Professionaliteit en samenwer king filmtheaters van belang Colleges in Groningse bioscopen onderzoek De filmtheaters georganiseerd in de ANF presenteren zich als moderne culturele instellingen. Ze staan voor nieuwe uitdagingen zoals aanbodverbreding, nieuwe publieks groepen en het ontwikkelen van professioneel management. Samenwerking lijkt vooral van belang om nieuwe ontwikke lingen op te vangen. Door Gerard Bunnik Het zijn de belangrijkste conclusies van twee recent verschenen onder zoeken van de Universiteit van Utrecht. Innovatie en samenwer king; ook de ruim 100 niet-commer- ciële filmtheaters kunnen er niet omheen. Te weinig innovatie De Nederlandse filmtheaters zullen onvoldoende in staat zijn de intro ductie van bijvoorbeeld digitale pro jectie zelf te financieren, stelt Martje Binnendijk in haar scriptie over de positie van de cinematografisch waardevolle film in Nederland. Niettemin verwacht ze dat digitali sering van distributie en vertoning een zegen wordt voor alle kwetsba re producten en een nieuw gebruik van bioscopen en filmtheaters mogelijk zal maken. Binnendijk rondde dit voorjaar haar eerder in opdracht van NFC Onderzoek uitge voerde studie af met de publicatie van haar rapportage 'De positie van de cinematografisch waardevolle film'. Het onderzoek levert gedetailleerd inzage in de diversiteit op het niveau van de lokale vertoningsitua tie. Binnendijk besteedt veel aan dacht aan de verhoudingen tussen Rechtenstudenten in Groningen krijgen komend studiejaar colle ges in bioscoopzalen. Gebrek aan ruimte in haar eigen gebouw is reden voor de faculteit rechten van Rijksuniversiteit Groningen om uit te wijken naar de zalen van Camera en Pathé. Eerder werd er al geëxperimenteerd met het geven van colleges in kerken, maar de akoestiek was daar te slecht. Bioscopen lijken nu uit komst te bieden. Er moet nog wel een oplossing gevonden worden voor een ondergrond waar de studenten hun lesmateri aal en notitieblok op kunnen neerleggen. bioscopen, arthouses en filmthea ters in relatie tot het aanbod en hun verzorgingsgebied. Haar conclusies bevestigen het belang van een hel dere taakverdeling tussen bios copen en arthouses enerzijds en filmtheaters als gesubsidieerde instellingen anderzijds. Lokale verschillen Omdat de positie van de cinemato grafisch waardevolle film niet in elke gemeente hetzelfde is, kunnen er geen algemene uitspraken over worden gedaan.'Er zal altijd geke ken moeten worden naar de lokale verschillen', aldus Binnendijk. De Raad voor Cultuur doet er in haar Vooradvies 2003-2008 een schepje bovenop. Als er in een gemeente voldoende commerciële vertoners zijn, kan het filmtheater zich terug trekken op zijn culturele taak en de films vertonen van de gesubsidieer de distributeurs. Maar als het regu liere bioscoopaanbod daarentegen te mager is dan krijgt volgens de Raad het filmtheater al snel de taak ook grotere commerciële titels te draaien waardoor de diversiteit van het aanbod in het gedrang komt. Afname autonomie Is het dus raadzaam filmtheaters te verleiden tot meer samenwerking en efficiency? De kans is immers aanwezig dat concentratie van taken en functies juist leidt tot min der diversiteit. Bastiaan Delmee 26 - HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 29