lAANDELUkSCHË 'S E D E R LAN D SC HE N Bi bsCOgl- BO NÖ No. 12 MEI 1935 •■'■'iSi:.#. j» j» UITGAVE VAN DEN j* j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 J> AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE j. J. ÉÉNMAAL PER MAAND J- j» Het „Reichsverband deutscher Lichtspieltheater" in Berlijn heeft onder auspiciën van de „Reichsfilmkam mer" een congres in de Duitsche hoofdstad belegd, waaraan is deelgenomen door delegaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Grieken land, Hongarije, Italië, Joego-Slavië, Luxemburg. Noor wegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Zweden en Zwitserland. Nederland, Engeland en de Vereenigde Staten waren op het congres officieel niet vertegenwoordigd. Wat den Nederlandschen Bioscoop-Bond betreft, heeft het Hoofdbestuur het standpunt ingenomen, dat onder de huidige omstandigheden van een internationaal film- congres in de Duitsche hoofdstad geen wezenlijke re sultaten voor het bioscoopbedrijf in het algemeen ver wacht konden worden. Nu het met veel ophef aangekondigde congres zijn .werkzaamheden" heeft beëindigd, kan geconstateerd worden, dat de resultaten nog verre zijn gebleven be neden de door het Hoofdbestuur gekoesterde verwach tingen. In dit verband moge verwezen worden naar de ra dio-rede, die de President van de Reichsfilmkammer, de heef Dr. F. Scheuermann op 6 Mei via den Berlijnschen Rijkszender heeft gehouden en waarin, volgens het ver slag in de ,.Film-Kurier". medegedeeld werd, dat het congres de drie volgende resultaten bereikt heeft: Ie. de instelling van een internationale ..Filmkammer 2e. het inblazen van nieuw leven (Wiedererweckung) in het in 1928 ongerichte Internationaal Bioscoop verbond; 3e. de vereeniging van filmartiesten uit verschillende landen, die de basis voor een toekomstige organi satie kan beteekenen. Welke waarde aan deze drie overigens poovere re sultaten moet worden toegekend, heeft de heer Scheuer- man niet nader geschetst. Of de Internationale Film kammer naar het model van de ..Reichsfilmkammer" van dr. Goebbels, wiens congresrede volgens dr. Scheuermann een buitengewonen indruk heeft nagela ten, zal worden ingericht, weten wij niet. Wel is be kend, dat het ..herboren" Internationaal Bioscoop-Ver bond zijn zetel in Berlijn heeft gekregen. Wat de buitenlanders op het Berlijnsche congres nog meer ervaren hebben? Wij laten weer dr. Scheuermann aan het woord: ,.De buitenlanders leerden het nieuwe Duitsch- land kennen. Men gaf hun op grandioze wijze een inzicht in het Duitsche filmwezen en in het alge- meene opbouw -werk van den Staat en men liet hen den dag van den lsten Mei beleven." En ten slotte: ,,De leiders der delegaties werden door den „Führer" zelf ontvangen". Uiteraard heeft het Hoofdbestuur van den Neder landschen Bioscoop-Bond dit alles met belangstelling vernomen en daaruit geconcludeerd, dat het een goed besluit is geweest om aan het Berlijnsche congres niet deel te nemen. Uit Londen wordt gemeld, dat Minister Neville Chamberlain bij de indienig 'zijner begrooting heeft aan gekondigd, dat de plaatsbewijzen voor de schouwburgen en bioscopen, welke 6 pence of minder bedragen, van alle belastingen zullen worden vrijgesteld. De Engelsche bioscoopexploitanten zullen door deze verlichting van lasten ruim 2 millioen Pond per jaar be sparen. Deze nieuwe bepalingen treden op 1 Juli e.k. in wer king. De Paaschcollecte, welke ten bate van de Stichting ..Bio-Vacantie-Oord" in een groot aantal bioscopen in Nederland is gehouden, heeft opgebracht: ƒ29.338.42 (Paschen 1934: ƒ28,613.05). Uit de collectebussen kwamen in totaal circa 630.000 muntstukken, t.w.: 2 Bankbiljetten a ƒ1020.— 48 Rijksdaalders 120. 1730 Guldens 1730. 11 Halve Guldens 5.50 18981 Kwartjes 4745.25 150783 Dubbeltjes 15078.30 43935 Stuivers 2196.75 84126 Halve Stuivers2103.15 325785 Centen 3257.85 4000 Halve Centen 20.— Ingewisselde vreemde munten Nagekomen bussen 29.276.80 25.85 35.77 29.338.42 Het Bestuur van de Stichting, verheugd over dit schitterende resultaat (een vooruitgang van de op brengst, vergeleken bij het vorig jaar. met 725.37) be tuigt allen, die hun gewaardeerde medewerking tot dit welslagen hebben willen verleenen, hartgrondigen dank. 581 ,^A:;N^:P^ N Internationale Bioscoop-organisatie Vermakelijkheidsbelasting in Engeland. Opbrengst Paaschcollecte „Bio-Vacantieoord".

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1