Entreeprijzen en bios coopbezoek onderzoek De op 11 januari bekendgemaakte bezoek- en recettecijfers van 2004 kwamen voor distributeurs en exploitanten niet onverwacht. Dat was anders bij groeperingen die eveneens geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de Nederlandse filmbranche. Hoewel de NFC-voorzitter de opgetreden dalin gen genuanceerd uiteen had gezet, werden deze in een aan tal dagbladen en in commentaren veelvuldig toegeschreven aan de entreeprijzen. Gemiddelde entreeprijzen en frequenties in 2003 21 Door Dr.J. Ph. Wolff Aangezien onze branche meer publie ke aandacht krijgt dan andere, in eco nomisch opzicht minstens even belangrijke bedrijfstakken, is het goed de commentaren te evalueren op basis van relevante gegevens uit de Europese film- en bioscoopstatistiek. In de diverse commentaren zijn de entreeprijzen gebruikt voor verklarin gen van twee aspecten.Ten eerste het in Nederland betrekkelijk lage bios coopbezoek per hoofd van de bevol king (frequentie).Ten tweede de daling van het bioscoopbezoek in Nederland in 2004 ten opzichte van 2003. Hier zal duidelijk worden dat het gaat om twee verschillende aspec ten. Gemiddelde entreeprijs De gemiddelde entreeprijs is een belangrijke factor (maar zeker niet de enige) die de hoogte van het bios coopbezoek bepaalt. Daarbij gaat het om het prijsniveau, en niet om fluctu aties van jaar tot jaar. Inzicht in de plaats die Nederland inneemt, is te verkrijgen uit een vergelijking met andere West-Europese landen. Er staan ons twee officiële, door overheden gesubsidieerde bronnen ter beschik king: het Statistische Jaarboek van het European Audiovisual Observatory in Straatsburg, dat betrekking heeft op alle audiovisuele media, en het European Cinema Yearbook van Media Salles, dat gespecialiseerd is in bioscopen en filmdistributie. Hier zal gebruik worden gemaakt van het European Cinema Yearbook, waar van de editie 2004 (met gegevens tot en met 2003) recentelijk is versche nen. In 2003 was de gemiddelde entree prijs het hoogst in Zwitserland 9,10). De laagste gemiddelde entree prijs had Portugal 3,93). Ook in Spanje waren de bioscopen niet duur 4,65). Belangrijk is, dat Nederland met een gemiddelde entreeprijs van 6,56 in 2003 tot de middengroep behoorde. Het European Cinema Yearbook publiceert naast de nomina le prijzen ook de voor respectievelijk koopkracht en Bruto Binnenlands Product per capita gecorrigeerde gemiddelde prijzen en de rangorden. Interessant is dat de positie van Nederland bij die correcties nauwe lijks veranderde (van zeventien lan den nummer 7, respectievelijk 6 en 8). Dit geldt ook voor landen als Oostenrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Heel anders was dat bij het naar West-Europese maat staven arme Portugal, dat de laagste entreeprijs in Euro had, maar de hoogste bij een correctie voor Bruto Binnenlands Product per capita.' De gemiddelde entreeprijs in Nederland neemt onder de West-Europese lan den dus geen extreme plaats in. Interessant is nu, de prijsniveaus te vergelijken met de frequenties van het bioscoopbezoek. In de tabel zijn deze gegevens voor een aantal landen paarsgewijs aangegeven. Deze cijfers maken duidelijk dat de verschillen in frequentie van het bios- Land gemiddelde entreeprijs in frequentie Oostenrijk Nederland 6,53 6,56 2,19 1,54 Duitsland Frankrijk 5,70 5,74 1,80 3,31 Ierland Nederland 5,59 6,56 4,40 1,54 Finland Nederland 7,34 6,56 1,47 1,54 Bron: European Cinema Yearboek, Advanced edition 2004, blz. 78 en 81 HOLLAND FILM NIEUWS -

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 20