Pathé komt met voordeelpas FILM VOORDEELPAS Eind november introduceerde Pathé de Film Voordeelpas. Met de pas krijgt de bezoeker korting op zes reguliere film voorstellingen. De korting kan oplopen tot 25%. trom vertrekt en zijn onvrede inslikt. Uit onderzoek is gebleken dat een ontevreden klant zijn onvre de over deze 'prestatie' deelt met familie, vrienden en kennissen en wel zodanig dat gemiddeld twintig personen op de hoogte worden gebracht van de "wanprestatie ".Van deze twintig is er vervolgens een aantal dat besluit uw bioscoop niet te bezoeken vanwege de 'schandali ge gang van zaken'. Zonder noemenswaardige inspan ning bent u er dan in geslaagd het aantal potentiële bezoekers van uw bioscoop te laten afnemen. Goed klachtenmanagement is de meest eenvoudige en goedkoopste manier om uw bioscoop te promo ten. Kostbare en arbeidsintensieve advertising- en marketinginspannin gen worden gemakkelijk tenietge daan door gebrek aan klantgerichte benadering. Gastheer In bovengenoemd voorbeeld had een andere aanpak tot hetzelfde resultaat kunnen leiden (de vader krijgt geen toegang tot de film), maar had de afhandeling wellicht geen bittere nasmaak bij de klant noch bij de caissière achtergelaten. Klachten gaan over de inhoud van het product. De kunst is om het onderwerp van gesprek daar ook te houden en te voorkomen dat een klant persoonlijk wordt. Gebeurt dit toch, dan moet de medewerker dui delijk aan kunnen geven waar zijn grenzen liggen. In het ergste geval moet hij weten hoe hij een klant uit de bioscoop kan zetten, maar let op: medewerkers zijn gastheren en gastvrouwen en geen beveiligings beambten. Je moet op tijd weten wanneer je een situatie uit handen moet geven...! Een goede informatievoorziening kan klachten helpen voorkomen of een snelle én goede afhandeling bevorderen. Hoe komt een mede werker aan de goede bagage, hoe deelt hij deze met zijn collega's? Werkgever én werknemer hebben beiden een eigen verantwoordelijk heid. De werknemer moet een actie ve rol spelen in de verkoop van 'het product bioscoop'. De bioscoop ver schaft hem werk, wat verschaft hij de bioscoop? De werkgever moet zijn medewer kers in de gelegenheid stellen het product optimaal aan te bieden én is verplicht een intern beleid te voeren dat onder andere gericht is op de vei ligheid van personeel en klanten. Frank van der Putte is secretaris van de NVB. De voordeelpas is een kaart die kan worden gekocht bij de kassa's van de Pathé bioscopen. De bezoe ker koopt er zes voorstellingen mee. In Amsterdam kost de pas 39,-, in Rotterdam en Den Haag 36,- en in Eindhoven, Groningen en Helmond 33,-- Bezoekers kunnen met de pas kaartjes kopen via www.pathe.nl of aan de kassa. Het saldo van de pas wordt afge schreven en het nieuwe saldo en de geldigheidsdatum verschijnen op het display. De pas is geldig voor alle reguliere filmvoorstellingen; maakt bestellen via Internet eenvoudig; zorgt ervoor dat bezoekers niet meer in de rij hoeven staan voor de kassa en er kunnen tot drie kaartjes per voorstelling mee worden gekocht. Er zijn ook enkele voorwaarden aan de pas verbonden: hij is alleen geldig in de bioscopen in de stad van aankoop; de geldigheid ver strijkt na een jaar; drie kaartjes is het maximale aantal per voorstel ling. De pas gekochte kaartjes kun nen niet worden geretourneerd; de pas is niet in te wisselen tegen contant geld; de pas is niet geldig in combinatie met andere kortin gen, aanbiedingen of acties én Pathé is na aankoop nimmer aan sprakelijk voor verlies, beschadi ging of diefstal van de pas. HOLLAND FILM NIEUWS - 25

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 25