Nieuwe CAO voor bioscoopbedrijf NVB NVB en FNV KIEM hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO met als looptijd 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004. Het complete CAO akkoord kunt u raad plegen via www.nvbinfocentrum.nl. Toelichting bij de salaristabel per 1 juni 2003- Door Frank van der Putte Een verkorte weergave van de belangrijkste afspraken vindt u hieronder. - de salarissen worden per 1 juni 2003 verhoogd met 1,5% en per 1 januari 2004 met 2,5% (dit is inclusief prijsindexatie); - de proeftijd wordt vastgesteld op twee maanden; - afwijkend van de Flexwet mogen werkgevers maximaal vier opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden, met een maximum van 60 maanden; - na instemming met de oproepkracht mag vakantie toeslag per maand of per keer worden uitbetaald; - contracten kunnen minder dan vier uur bedragen, mits dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst - een servicemedewerker kan operateursdiensten vervullen na het volgen van een basiscursus techniek (hiervoor is een handboek beschikbaar) en onder leiding van een gediplomeerde operateur; - het bonus/malus systeem ter bestrijding van het ziek teverzuim wordt afgeschaft: dit betekent dat het aantal vakantiedagen met twee wordt teruggebracht en er bij ziekte geen wachtdagen meer worden gehanteerd; - 5 mei is ieder jaar een nationale feestdag en geeft dus jaarlijks recht op feestdagentoeslag; - er wordt geen feestdagentoeslag meer toegekend op Sinterklaasavond. Een nieuwe CAO wordt zo spoedig mogelijk naar alle leden van de NVB toegezonden. U kunt dan ook extra exemplaren bestellen voor uw werknemers. 1. Verhoging salaris De salarissen zijn per 1 juni 2003 verhoogd met 1,5%. Er wordt geen prijscompensatie uitgekeerd in 2003 Voor de berekening van de 1,5% dient dus geen rekening te worden gehouden met een vloer of plafond. Verhoging van de salarissen geldt voor alle werknemers met een basissalaris (loon inclusief vakantietoeslag) tot 41.000,-. 2. Kassawerkzaamheden Het uurloon voor kassawerkzaamheden van werknemers die op of na 1 juli 2000 in dienst zijn getreden, is gelijk aan het uurloon van servicemedewerkers. Het uurloon voor kassawerkzaamheden van werknemers die in dienst waren vóór 1 juli 2000 staat vermeld in de aanvullende salaristabel. Zie www.nvbinfocentrum.nl. Servicemedewerkers, die in dienst waren vóór 1 juli 2000 en die in het afgelopen jaar minimaal tweederde deel van hun werkzaamheden aan kassawerkzaamheden hebben besteed, krijgen gedurende hun vakantiedagen de voor de kassawerk zaamheden geldende toeslag uitgekeerd. 3. Het salarisgebouw Met ingang van 1 januari 2002 is een salarisgebouw ingevoerd met een indeling in functieschalen en periodieken stappen. De stappen worden toegepast met ingang van 1 januari 2002 (stap 0) of op het moment van indiensttreding, indien dit na 1 januari 2002 valt. Dat wil zeggen dat ook werknemers die voor 1 januari 2002 in dienst waren in principe beginnen bij stap 0 (tenzij er sprake is van afwijkende salarissen, zoals bedoeld onder 4.) 4. Afwijkende salarissen Voor verschillende groepen werknemers wijken de salarissen af van de bedragen die in het salarisgebouw zijn vastgesteld. Dit heeft te maken met de wijzigingen in de CAO én het feit dat werknemers hun rechten behouden als deze in positieve zin afwijken van de CAO. Op deze werknemers is een aanvullende salaristabel van toepassing. Kijk voor meer informatie op www.nvbinfbcentrum.nl. 5. Betaling Het salaris wordt per week, per periode van vier weken of per maand uitbetaald. De werkgever verstrekt de werknemer per uitbetaling een nauwkeurige specificatie. De werknemer beschikt uiterlijk op vrijdag over zijn salaris, als het een week- of periodesalaris betreft, of op de laatste werkdag van de maand als het een maandsalaris betreft. N.B. Overgang naar nieuwe schalen is afhankelijk van opleiding respectievelijk beoordeling, zoals aangegeven in de schalen. 28 - HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 31