Bioscoopweken in 2010 bij Cl000 m ONDERZOEK In verhou ding tot het aantal win kels heeft (1000 het zeker niet slecht gedaan. 2-voor-l -actie uitgelicht Stichting Filmonderzoek voerde dit jaar opnieuw de evaluatie uit van de jaarlijkse twee-voor-één actie, dit keer met de nieuwe actiepartner Cl 000. Door ionen Scfio/fens Van 30 augustus tot en met 22 sep tember was de Bioscoopwekenactie. Stichting Filmonderzoek evalueert deze jaarlijks terugkerende actie sinds 2006. In voorgaande jaren was Albert Heijn de actiepartner, maar dit jaar werd er voor een andere supermarktketen gekozen: C1000. Dit keer kunnen we voor het eerst al in december definitieve cijfers geven, door een aanpassing in de methode. Dit artikel bevat dan ook geen voorlopige, maar defini tieve resultaten. De resultaten In de drie weken van de actie was het bioscoopbezoek ongeveer 1,3 miljoen. Er zijn 182.000 vouchers ingeleverd. Dit is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, toen Al bert Heijn de actiepartner was. Het onderzoek wijst uit dat dit vooral te maken heeft met het mindere aantal winkels en de mindere verspreiding ervan. Hierdoor is ook het kanniba lisme hoger dan voorgaande jaren; er waren dus relatief meer bioscoop bezoekers die zonder korting ook naar de bioscoop waren gegaan. Door het geringe aantal winkels kon een belangrijk deel van de bios coopbezoekers geen korting krijgen op hun entreekaartje. Hierdoor kon de tot nu toe gebruikte methode ter berekening van het recettesurplus niet worden gebruikt. Op basis van het abnormaal geringe gebruik van de korting is een recettesurplus van ruim een miljoen euro geschat. ClOOO-winkels Bij de concerns (Pathé, JT, Wolff en Utopia) waren de daar inge leverde vouchers goed voor 13% van het bezoek bij die groep. Bij de boekingstheaters van de concerns en die van ABC was dit 19%. De filmtheaters en filmhuizen kwamen uit op 7% en overige onafhankelij- ken op 16%. Vorig jaar waren deze percentages niet alleen hoger, maar ook anders verdeeld. Dit heeft te maken met het feit dat de ketens en de filmtheaters anders zijn verspreid over het land dan de vestigingen van Cl000. Anders gezegd, in de plaatsen met onafhankelijke Figuur 1Stelling als onderdeel van het loyali- teitsonderzoek onder de actie bezoekers. bioscopen zijn meer C1000-winkels, dan in de plaatsen met bioscopen van ketens of filmtheaters. Een vergelijking van de bezoekcijfers in plaatsen waar wel of juist geen ClOOO-winkels zijn, laat zien dat het effect van de actie sterk samen hangt met het aantal ClOOO-winkels in een plaats. Films De meest trekkrachtige film tijdens de Bioscoopwekenactie was The Last Airbender (in 2D en 3D), met een bezoek van 165.000. Met een verschil van 10.000 bezoekers volgt op de tweede plek Incepfion (in 2D en IMAX). Op de derde, vierde en vijfde plaats volgen The Expenda- bles, Step Up 3D en Crown Ups. Het onderzoek laat zien dat indien er geen kortingsactie zou zijn ge weest, het bezoek in 2009 en 2010 ongeveer gelijk zou zijn geweest. Dit wijst erop dat de commerciële potentie van de programmering even groot was als vorig jaar. Enquête Net als vorig jaar is dit jaar opnieuw gekozen voor een bevolkingsenquê te. Op deze manier kunnen uitspra ken worden gedaan die represen tatief zijn voor de Nederlandse bevolking qua leeftijd, woonregio en 50% Stelling: na het bezoek aan de bioscoop met de Bioscoopwekenbon ben ik gestimuleerd om binnenkort nog eens naar de bioscoop te gaan 40% 39% 0% I Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 'We have to show them that we believe in our belief s as much as they believe in theirs.' (Seychelle Gabriel in The Last Airbender)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 36