Filmtheater LUX in Nijmegen. Foto Paul Breuker. onderzocht op verzoek van de ANF de bereidheid van filmtheaters tot organisatieverandering. De ANF zoekt nieuwe kansen in standaardi sering, gezamenlijke inkoop van producten en diensten en zelfs samenwerking op het gebied van programmering. De filmtheaters zijn er echter niet enthousiast over. De gekoesterde autonomie van de film theaters zal volgens Delmee afne men en de positie van het manage ment komt onder druk te staan. Alleen een structuur waarin onder linge aanpassing centraal staat biedt daarom een alternatief. De werkom geving van filmtheaters is dyna misch en complex. Het leent zich niet voor een geformaliseerde struc tuur omdat het vooral maatwerk vereist, arbeidsintensief is en nau welijks vatbaar voor efficiencymaat regelen. De nieuwe staatssecretaris van cul tuur Van der Laan bepleitte in haar recente plannen voor professionali sering van het bestuur en manage ment van culturele instellingen. Het ligt voor de hand de landelijk voor de filmtheaters beschikbare midde len vooral daarop in te zetten. Eens te meer is immers duidelijk dat film theaters als moderne culturele instellingen voor al baat hebben bij professioneel management en maar beperkt voordeel hebben bij van bovenaf op te leggen samenwerkings modellen. Gerard Bunnik is directeur en consulent voor de Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF). De rapporten van Drs. M. Binnendijk en Drs. B. Delmee zijn onder andere beschik baar via www.filmthea- ters.nl. THE HULK ACTIE Wie het aantal groene filmkarak- ters dat was verstopt in het vorig nummer goed telde, kwam uit op vijf karakters, te weten The Hulk, Kermit de kikker, Shrek, The Grinch en Mike Wazowski uit Monsters Inc. Het aantal reac ties dat wij ontvingen was reusachtig. Maar er kan er maar een de winnaar zijn. De winnaar van het prijzenpakket van The Hulk is geworden: Luud Smits, bioscoopmanager van Euro Cinema in Eindhoven. Gefeliciteerd! Het pakket wordt naar je toegestuurd. Manitobadreef 7 - Postbus 9434 - 3506 GK - UTRECHT Telefoon: 030 - 261 3913 - Fax: 030 - 261 67 68 www.huizenga.nl - E-mail: info@huizenga.nl HOLLAND FILM NIEUWS - 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 30