AAN NE DE R LAN D S C H E N Dl SC 0 P- BO H D No. 8. FEBRUARI 1935 mA:N:^Ü N y* Bj» UITGAVE VAN DEN j» Jt NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 J- AMSTERDAM-C. Afsluiting van het bedrijf tot eind 1935. Nog nimmer te voren was een ledenvergadering van den Nederlandschen Bioscoop-Bond zoo druk bezocht als de spoed-ledenvergadering, welke op Maandag, 11 Februari 1935 in de groote feestzaal (Filmbeurs) van Hotel Krasnapolsky te Amsterdam is gehouden. Dit is niet te verwonderen, daar de Bond bijna nim mer zulk een belangrijk voorstel heeft te behandelen ge had als het concept-besluit nopens de tijdelijke afslui ting van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf, het welk het Hoofdbestuur in deze vergadering aan de orde heeft gesteld. Na een betrekkelijk korte voorbereiding, waarbij het Hoofdbestuur voortdurend met alle afdeelingsbesturen overleg heeft gepleegd, is het concept-besluit tot stand gekomen. Hier en daar moest in het concept iets ge schaafd worden om aan de wenschen van allen in den Bond, bioscoopexploitanten en filmverhuurders, zooveel mogelijk tegemoet te komen. En hieraan is het te danken, dat zich na afloop van de betrekkelijk korte, doch zeer geanimeerde discussie een eensgezindheid onder de leden van den Bond de monstreerde, die om haar spontaniteit en den indruk van het groote gewicht van de genomen beslissing aan doenlijk was. Bij deze demonstratie van eendracht werd voor de zooveelste maal getuigenis afgelegd van de groote waarde, welke aan het samengaan van alle belangheb bende groepen in het Nederlandsche film- en bioscoop bedrijf gehecht moet worden. Zonder ingrijpen van de overheid heeft het bedrijf, dank zij het bestaan van den Nederlandschen Bioscoop- Bond, waarin alle belanghebbende groepen vereenigd zijn, op het psychologisch oogenblik maatregelen geno men, die, zonder de ontwikkeling van de bioscopie in den weg te staan, noodzakelijk waren ter voorkoming van den dreigenden ondergang. Allen zijn ervan overtuigd, dat met denzelfden geest drift, waarmede dit besluit is genomen, de uitvoering er van zal geschieden. Nevens dit belangrijk besluit is ter tegemoetkoming aan de door verschillende groepen tot uiting gebrachte wenschen een studie-commissie in het leven geroepen, die de taak heeft te onderzoeken of het al dan niet wen- schelijk is om ook na den 31sten December 1935 regelen, gelijk in het besluit zijn vastgesteld, of andere regelen, die echter de gezonde ontwikkeling van het Nederland sche film- en bioscoopbedrijf niet in den weg mogen staan, voor te bereiden en daaromtrent tijdig voor den expiratiedatum van het genomen besluit het Hoofdbe stuur te rapporteeren. Wij wenschen van harte, dat door de op 11 Februari j.1. genomen besluiten het welzijn van het bedrijf in het algemeen, en van alle leden van den Bond in het bijzon der in bijzondere mate gediend zal zijn. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE j. J. ÉÉNMAAL PER MAAND j» J- Uitvoeringsmaatregelen betreffende het besluit nopens de tijdelijke afsluiting van het bedrijf. Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop- Bond deelt mede, dat het in zijn vergadering van 12 Februari 1935 ter uitvoering van het in de buitengewone ledenvergadering van den Bond op 11 Februari 1935 genomen besluit nopens de tijdelijke afsluiting van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf tot het navol gende besloten heeft: Leden, die aan het gaan exploiteeren van een nieuwe zaak op heden reeds een begin van uitvoering hebben gegeven, doordien zij ten behoeve van die exploitatie reeds definitief kapitaal van eenig werkelijk belang, hetzij hebben geïnvesteerd, hetzij hebben schuldig erkend, dienen daarvan vóór 24 Februari 1935 met overlegging van de bewijsstukken aan het Bureau van den Nederlandschen Bioscoop-Bond kennis te geven. 2. Reizende bioscoopondernemingen dienen vóór 24 Februari 1935 aan het Bureau van den Nederland schen Bioscoop-Bond mededeeling te doen van de plaatsen, welke zij op hun tournees in 1933 of 1934 hebben bezocht. 3. Leden, die films behalve aan particulieren ten verhuur (in den zin van art. 1 van de Algemeene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Filmsver koop of gebruik wenschen af te staan aan of ten be hoeve van een persoon of zaak (alle soorten zedelijke lichamen inbegrepen), die geen lid van den Neder landschen Bioscoop-Bond is, dienen, indien zij zulk een persoon of zaak willen doen inschrijven op de z.g. „Lijst van Geen Bezwaar" de aanvrage om in schrijving onverwijld aan het Bureau van den Ne derlandschen Bioscoop-Bond te doen toekomen. Overigens wordt medegedeeld, dat binnenkort de nieuw samengestelde ledenlijst aan de leden zal worden toegezonden. In verband daarmede gelieve men vóór 18 Februari e.k. aan het Bureau van den Bond te be richten of, en zoo ja, welke wijzigingen men bij de publi catie in de ledenlijst aangebracht wil zien. Mocht in afwachting van de ontvangst dier ledenlijst, eraan getwijfeld worden, of iemand, die films van de leden wil betrekken, lid is van den Nederlandschen Bio scoop-Bond, dan gelieve men het Bureau van den Bond hieromtrent te willen raadplegen. üt/^ss,/

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1