No. 5. SEPTEMBER 1934 j» j» UITGAVE VAN DEN j» j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 AMSTERDAM-C. De mededeeling in ons orgaan van Juni 1934 (No. 2) betreffende het verspreiden van ongestempelde strooi biljetten heeft bezwaren ontmoet bij den Voorzitter der Centrale Commissie voor de Filmkeuring en bij de re dactie van het „Correspondentieblad voor de onderling contact houdende plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen in Nederland". Een der bezwaren, die wij niet geheel ongegrond achten, komt hierop neer, dat op strooibiljetten vaak afbeeldingen voorkomen, niet altijd ontleend aan beel den uit de aangekondigde films en welke niet door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring zijn gezien. Bedoelde afbeeldingen zijn dan weliswaar niet afge keurd, doch evenmin zijn zij door de keuringscommissie toelaatbaar verklaard. Door de afbeeldingen in of op te verspreiden reclame aan het toezicht der Centrale Commissie te onttrekken, ontstaat de mogelijkheid dat ontoelaatbare reclame wordt verspreid. Daar het Bondsbestuur dit beneden de waardigheid van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf acht, heeft het in overleg met den Voorzitter der Centrale Commissie voor de Filmkeuring een regeling getroffen, welke hierop neerkomt, dat van elke partij strooibiljetten of vouwblaadjes*), mits daarin afbeeldingen gebezigd worden, eenige exemplaren ter afstempeling aan de Cen trale Commissie te 's-Gravenhage moeten worden toege zonden. Men zal dan een gestempeld exemplaar van de Centrale Commissie terug ontvangen, hetwelk desge- wenscht aan de Plaatselijke Commissie van Toezicht op de bioscopen getoond kan worden en dat steeds in het bioscooptheater, ten welks behoeve de reclame is ver spreid, aanwezig moet zijn. Indien men dus ter reclame van de een of andere film strooibiljetten of vouwblaadjes aan het publiek wil doen uitreiken waarin afbeeldingen voorkomen, moet men vooraf eenige exemplaren ter goedkeuring aan de Cen trale Commissie voor de Filmkeuring, Joan van Hoorn straat 1 te 's-Gravenhage, inzenden. De Centrale Com missie voorziet deze exemplaren, waarvan er enkele op haar bureau blijven berusten, van haar goedkeurings- stempel en stuurt ze dan terug naar den afzender, die ervoor heeft zorg te dragen, dat, zoolang de vouwblaad jes of strooibiljetten in omloop zijn, een gestempeld exem plaar ervan ter controle bij hem ter inzage ligt. Het Hoofdbestuur, dat de leden opwekt deze regeling op de hiervoor aangegeven wijze stiptelijk uit te voeren, dringt er overigens bij de filmverhuurders op aan, er wel op toe te zien, dat uitsluitend door de Centrale Com missie voor de Filmkeuring toegelaten reclame-materiaal aan hun cliënten wordt verzonden. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE j» j» ÉÉNMAAL PER MAAND j» j» De filmkeuring in Engeland. Er zullen onder de belanghebbenden bij het film- en bioscoopbedrijf en ook onder hen, die zich in ons land voor de filmkeuring interesseeren, niet weinigen zijn, die met verwondering hebben kennis genomen van een be richt in het dagblad „De Telegraaf", dat door de alar- meerende vetgedrukte koppen dusdanig was geplaatst, dat het wel iederen lezer moest opvallen. In dat bericht werd medegedeeld, dat blijkens het onlangs verschenen rapport van den Britschen Raad van filmcensors over 1933, niet minder dan 504 films waren afgekeurd, het hoogste aantal sedert de Raad is opge treden. 1704 films werden goedgekeurd; op elke 4 films haast is er dus één, waarvan de vertooning niet kon worden toegelaten, aldus het Telegraaf-bericht. Op ons verzoek heeft de „British Board of Film Cen sors" ons het rapport, waarvan de Telegraaf" beweert de cijfers ontleend te hebben, toegezonden, doch wij konden er niet in vinden, wat het genoemde Amster- damsche dagblad op zoo opvallende wijze wereldkundig gemaakt heeft. Aan hetgeen omtrent de resultaten der filmkeuring in het rapport is vermeld, ontleenen wij het volgende: „De totale lengte der toegelaten films bedroeg gedu rende het jaar 1933 5.489.217 voet, verdeeld over 1713 films, waaromtrent dan de bijzonderheden in een tabel worden gegeven. Bovendien zijn 23 films, metende 111.258 voet door den Voorzitter afgekeurd. Dit aantal is ongeveer het zelfde als van verleden jaar. Verder zijn nog 21 films aan het eind van het jaar overgebleven, welke „verbe tering" behoeven, alvorens er een certificaat voor kan worden uitgereikt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze films gedurende de 2 eerstvolgende maanden door den Raad worden toegelaten. De lengte van de gekeurde films is dit jaar ongeveer dezelfde als in 1932, waarin het minste aantal meters gekeurd werd sinds de instelling van den Raad in 1912. Met voldoening kan worden gerapporteerd, dat de pro ductie van Engelsche films is gestegen overeenkomstig de gestegen behoeften in verband met de contingentee- ring. Vervolgens worden gereleveerd de redenen, welke geleid hebben tot afkeuring van de vorenbedoelde 23 films. Wij zijn benieuwd van de redactie van de „Telegraaf" te vernemen, wat haar bewogen heeft om betreffende de filmkeuring in Engeland cijfers te publiceeren, welke in het officieele rapport van den Britschen Raad van filmcensors in het geheel niet voorkomen. Het stempelen van strooibiljetten. 't Is practisch onmogelijk om alle strooibiljetten en vouw blaadjes te doen afstempelen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1934 | | pagina 1