de jaren 2000 en 2001 naast elkaar gezet. Dit maakt de ver- o 3 IQ Bevolking 2000 (15,9 miljoen) Bevolking 2001 (16,1 miljoen) o 20-; a 30-: 3 IQ bioscoopbezoekers per leeftijdsgroep schillen zichtbaar, waarbij de meest opmerkelijke veranderingen naar voren komen. Deze bevestigen de trends van de afgelopen vier jaar. Bevolkingssamenstelling Afbeelding 1 laat zien welke veran deringen er plaatsvonden in de samenstelling van de Nederlandse bevolking. De toename van het aantal inwoners met ongeveer 200.000 per jaar is een ontwikke ling die gestaag door lijkt te gaan, van 15,9 miljoen in 2000 naar 16,1 miljoen in 2001. In de taart- punten is zichtbaar dat de drie groepen 'jongeren' verhoudings gewijs zijn afgenomen. De kin deren tot twaalf jaar, de tieners en twintigers vormen in 2001 een kleiner deel van de bevolking. Deze trend zal zich in de komende jaren doorzetten en is in één woord te vatten: 'ontgroening'. De meer bekende ontwikkeling van 'vergrij zing' houdt in dat de bevolking meer en meer uit ouderen zal bestaan, in de figuur opgenomen in de groep 50-79. In 2001 was dan ook sprake van een toename naar 28%. De middengroep van der tigers en veertigers maken samen bijna eenderde van de bevolking uit. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de keuze in doelgroepen die in het film- en bioscoopbedrijf gemaakt worden. Bioscoopbezoekers Lang niet iedereen in Nederland 3 IQ Bezoekfrequentie bioscooppubliek gaat een keer of vaker per jaar naar de bioscoop. Het gemiddelde bezoek cijfer van anderhalf keer per hoofd van de bevolking suggereert dit echter wel. In werkelijkheid is de groep mensen die wel eens een bioscoop bezoekt, de afgelopen jaren kleiner geworden. Ook in 2001 was dit het geval. Afbeelding 2 laat aan de rechterkant zien dat van alle Nederlanders in 2000 nog 32% naar de bioscoop ging en in 2001 29%. Het publieksbereik van bioscopen is dus afgenomen, het geen een risicovolle ontwikkeling is. Immers, de groep mensen die nooit gaat neemt toe, met daarbij de kans dat zij onbereikbaar wordt voor het film- en bioscoopbedrijf. Opvallend is dat bij 40 en 50-plus- sers het bereik iets is toegenomen, terwijl bij alle andere leeftijdsgroe pen een daling is te zien. Met andere woorden: voor kinderen, tieners, twintigers en dertigers - al ledrie gewenste doelgroepen binnen onze bedrijfskolom - kunnen mar ketingactiviteiten zich richten op het beperken van de uitstroom en het bevorderen van de instroom. Het eerste voorkomt dat mensen niet meer naar de bioscoop gaan en het laatste nodigt ook nieuw publiek uit om de bioscoop te be zoeken. Uiteraard zijn ook de 50- plussers een niet te vergeten doel groep (28% van de bevolking!) omdat daar het bereik het aller laagst is met 16%. Aandeel in de totale kaartverkoop Het recordjaar 2001 was goed voor zo'n vierentwintig miljoen verkoch te plaatsbewijzen. Het eerste record van het jaar werd gezet in het voor jaar, waarbij tijdens de vakantiepe riode meer kaartjes werden verkocht dan tijdens de kerst van 2000. O" Leeftijds groep Plaats Kaartjes (min.) 2001 2000 2001 2000 30-39 1 3 5,0 3,9 40-49 2 4/5 4,3 3,5 13-19 3 4/5 4,1 3.5 4-12 4 2 3,8 4,1 20-29 5 1 3,6 4,3 50-79 6 6 3,1 1.9 overig 7 7 0,0 0,4 absoluut 24,0 21,6 HÉÉf Ml 2 8 2 9 28% 17% 16% 15% 17% D4-12 13-1 0404 50-71 ovet (SJ 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4-12 20-29 40-49 S2000 O 2001 UI EJ2000 O 2001 4-12 20-29 40-49 Totaal 3 IQ

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 25