Reactie op namen en begrippen tectionistisch. Dat kwam de sector niet ten goede. Initiatieven werden geblokt en vergunningen gewei gerd. Je moet een ondernemer de ruimte geven om ondernemer te zijn.' Wat beschouwen jullie als een hoogtepunt in de afgelopen perio de? HT: 'De beste tijd voor het gesticht en mij persoonlijk lag tussen 1990 en 1996. Voor die tijd was het hard werken om de enorme schuld weg te werken. Er kwamen vervolgens nieuwe bestuurders die de NFC op de kaart wilden zetten. De onderlin ge verhoudingen waren in die tijd goedje kunt natuurlijk op je vin gers natellen dat het ooit afgelopen is, maar om er dan meteen voor te zorgen dat het wordt zoals het er op dit moment bij staat, ervaar ik met grote spijt.' Is de verlaging van de BTW te zien als een kroon op jullie werk voor de NFC? HT:'De BTW leek op het laatste moment nog fout te gaan. Er stond nog een punt in waardoor Den Haag liet weten dat we de volgen de dag niet hoefden te komen tekenen. Het leek afgeblazen te worden. Het was vakantietijd en we beschikten over geen enkele bestuurder. Er waren er twee. Jan en ik. Jan sprak toen de histori sche woorden: "Ik kan het niet beoordelen. Dat kun jij het beste. Als je het wilt afblazen, dan doe je dat maar. Ik sta in ieder geval ach ter je." Het is niet afgeblazen.' JvD:'Dat is dus het verschil tussen Hans en mij. Ik heb de beslissin- Jan luykenstraat hebben wij het goed mee HT: 'Veel hoogtepunten, maar ook getroffen.' dieptepunten.' JvD: 'De relatie met het ministerie JvD:'Het pand waar hét altijd hangt sterk af van de mensen. gevestigd was.' Staatssecretarissen komen en gaan. De ambtenaren blijven.' Het gesticht HT:'Nog steeds het gesticht. En het Motion Picture Association of wordt steeds erger.' America (MBA) JvD:'Dat hangt sterk van de per HT: 'Ik heb er goede herinneringen soon af.' aan. Ik heb er ook veel om gela chen.' Nederlands Fonds voor de Film JvD: 'De MPA is veel meer een HT:'Ik hoop dat het ze goed gaat. begrip dan een gesprekspartner.' Maar waarom vraag je dit niet aan Hans Beerekamp?' Jan van Dommelen JvD:'Een instituut dat er moet zijn HT: 'Tot we dood gaan zullen we omdat het taalgebied van de goed contact houden.' Nederlandse film te klein is.' Hans Tijssen Ministerie van OCenW JvD:'Een bevlogen, charmante man HT:'Dat blijft wel bestaan. Daar die op tijd afscheid neemt.' gen waar miljoenen mee zijn gemoeid al diverse keren moeten nemen binnen mijn onderneming. Dan loop je niet weg voor de ver antwoordelijkheid. Voor Hans was het de moeilijkheid dat hij niet alleen bestuurder was van de NFC, maar tevens werkte in dienst van de NFC. Hans is gegaan voor het belang van de leden. Bij de BTW verlaging werd zichtbaar wat die organisatie betekende. Natuurlijk heeft die organisatie veel meer gedaan, maar de BTW verlaging, dat was opeens duidelijk. Men wil alles meten. Ik geef een Euro en ik wil 1,50 terug. Dat kan niet.' Bewijst het succes van de BTW ver laging niet het belang van de NFC, ook vandaag de dag? JvD: 'Als men ziet wat het in het ver leden heeft opgeleverd, dan moet men erkennen dat het hebben van een herkenbare organisatie zijn voordelen heeft. Het betekent tege lijkertijd dat men binnen die organi satie met elkaar bezig moet zijn om te bezien wat voor voordelen het kan blijven opleveren. Het gaat niet om het verleden, maar om de toe komst.' HT: 'Je moet ook wel bereid zijn een tijd ongewisheid te accepteren omdat je niet weet hoe dingen zul len lopen. We weten bijvoorbeeld HOLLAND FILM NIEUWS - 9

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 9