19 Michael Lambrechtsen: 'Wij hebben als brancheverenigingen te maken met een bijna tien jaar oude structuur waarvan de essentie is, en daar moeten we wat mij betreft vanaf, dat er een overkoepelend orgaan is NFC genaamd, dat dicteert waar de verenigingen zich aan moeten houden. Dat is een bui tengewoon ouderwetse insteek'. goed omdat hij of zij geen belang heeft, behalve het collectief belang.' Gaan leden niet toch hun eigen weg bewandelen door zaken van tevoren onderling af te spreken? 'Daar heb ik nog niets van gemerkt. Niet bij de producers en niet bij de filmdistributeurs. Dit in tegenstel ling tot wat iedereen denkt. Het is prima dat er aan meningsvorming vooraf wordt gedaan, maar besluiten worden in de vergadering geno men. Als ik het een slecht besluit vind, dat wil zeggen, niet in het belang van het collectief, dan zeg ik dat ook en beargumenteer waarom ik dat vind. Natuurlijk vindt er blok vorming plaats. Daar heb ik geen enkele moeite mee, als de argumen ten maar goed zijn. Als dat echter alleen maar gebruikt wordt om je economische kracht te doen gel den, dan heb je geen branchevereni ging nodig.' Waar heb je die vereniging wel voor nodig? 'Voor een aantal praktische zaken en voor de belangen die er zijn ten opzichte van derden. Zaken waar leden geen tijd voor hebben, maar die iedereen raken. Waar je dusdani ge afspraken over moet maken zodat een bepaalde dienst of ser vice voor iedereen goedkoper is dan wanneer je het individueel doet. Anders kun je het net zo goed zelf doen!' Kun je wat van die praktische zaken noemen waar jij je sterk voor gaat maken? 'Een goede verstandhouding met de exploitanten blijft buitengewoon belangrijk. We zijn tenslotte allemaal van hetzelfde product afhankelijk. We willen allebei een deel van het kaartje waar de consument voor betaalt. Daarnaast zijn er zaken als filmtransport en contact met de overheid. Alles waar je als industrie een gezamenlijk belang in hebt.' De NVB biedt concrete zaken aan als cursussen voor bioscoopperso neel. Daarnaast wil het een ken niscentrum zijn voor vragen bij voorbeeld over bepaalde wettelijk bepalingen die van belang zijn. Gaat de NVF soortgelijke diensten beschikbaar stellen? 'We hebben nog helemaal geen plannen op dat gebied. Het lidmaat schap biedt de distributeurs bepaal de voordelen. Dat je mee kunt doen aan het filmtransport, dat je toegang hebt tot bepaalde data, tot statistie ken waaruit je analyses kunt maken voor je eigen bedrijfsvoering. We vertegenwoordigen de leden op het gebied van de piraterijbestrijding in de Stichting BREIN en bij het NICAM.A1 is dat laatste een NFC vertegenwoordiging, het is wel onze vertegenwoordiger die daar namens de NFC zit. Ik moet vooral de Checking Service niet vergeten. We gaan het lopende contract in december evalueren. Ik ben nu ook bezig met het concipiëren van nieu we Algemene Voorwaarden van Vertoning. Ze zullen eerst intern worden besproken en daarna aan de NVB worden aangeboden.' Hoe past de NFC als brancheorga nisatie nog in dat plaatje? 'Wij hebben als brancheverenigin gen te maken met een bijna tien jaar oude structuur waarvan de essentie is, en daar moeten we wat mij betreft vanaf, dat er een over koepelend orgaan is NFC genaamd, dat dicteert waar de verenigingen zich aan moeten houden. Dat is een buitengewoon ouderwetse insteek. Wij vinden dat de verenigingen eerst zelf in eigen kring moeten beslissen wat er gedaan moet wor den. Voor zover het federale acti viteiten betreft die boven de vereni gingen uitstijgen, kun je die in een NFC verband behandelen, maar dan wel als gevolg van besluitvorming binnen de verenigingen. Dat is de structuur waar we naar toe moeten. De NFC blijft wat mij betreft bestaan, maar dat moet dan wel in een gemoderniseerde vorm. Voor wat betreft contacten met bijvoor beeld de overheid is er wel een dis cussie gaande of dat niet ook door de verenigingen zelf gedaan zou kunnen worden. Uiteindelijk zullen de leden van de NVF, de NVB en niet te vergeten de NVS er in de loop van volgend jaar over beslis sen.' HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 19