Uitslag najaarsexamen voor operateurs t i cBBj NVB DOLPHIN - Follow your instincts Op dinsdagochtend 30 november jongstleden vond in het City Theater in Amsterdam het najaarsexamen voor operateurs plaats. De uitslag. een breed gamma aan producten verbinding via Intra- en Internet mogelijk geïntegreerd offline systeem centrale administratie met uitgebreide rapportage gebruikersvriendelijk en flexibel Consulting Analyse Ticketing Concession Administration Management Entrance Control Customer Info Display E-Commerce CRM international In verhouding tot voorgaande exa mens was het aantal aangemelde kandidaten een stuk lager. Voor dit examen waren negentien kandidaten ingeschreven. Net zoals bij het voor jaarsexamen van 2004 was het slagingspercentage hoger dan 50%, want tien kandidaten behaalden hun diploma. A-diploma Zes kandidaten zijn geslaagd voor een volledig examen: M. de Nijs, R. Dokter, mevrouw S. de Wit-Bender, mevrouw P. Chenchanna, J. van Dreven en M. Huisman.Twee kandidaten zijn geslaagd voor een herexamen: R. Holten en L. van Zuijlen. Overige kandidaten: een kandidaat is gezakt voor een vak (volgende keer: her examen), vier kandidaten zijn gezakt voor drie of vier vakken (volgende keer: volledig examen), drie kandida ten zijn gezakt voor een herexamen (volgende keer: volledig examen) en een kandidaat heeft afgezegd. B-diploma Een kandidaat is geslaagd voor een vol ledig examen: H. Blokland. Een kandi daat is geslaagd voor een herexamen: A. de Boer De NVB feliciteert alle geslaagde kandi daten met het behaalde resultaat. Onze dank gaat uit naar de examinato ren en de medewerkers van het City Theater, mede dankzij hen is deze dag voorspoedig verlopen. Het voorjaarsexamen zal plaatsvinden in april of mei. De exacte gegevens worden te zijner tijd per e-mail meege deeld aan de werkgevers en de desbe treffende cursisten. U kunt veel infor matie terugvinden op onze website: www.nvbinfocentrum.nl.Voor vragen over de operateurcursussen en het exa men kunt u contact opnemen met Mary Silva (marysilva@nvbbureau.nl of 020-42 66 108). ftéÊÊÊ GmbH S. Co. KG TechnicPark D-54550 Oaun Tel.: +49 (0) 65 92 - 95 99 0 Fax: +49 (0) 65 92 - 95 99 99 E-Mail: office@ticket-intemational.com www.ticket-international.com 6 - HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 6