IAAN Onze Jaarvergadering. i-:'I! NEDERLANDSCHENDIOSCOÖP-BOND No. MAART 1935 ^*^J)f'N j. J UITGAVE VAN DEN J- J- NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT J9 J- AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE jt j* ÉÉNMAAL PER MAAND J- j» De jaarlijksche samenkomst onzer leden, waarin het Hoofdbestuur rekening en verantwoording van zijn in het verstreken jaar gevoerd beleid aflegt, heeft in de organisatie van het Nederlandsche film- en bioscoop bedrijf niet dezelfde waarde, welke aan een jaarverga dering van andere organisaties kan worden toegekend. De meeste leden immers, ontmoeten elkander bijna wekelijks op de filmbeurs, waar zij ook direct contact met het Hoofdbestuur en het Bureau van den Bond kun nen hebben. Doordat men dus in het algemeen vrij goed over den gang van zaken in het bedrijf en in den Bond geïnformeerd is, heeft men in onze jaarvergadering min der behoefte eraan vragen te stellen of lange redevoe ringen te houden, dan zulks bij dergelijke reunies in an dere vereenigingen geschiedt. Met deze omstandigheden rekening houdende, heeft het Hoofdbestuur een agenda voor de op 15 April a.s. te houden jaarvergadering samengesteld (elders in dit nummer afgedrukt)waarop een groot aantal punten voorkomen, welke met medewerking van de leden, die in grooten getale verwacht worden, best allen kunnen worden behandeld. Aanvankelijk kwamen op deze agenda nog een groot aantal andere onderwerpen voor, n.1. voorstellen tot wij ziging van verschillende reglementen en van de Alge- meene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films, alsmede tot herziening van het Afdeelingsreglement; dit laatste op voorstel van het Initiatief-Comité tot stichting eener Bedrijfsafdeeling Exploitanten. Ook eenige con- cept-bedrijfsbesluiten, waarin regelen worden gesteld met betrekking tot de exploitatie van smalfilms, alsmede tegen de uitwassen, ontstaan door het uitgeven van re ductiebiljetten e.d. zijn voor openbare behandeling gereed. Daar echter te voorzien -was, dat de behandeling van deze voorstellen op de jaarvergadering niet tot haar recht zou komen, heeft het Hoofdbestuur besloten een vervolg- vergadering te houden in de maand Mei (op den 13en of den 20sten dier maand), waarin dan de hiervoorbe- doelde voorstellen, welke spoedig zullen verschijnen, aan de orde zullen worden gesteld. Wat nu de agenda der jaarvergadering betreft, moge op enkele der agendapunten de aandacht worden geves tigd, en wel speciaal op de diverse financieele voor stellen, die onder punt 7 bij de vaststelling der begroo ting van ontvangsten en uitgaven voor 1935 aan de orde worden gesteld. Uitteraard is voor de leden aantrekkelijk het voorstel, dat behelst de jaarlijksche bijdrage aan de Weerstands- kas van 30% in 1934 terug te brengen tot 20% van den contributieaanslag in 1935, wijl allen daardoor eeni- germate worden ontlast. Uit algemeen bedrijfsoogpunt bezien, kan evenwel meer beteekenis worden gehecht aan de voorstellen, om een bedrag van 1100.beschikbaar te stellen voor het door de Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeni- ging in te stellen examen voor filmoperateurs en om voorloopig aan het Hoofdbestuur een crediet te verstrek ken van 1000.voor de voorbereiding eener waardige herdenking van het feit, dat 40 jaar geleden de cine matografie werd geboren. Door het in te stellen examen voor filmoperateurs in gevolge het plan van de Besturen der Koninklijke Ne derlandsche Brandweervereeniging en van den Neder- landschen Bioscoop-Bond, zal het bioscoopbedrijf bin nen afzienbaren tijd over een groot aantal gediplomeer de filmoperateurs kunnen beschikken. En 'wanneer de vergadering aan het Hoofdbestuur het gevraagde crediet voor de herdenking van het 40-jarig bestaan van de cine matografie toestaat, zullen terstond de voorbereidingen worden getroffen, om gedurende een bepaalden tijd in het najaar de cinematografie in de algemeene belang stelling van het Nederlandsche volk te plaatsen. Een commissie uit het Hoofdbestuur heeft reeds een voor loopig program voor de herdenking ontworpen. Over de overige punten der agenda behoeft thans niet veel gezegd te worden. Voor zoover het betreft voor stellen, welke door leden zijn aanhangig gemaakt, heeft het Hoofdbestuur onder elk dier voorstellen een prae- advies laten afdrukken. Bij de vermelding van de door eenige leden aanhangig gemaakte hooger beroep-zaken wegens opgelegde boeten, heeft het Hoofdbestuur, ten gerieve van de leden, bij elk dier hooger beroeps-zaken de beslissing van het Hoofdbestuur alsmede de verweer schriften van de appellanten (althans voor zoover die waren ingediend) in ons orgaan gepubliceerd, in de hoop, dat de leden die hierover het woord willen voeren meer dan vroeger met kennis van zaken hun oordeel zullen kunnen geven. Wij houden ons er overigens van overtuigd dat door de degelijke voorbereiding van de komende jaarverga dering, die wegens afwezigheid van den Bondsvoorzitter op diens verzoek eenige weken na den reglementairen termijn zal worden gehouden, waarvoor dispensatie van de vergadering zal worden gevraagd, nuttig werk zal kunnen worden geleverd en tevens dat de beraadslagin gen in een stemming van vriendschappelijkheid en har telijke collegialiteit, waardoor nagenoeg al onze verga deringen worden gekenmerkt, zullen worden gevoerd. !*V

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1