IAAN nederlandschem Bioscoop-bond JULI-AUGUSTUS 1935 mffl?%m^"fi j* «3* UITGAVE VAN DEN j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 J- AMSTERDAM-C. In de jaarvergadering van den Nederlandschen Bio scoop-Bond, welke op 6 Mei j.1. te Amsterdam is ge houden, werd bij de behandeling van de Begrooting- 1935 een post goedgekeurd, behelzende een crediet van 1000.beschikbaar te stellen ter voorbereiding vau de herdenking van het 40-jarig bestaan der cinemato- graphie. Gelijk door den Bondsvoorzitter toen is betoogd, strekte deze post niet uitsluitend voor de voorbereiding, doch tevens als een stelpost, door de aanvaarding waar van de vergadering den wensch uitsprak, dat de offi- cieele herdenking van dit voor het Nederlandsche film en bioscoopbedrijf zoo belangrijk feit zou plaats hebben. Terstond na vaststelling der Begrooting-1935, heeft het Hoofdbestuur een Commissie samengesteld uit ver tegenwoordigers van Hoofdbestuur en Afdelingsbestu ren. Deze Commissie, die als haar Voorzitter den heer A. H. Boekraad uit Eindhoven koos, toog spoedig aan het werk en was in staat, reeds de vorige week de resul taten harer bemoeiingen ter kennis van het Hoofdbe stuur te brengen. Blijkens het rapport der Commissie werd het stand punt ingenomen, hetwelk door de aanvaarding van dit rapport ook door het Hoofdbestuur werd gedeeld, dat bij de herdenking zooveel mogelijk luidruchtig feestver- toon behoort te worden vermeden, doch dat de herden king behoorde te steunen en zooveel mogelijk op te voe ren de waardigheid van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf. Binnenkort, zeer waarschijnlijk in het volgend num mer van onze „Maandelijksche Mededeelingen", zal het volledig programma van de herdenking gepubliceerd worden. Het lijkt ons echter wel dienstig, reeds nu mede te deelen, dat de herdenkingsweek gehouden zal worden van 11 t/m. 17 October a.s. Uiteraard toch zal alsdan het bioscoopprogramma in alle Nederlandsche bioscooptheaters het bijzondere karakter van de herdenking moeten dragen, waarmede nu reeds met het oog op het inzetten van bijzondere filmwerken in die week, rekenig gehouden behoort te worden. Met groote voldoening kan verder melding worden gemaakt van de principiëele toezegging, welke het Hoofdbestuur van Louis Lumière te Parijs, den uitvin der van de cinematographie, heeft ontvangen, dat hij. mits zijn gezondheidstoestand hem dit toelaat, de her denkingssamenkomst op 15 October 1935 in het Kolo niaal Instituut te Amsterdam met zijn tegenwoordigheid zal vereeren. Wij willen van het program der herdenkings-com- missie, hetwelk in zijn geheel door het Hoofdbestuur is DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE j» ÉÉNMAAL PER MAAND j» J. goedgekeurd, voorloopig niets meer verklappen, behou dens de twee volgende punten: Er zal door den Ned. Bioscoop-Bond worden uitge schreven een prijsvraag met het oog op de vervaardi ging van een herdenkingsaffiche. Indien het bekroonde ontwerp beantwoordt aan het doel, dat de Herdenkings commissie zich dienaangaande heeft gesteld, dan zullen daarvan vele duizenden affiches gemaakt worden, welke in alle gemeenten in ons land, waar bioscopen geves tigd zijn, in de October-maand zullen worden opgehan gen. De jury, die de inkomende ontwerpen te beoordeelen zal krijgen, is samengesteld uit de heeren: Prof. Huib Luns (Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft), Ir. J. Denijs (reclame-ontwerper), G. Franken (grafisch kunstenaar), G. F. Gouwe (directeur van het Instituut van Sier- en Nijverheidskunst, en Secretaris van de Permanente Prijsvraag-Commissie), alsmede H. Ehrlich (penningmeester van den Nederlandschen Bioscoop-Bond) Deze prijsvraag geschiedt geheel volgens de regelen der Permanente Prijsvraag-Commissie, ingesteld door de V.A.N.K., waarbij de voornaamste Nederlandsche kunstenaars zijn aangesloten. Als prijzen worden beschikbaar gesteld: Ie prijs ƒ300.—; 2e prijs ƒ200.—; 3e prijs 100.—. Mochten er onder de leden en donateurs van den Nederlandschen Bioscoop-Bond en andere lezers van dit orgaan personen zijn, die aan deze prijsvraag willen meedoen, dan kunnen zij bij het Bondsbureau een exem plaar van het daarvoor opgestelde programma aanvra gen, welke van heden af kosteloos te verkrijgen zijn. Een tweede prijsvraag zal worden uitgeschreven voor het samenstellen van een scenario voor een Nederland sche geluidsfilm. Hiervoor wordt een eerste prijs van 1000.uitgeloofd, terwijl ook een tweede en derde prijs zullen worden beschikbaar gesteld. Voor hen, die aan deze prijsvraag wenschen mede te doen, zijn eveneens exemplaren van het met het oog hierop samengestelde programma op het Bondsbureau te verkrijgen, echter niet eerder dan na 5 Augustus a s. Voorloopig zijn reeds toezeggingen, om tot deze jury toe te treden, ontvangen van de heeren: J. W. G. Were- meus Buning, Chr. de Graaff, H. v. d. Eerenbeemt, Mr. J. L. V. A. Huits, A. M. de Jong, en Will Tu- schinski. Omtrent deze prijsvraag en, zooals hiervoren be toogd, ook betreffende het geheele programma voor de herdenking van het 40-jarig bestaan der cinematogra phie zal in het volgend nummer uitvoerige mededee- ling worden gedaan. Wij besluiten, met het vertrouwen uit te spreken, dat de verwachtingen, welke de door het Hoofdbestuur in gestelde Herdenkingscommissie ten opzichte van de uit voering harer plannen koestert, in werkelijkheid nog verre zullen worden overtroffen. '-n/?f%<r Herdenking van het 40-jarig bestaan der Cinematografie

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1