ONDERZOEK HFN De actie was minder bekend bij de Neder landse bevolking dan vorig jaar. EB andere achtergrondkenmerken. Het bevolkingsonderzoek is een goede methode gebleken. Tevens zijn op deze manier resultaten van vorig jaar te vergelijken met de resultaten van dit jaar. Met Cl 000 als nieuwe actiepartner is dit nog interessanter. In de resultaten van de enquête komen niet-bioscoopbezoekers en bioscoopbezoekers aan het woord over de actie. De kernvraag luidt dan ook: Welke groepen gingen wel en niet tijdens de actie naar de bios coop en waarom wel of niet? Hoe hebben ze de actie en de ingezette communicatiemiddelen ervaren? Bekendheid De bekendheid met de actie is dit jaar veel minder dan vorig jaar. Dit jaar heeft slechts 59% de laatste tijd iets gehoord of gezien over de actie. Vorig jaar was dat 75%. Deze da ling van de bekendheid met de actie is zowel onder bioscoopbezoekers, als niet-bioscoopbezoekers te zien. Aan de niet-bioscoopbezoekers die niet op de hoogte waren van de ac tie, hebben we gevraagd 'Als u op de hoogte was geweest, was u dan wel gegaan?' 24% antwoordde 'Ja'. Omgerekend naar de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder, levert dit circa 850.000 potentiële nieuwe bioscoopbezoekers op. Ook is gevraagd naar de specifieke manier waarop de respondenten in aanraking zijn gekomen met de actie. De top drie manieren zijn ach tereenvolgens de televisiereclame, de reclame in de C1000-winkel en de huis-aan-huisfolder. De reclame in de winkel wordt echter relatief min der vaak genoemd dan vorig jaar. Dit geldt ook voor 'via familie en/of vrienden'. Vorig jaar stond deze ma nier op nummer drie. Dit jaar beslaat dit de vijfde plek, na de e-mail en de website van C1000. Zowel de effectiviteit van reclame in de winkel als mond-tot-mondreclame is dit jaar dus verminderd ten opzichte van vorig jaar. Niet-actiebezoeker De bioscoopbezoeker die geen Figuur 2: Verge lijking bekend heid 2-voor-7 actie 2009 (actiepartner Alberf Heijn) en 2010 (actiepart ner C1000). Bekendheid 2-voor-1 actie 2009 en 2010 100% 80% 60% 75% 2009 (Albert Heijn SP Bekend met de actie bezoek bracht aan een bioscoop tijdens de actieperiode (van 30 augustus tot en met 22 september), noemen we niet-actiebezoeker. 'Geen tijd' is de belangrijkste reden voor hem om tijdens de actie geen bezoek te brengen aan de bioscoop. Op de tweede plek staat 'niet in het bezit van de Bioscoop- wekenbon'. Dit is opvallend, omdat dit impliceert dat de actie ook een negatief effect kan hebben op de overweging om wel of niet de bioscoop te bezoeken. Deze reden wordt gevolgd door 'geen aantrek kelijke films'. Ook dit is opvallend, omdat de niet-actiebezoekers vrijwel dezelfde genrevoorkeuren hebben als de wel-actiebezoekers. Tevredenheid en loyaliteit Aansluitend op de bevolkingsen quête hebben we een publiekson derzoek gedaan. Hierbij kwamen alleen de mensen aan het woord, die tijdens de actie naar de bios coop zijn geweest. Deze bezoekers zijn over het algemeen tevreden met de actie. Zowel de program mering, de reclame-uitingen, de informatievoorziening, de hoogte van de korting en de lengte van de actie werden als 'goed' bestem peld. Over dit laatste aspect was men echter minder tevreden. De tevredenheid over het filmaanbod, dat dit jaar overigens beter werd gevonden dan vorig jaar, sluit aan 2010(C1000) Niet bekend met de actie bij het feit dat de commerciële po tentie van de programmering even groot was als vorig jaar. Nieuw dit jaar is een loyaliteitson- derzoek onder de actiebezoekers. Het meten van loyaliteit is een veel gebruikte methode in marktonder zoek. Het kan een goede indicatie geven van de loyaliteit en eventueel herhaalbezoek van de bioscoop bezoeker. Een manier waarop loyaliteit gemeten kan worden, is door respondenten stellingen voor te leggen. 60% was het eens met de stelling 'Na het bioscoopbezoek met de Bioscoopwekenbon ben ik gestimuleerd om nog eens naar de bioscoop te gaan'. 71 was het eens met de stelling dat ze het be zoek hebben besproken met familie, vrienden of collega's. De mate van evaluatie van het bioscoopbezoek kan aangeven hoeveel binding iemand heeft met deze vrijetijdsbe steding. Hierover kunt u meer lezen in het eindrapport dat december 2010 wordt verwacht. Hierin vindt u tevens meer resultaten uit de bevolkings enquête en het publieksonderzoek, meer cijfers uit de deskresearch, de bedrijfsleidersenquête en belang rijke conclusies en aanbevelingen. Jonen Scholtens MA is onderzoeker en ambtelijk secretaris bij Stichting Filmonderzoek 'I think l'm going to sit this one out on this level, boys.' (Tom Hardy als Eames in Inception)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 37