Fiscale stimulerings maatregelen voor film structureel Zesde Dag van de Neder landse Film Opheffing een feit feature 2 kort Het lijkt voor de poorten van de hel te zijn weggesleept: de fiscale aftrekmogelijkheden voor particuliere investeringen in de Nederlandse film. Maar ze blijven bestaan. De fiscale faci liteit is zelfs een structurele regeling geworden. Kabinet Balkenende reserveert jaarlijkse twintig miljoen euro. Maar de Nederlandse speelfilm lijkt aan economische kracht in te boeten. Was haar marktaandeel in 2003 nog 13,3%, dat is nu gezakt naar 9,4%. Door Lucia Alleman Lang zag het ernaar uit dat de stekker uit de fiscale stimuleringsmaatregelen zou worden getrokken. Uiteindelijk bleken de coalitiepartijen toch gevoe lig voor de lobby van de filmwereld. Met een gezamenlijke motie vroegen zij tijdens de afgelopen Algemene Beschouwingen om een wijziging in de begroting. Het verzoek is ingewil ligd. Jaarlijks wordt een bedrag van twintig miljoen euro gereserveerd, waarvan het grootste deel in de vorm van belastinginkomstenderving. De regeling is structureel, over de pre cieze invulling wordt nog gesproken. Voor 2005 is de oude regeling gecon tinueerd. Voor 2006 wordt er gestreefd naar versoepeling van de regeling. De ministeries van OCW en Financiën voeren daarover overleg met de Werkgroep Filmstimuleringsbeleid. In die werk groep zijn de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS), de Federatie Filmbelangen, de filmdistri buteurs (NVF), bioscoopexploitanten (NVB), het participatiefonds van de publieke omroepen, het CoBOfonds, Fine BV en het Nederlands Fonds voor de Film vertegenwoordigd. Een belangrijk punt is de verruiming van 24 - HOLLAND FILM NIEUWS de investeringsmogelijkheden en de vermindering van de subsidieafhanke- lijkheid. Op dit moment kunnen particulieren, mensen die inkomstenbelastingplich tig zijn, maximaal vijfentwintigdui zend euro inleggen, en bedrijven, die verplicht zijn vennootschapsbelasting af te dragen, 100 duizend euro. Mogelijk wordt dit bedrag voor bedrij ven verhoogd naar 500 duizend euro. Het opzetten van een film-CV met minder participanten maakt de klus nu eenmaal een stuk eenvoudiger, met name op juridisch gebied. In 2007 komt de Europese Unie (EU) met een eigen regelgeving ten aan zien van financiering van filmproduc ties. Welke kant dat op gaat is nog Johan, zonder CV wellicht nooit gemaakt. Fotograaf Dinand van der Wal (voor Egmond Film) niet helemaal duidelijk, maar waar schijnlijk zal een vorm van fiscaal sti muleren van particuliere investerin gen mogelijk blijven. De EU heeft als inzet concurrentievervalsing tussen de lidstaten tegen te gaan. Men zal dus paal en perk willen stellen aan overheidssteun aan eigen onderne mers. Anderzijds zal de EU de moge lijkheden voor producenten willen verruimen om hun budgetten in heel Europa te besteden. Maar de verschil lende lidstaten hebben daar verschil lende standpunten over. De Nederlandse regeling zal aan de Europese regelgeving aangepast moe ten worden. M&D-fonds nog niet van start De fiscale voorzieningen lijken voor de komende jaren veilig gesteld te zijn. Politiek Den Haag gaat daarbij wel uit van een commitment van alle partijen die belang hebben bij een florerende Nederlandse filmindustrie. In de besprekingen tussen het Ministerie van OCW en de filmwereld is de inzet dat alle betrokkenen investeren in de Nederlandse speel film. In juni vorig jaar presenteer den de NVB en de NVF gezamen lijk een fonds van zes miljoen euro als bijdrage aan de marke ting en distributie van Nederlandse films voor de jaren 2005 tot en met 2007. Als voor waarde voor het fonds stelde de NVB de voortzetting van de fisca le faciliteiten voor film. Aan die voorwaarde is voldaan. Wat is nu de stand van zaken rond het M&D fonds? Wim Stolwerk, directeur NVB: 'Inderdaad is er in principe een toezegging ten aanzien van het voortbestaan van de fiscale faci liteiten tot en met 2007. Maar wij hebben nog meer voorwaarden gesteld. Een daarvan is dat elke exploitatievorm investeert in de Nederlandse film. De bioscoop branche draagt natuurlijk al bij via de filmverhuur en een aparte afdracht aan het Nederlands Fonds voor de Film. Daarnaast zijn wij bereid extra geld te stop pen in het M&D-fonds. Dus de exploi tanten dragen daaraan bij, de film distributeurs hebben eveneens een bijdrage toegezegd, de omroepen investeren in Nederlandse films. Zo'n extra inspanning blijft uit van de video- en DVD-industrie, terwijl daar de grootste winsten worden gemaakt.' De NVPI is geen deelnemer aan de Werkgroep Filmstimuleringsbeleid, maar NVPI-directeur Paul Solleveld beseft dat het kabinet eisen stelt aan het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van twintig mil joen. Solleveld:'Ook de video- en DVD-branche draagt bij aan de finan ciering van films in de vorm van het betalen voor licenties. Daarnaast zijn we in gesprek over een aparte bijdra ge. Een concrete mededeling is daar nog niet over te doen.' Ieder z'n vak Een andere voorwaarde voor het M&D fonds is dat de algemene leden vergadering van de NVB moet instem men met een bijdrage aan het M&D- fonds. Hangt de instemming van de leden samen met de resultaten van de Nederlandse speelfilm. Stolwerk:'Nee hoor, dat het nu minder gaat met de Nederlandse speelfilm is logisch. Den Haag is zo lang onduidelijk geweest over het voortbestaan van de fiscale aftrekmogelijkheden, dat veel produ centen hun adem inhielden.' Er zijn toch voldoende Nederlandse films in de bioscoop geweest? 'Ja, maar die zijn dan weer zo geprogrammeerd dat ze eerder met elkaar de concurrentie aangingen dan dat ze een nieuw publiek veroverden.' Zou de NVB niet meer zeggenschap willen hebben over welke films er in productie geno men worden? Stolwerk: 'Wij willen niet op de stoel van producenten of het Filmfonds gaan zitten. Dat is ons vak niet. Ik kan mij voorstellen, dat wanneer wij met het M&D-fonds van start gaan, wij wel globale criteria aan leggen. Er zal een aparte commissie komen die de bijdragen toekent. In ieder geval moet de film kans maken op een behoorlijk roulement in de bioscopen of filmtheaters. Of dat gebeurt met zeven of met 100 prints maakt daarbij niet uit. Het belangrijk ste is dat de betreffende doelgroep de film daadwerkelijk bezoekt en de bioscoopstoelen dus bezet worden.' Dinsdag 25 januari jongstleden vond in het Grand Théatre in Amersfoort voor de zesde keer de Dag van de Nederlandse Film voor scholieren plaats. Ook dit jaar slaagde het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) er in een leerzame ontmoeting tussen filmmakers en scho lieren tot stand te brengen. Op de foto gast van de dag, acteur Cees Geel (Simon, Vet hard). Foto John Faber, Tri-f fotografie. Tijdens de ledenvergadering, november jongstleden, van de Nederlandse Vereniging van Filmkunsttheaters, C.I.C.A.E. (Confederation Internationale des Cinemas d' Art et Essai) afdeling Nederland is besloten deze vereniging op te heffen. Het doel van deze vereniging is namelijk bereikt. Er waren nog slechts vijftien zalen lid. De meeste filmtheaters waren al lid van Europa Cinemas en de leden vonden dat voldoende. Julia Bakker- De Nijs en Rudi Bakker waren vele jaren respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester van de vereni ging. Rudi Bakker was tevens délégne van de C.I.C.A.E. in Frankrijk, een taak die hij inmiddels ook heeft neergelegd. HOLLAND FILM NIEUWS - 25

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 23