exploitant of iemand van de pers is. Bij alle schakels moet je opletten want je weet niet wie het op Internet zet.' Ook Tim Kuik begrijpt niet waar de pers zich zo druk over maakt. 'Natuurlijk mag je uitgaan van een beroepsintegriteit, maar wij hebben ook voorbeelden van DVD's die naar de pers zijn gestuurd en toch in handen van verkeerde figu ren terecht zijn gekomen. Er is maar een enkel lek nodig.' Eigen schuld De filmmaatschappijen zelf gaan ook niet helemaal vrij uit, zo blijkt bij nader onderzoek. Van de films die hun (internationale) première nog moeten beleven is een deel van de illegale kopieën weliswaar afkomstig van de zogeheten cam- cordings gemaakt tijdens besloten voorstellingen voor een select gezel schap, een ander deel betreft DVD's die door de studio's zelf worden verspreid om relaties te informeren. Tim Kuik:'We hebben dit jaar een vijftal films gehad die naar de leden van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences was gestuurd en vervolgens in de ver keerde handen terecht is gekomen.' Hoewel dit ook door Wolfers wordt erkend ontslaat dat volgens hem niemand van zijn verantwoordelijk heid. 'Het zijn veelal grote films waar heel veel mensen aan werken. Er zijn dus veel schakels waar je geen controle over hebt. Maar als lokaal management moet je samen met exploitanten kijken wat je er toch aan kunt doen om het tegen te houden.' Volgens Tim Kuik is er bij de bestrij- De tekst die werd gestuurd aan bioscoopexploitanten voor opname in hun huisregels: HUISREGLEMENT ILLEGALE OPNAMEN Bezoekers van dit theater dienen rekening te houden met de mogelijk heid dat zij voor aanvang van een voorstelling zullen worden gefouil leerd. Aan degenen die hieraan geen medewerking verlenen, kan de toegang tot de voorstelling worden geweigerd zonder recht op restitu tie van het toegangsgeld. Foto-, film- en andere opnameapparatuur dient voor aanvang van de voorstelling te worden afgegeven. Het is verboden deze apparatuur mee te nemen in het theater, op straffe van inbeslagname voor de duur van de voorstelling. Degenen die dit verbod overtreden zal de verdere toegang tot de voorstelling kunnen worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld. Films, tapes en andere gegevensdra gers die in inbeslaggenomen apparatuur worden aangetroffen zullen worden vernietigd zonder recht op schadevergoeding. Het theater is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de apparatuur. Tegen degene die tijdens de voorstelling opnamen maakt zullen civiel- en/of strafrechtelijke maatregelen worden genomen. Films, tapes en andere gegevensdragers die in de gebruikte opnameapparatuur wor den aangetroffen zullen worden vernietigd zonder recht op schadever goeding. Het theater is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de apparatuur. Indien de opnamen zijn vastgelegd op een gegevensdrager die niet van de opnameapparatuur kan worden gescheiden, zal de apparatuur worden vernietigd zonder recht op schadevergoeding. ding van de handel in illegale kopie ën een belangrijke rol weggelegd voor de filmmaatschappijen zelf. Kuik: 'Ze moeten doorgaan met het ontwikkelen van manieren om film op een legale manier via Internet te kunnen bekijken. Het legaal streamen van een film via Internet moet zowel gemakkelijk als betaal baar zijn.' Hier schuilt echter ook wel weer een zeker gevaar in. Het kan namelijk het beeld oproepen dat piraterij hoofdzakelijk een pro bleem is voor de video- en DVD-ver- huursector en dat bioscopen de dans kunnen ontspringen omdat zij de consument immers trakteren op groter en beter beeld, beter geluid en beter zitcomfort. Maar wegen deze voordelen van bioscoopbe zoek bij alle films nog wel op tegen het gemakkelijke en vooral goedko pe aanbod van de allernieuwste speelfilms, ook al is dit illegaal? Hoe dan ook, het is van belang alert te zijn, want de exploitant die het goede niveau in zijn bioscoop niet biedt, weet in ieder geval zeker dat hij zijn deur eerder open zet voor alternatieve vormen van film kijken. HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 13