"HET DOEL IS EXPLOITANTEN HET GEVOEL TE GEVEN DAT DE NVB ER VOOR HEN IS" Naar aanleiding van de reorganisatie bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploi tanten (NVB) plaatst Holland Film Nieuws een interview met Ad Weststrate, voorzitter van de vereniging, die vanaf het eerste moment betrok ken is geweest bij de ontwikkeling. Door Frank van der Putte Twee jaar geleden is het initia tie f genomen om de NVB als brancheorganisatie meer herken baar te maken. Wat zijn je verwachtingen voor de komende jaren nu de strategienota is geaccordeerd? "Het is bij mijn weten voor het eerst dat we de eigen organisatie zo grondig tegen het licht hebben gehouden. We hebben ons oor te luisteren gelegd bij grote en kleine exploitanten en alle wensen en ideeën uitgewerkt in het rapport. Ik hoop dat we doelgericht aan onze ambities kunnen werken. Zeker met een goed en professioneel bureau, dat zich uitsluitend hoeft te richten op het 'product NVB', heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken." Waar ligt de grootste winst voor de leden van de NVB? "Door een helder beleid te for muleren en de uitvoering hier van over te laten aan professio nals, zijn we, meer dan in het verleden het geval was, in staat om direct in te spelen op ontwikkelingen in de markt en een servicegerichte organisatie neer te zetten. De NVB nieuwe stijl kan zich nu beter gaan pro- van raamovereenkomsten kan direct financieel voordeel voor de leden worden behaald. Zeker voor de kleinere exploitanten, die vaak wat minder dicht bij het vuur zitten, moet dit vruchten gaan afwerpen. Het ultieme doel is alle exploitanten het gevoel te geven dat de NVB er voor hen is, een brancheorganisatie waar zij graag onderdeel van willen uit maken." Sommige kleinere exploitanten hebben nu nog het gevoel dat zij weinig invloed hebben op het NVB beleid. Is dat zo? "Absoluut niet. In de vele jaren dat ik lid ben van de Exploitantenraad, heb ik kunnen constateren dat bij alle besluiten terdege rekening wordt gehouden met de belangen van de niet- concerns. Natuurlijk hebben de concerns wel een belangrijke stem, alleen al omdat zij 50% van de stemmen hebben, maar de vertegenwoordigers van de onafhankelijke exploitanten krij gen ruimschoots de gelegenheid hun inbreng te leveren. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er in de Exploitantenraad moest wor den gestemd, dat zegt toch wel genoeg." Ad Weststrate: "Als NVB willen wij de komende jaren fileren als belangenvereniging. De know how binnen de vereni ging en de beschikbare informa tie zal toegankelijker worden, bijvoorbeeld door het toepassen van Internet. Door het afsluiten Op welke wijze kunnen deze exploitanten actiever invloed uitoefenen? "In de eerste plaats natuurlijk via hun vertegenwoordigers in de Exploitantenraad en in het nieuwe Dagelijks Bestuur. Toch heeft dit blijkbaar onvol doende het gevoel gegeven dat er sprake is van daadwerkelijke zeggenschap. Het is in mijn ogen dan ook van groot belang dat de exploitanten zélf gebruik maken van de mogelijkheid om op de regiodagen duidelijk hun wensen kenbaar te maken. g Wat niet vergeten mag worden is dat besluiten op NVB niveau voor de collectiviteit worden genomen. Dat betekent helaas ook, dat niet altijd rekening kan worden gehouden met de verlan gens van individuele leden. Als we op basis van 100% una nimiteit moeten gaan werken, dan komt er natuurlijk helemaal niets van de grond. Wel zullen we als NVB de leden meer hand vatten moeten geven, waar ze binnen hun bedrijf hun voordeel mee kunnen doen. IN STAAT ZIJN MARKETINGACTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN, WAARVAN WIJ ALS BIOSCOOPEXPLOITANTEN VINDEN DAT DIE GOED ZIJN VOOR DE BRANCHE." AS l/l

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 9