IAAND1LUK! NEDERLANDSCHEN DI0SC00P-B0ND No. 8. JANUARI 1935 :\M«l:fJ jt j» UITGAVE VAN DEN j» j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT J9 AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE j* j» ÉÉNMAAL PER MAAND J- J- Het einde van 1934. ders hun intrede in ons bedrijf hebben gedaan. Daar het meermalen is voorgekomen, dat buitenlan ders zich voor nieuwe bioscoopondernemingen zijn gaan intresseeren en daarin zelfs reeds kapitalen hebben ge ïnvesteerd, alvorens zich ervan te vergewissen of zij tot lidmaatschap van den Nederlandschen Bioscoop-Bond zouden worden toegelaten, meent het Hoofdbestuur er goed aan te doen, zoowel buitenlanders als onze land- genooten, die in de toekomst voornemens mochten zijn een onderneming in het film- en bioscoopbedrijf op te richten, te adviseeren vóór uitvoering hunner plannen eerst bij het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond te informeeren, of hun Op te richten on derneming door den Nederlandschen Bioscoop-Bond zal kunnen worden erkend. Ten aanzien van de oplossing van het moeilijke vraagstuk betreffende eventueele limiteering van het aantal bestaande film- en bioscoopondernemingen zal het Hoofdbestuur eerlang nadere mededeelingen doen. Wij achten ons ontslagen om bij de scheiding van het thans afgeloopen jaar een overzicht te geven van de voor het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf in 1934 plaats gehad hebbende belangrijke gebeurtenissen. Immers over eenige weken zal door het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond het jaarverslag worden uitgegeven. Thans willen wij volstaan met een korte vermelding van de laatste in het thans geëindigde jaar plaats gehad hebbende gebeurlijkheden. De moeilijkheden, welke de jonge Nederlandschen filmindustrie ondervond bij het tewerkstellen van enkele niet door Nederlanders te ver vangen buitenlandsche arbeidskrachten, werden dank zij het ingrijpen van het Hoofdbestuur van den Neder landschen Bioscoop-Bond voorloopig laat ons hopen definitief uit den weg geruimd. Wijders dient als een feit van groot belang te worden gereleveerd de conclusie van den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden met betrekking tot de vraag, of voor opvoering van geluidsfilms muziek- Officieele Mededeelingen. auteursrechten verschuldigd zijn (men vinde deze con clusies op pag 3/4 van dit nummer). En tenslotte zij gememoreerd het laatste in het verschenen boekjaar door het Hoofdbestuur van den Bond genomen besluit betreffende de gift van 10.000 tot leniging van den nood in de gezinnen der crisisslachtoffers. Zich overtuigd houdende van de algemeene instem ming der leden is het Hoofdbestuur tot deze daad over gegaan in het vertrouwen dat het voorbeeld van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf door velen in den lande navolging zoude vinden. Hopenlijk moge er in het jaar 1935 een dusdanige kentering in het economische leven intreden, dat der gelijke giften niet meer geschonken behoeven te wor den. Intusschen ontveinzen wij ons niet, dat het crisisjaar 1934 ook voor de film- en bioscoopondernemers een moeilijk, en zelfs voor velen, een zorgelijk jaar is ge weest. Bij het intreden van het nieuwe jaar wenschen wij allen, die in het film- en bioscoopbedrijf werkzaam zijn van harte toe minder moeilijkheden en minder zorgen dan in de afgeloopen periode. Moge 1935 voor allen zegenrijk zijn! Ingevolge het bepaalde in artikel 8 der Statuten maakt het Hoofdbestuur bekend, dat aanvragen om toelating tot het lidmaatschap van den Bond zijn ingekomen van: 1. W. Peters, exploiteerende een bioscoop in de Har moniezaal, Kerkstraat te Ubach over Worms, en wonende Groenstraat 813, aldaar; 2. P. J. S. Spronk, exploiteerende een reizende bioscoop onder den naam Spronk's Bioscoop-Onderneming, Eperweg M. 95, te Nunspeet. Voorts zijn ingekomen verzoeken om als donateur te worden toegelaten van: 1. Reclamebureau H. J. Bijlstra, Boschbesstraat 105, te 's-Gravenhage, die projectiedoeken in bioscoop theaters voor reclame-doeleinden pacht; 2. N.V. Kunstdrukkerij v.h. J. A. Luii en Co., Looiers gracht 43, te Amsterdam. Eventueele bezwaren tegen toelating moeten schrifte lijk vóór 10 Januari e.k. bij het Hoofdbestuur worden ingediend. Sommaties filmhuurschuld commissie. Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop- Bond heeft in zijn op 11 December 1934 gehouden ver gadering besloten het aantal malen, als bedoeld in arti kel 13 van de Algemeene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films, dat klachten tegen eenzelfden huurder bij de Filmhuurschuld-Commissie kunnen worden inge bracht zonder dat de sommatiekosten a 0.50 verschul digd zijn, voor het tijdperk van het jaar 1935 gelijk aan het vorig jaar te bepalen op 10. Indien huurders van films dus in het jaar 1935 meer dan 10 sommaties (roode kaarten) van de Filmhuur- Buitenlanders in het film- en bioscoopbedrijf. De vraag, of en in hoeverre beperkingen moeten wor den opgelegd ten opzichte van het tewerkstellen van buitenlandsche werkkrachten in het film- en bioscoop bedrijf, alsmede het oprichten door buitenlanders van nieuwe film- en bioscoopondernemingen wordt door het Hoofdbestuur ernstig bestudeerd. Niet te ontkennen valt, dat in het afgeloopen jaar verschillende buitenlan- iJT/rsavr

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1