IAAN De Bondsarbiter D. Hamburger overleden. NE0ERLAND5CHEN DIOSCOOP-BONO SEPTEMBER 1935 mmmf^M'fi j» j* UITGAVE VAN DEN j» j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE J- J- ÉÉNMAAL PER MAAND J- J> Zwaar, ontzettend zwaar is de slag, die den Neder- landschen Bioscoop-Bond heeft getroffen door het vrij plotseling overlijden op Vrijdag 7 September j.1. van den heer D, Hamburger, voorzitter van de „Commissie van Geschillen". Na een ziekbed van slechts enkele dagen is hij zijn gezin en den Nederlandschen Bioscoop-Bond ontvallen. Sedert het najaar van 1920 de Nederlandsche Bio scoop-Bond, toen nog gesplitst in twee organisaties, met name de Ned. Bond van Bioscooptheaterdirecteuren en de Bond van Filmverhuurders, een Geschillencom missie heeft ingesteld, heeft de overledene zich van den aanvang af met groot talent gegeven aan de belangrijke taak, die hem als Voorzitter dier Commissie was toe bedeeld. In hem verliest de Bond een waarlijk uitblinkende figuur, die dan ook door alle leden op hoogen prijs werd gesteld. Zijn allergrootste belangstelling in de laatste 15 jaren van zijn leven ging uit naar de Bondsarbitrage, welke zich onder zijn leiding tot het belangrijkste insti tuut van den Bond heeft ontwikkeld. Aanvankelijk droeg de Geschillencommissie het ka rakter van een intiem onder-onsje, waar de tusschen de leden ontstane kwesties op gemoedelijke wijze werden opgelost. Tenzij ontdekt werd, dat een der partijen te kwader trouw was, in welk geval dan een uitspraak volgde, die anderen tot leering kon strekken, want de ontslapene zag als voornaamste doel van de „Commissie van Geschillen": „de preventieve werking". Na de reorganisatie van 1924, toen de „Commissie van Geschillen" ingevolge haar reglementeering het zuivere karakter van arbitrage-instituut, gelijk de Wet zulks voorschrijft, had aangenomen, was de bekwame Voorzitter verplicht zijn daarvoor aan den dag gelegde gemoedelijkheid wat in te perken. Hij was immers aan bepaalde regelen gebonden, die mede met het oog op de sedert dien ingestelde beroepsinstantie („Raad van Be roep") niet veronachtzaamd mochten worden. En hoewel hij bij de leiding van het gereorganiseerde arbitrageinstituut meesterlijk de daarvoor gestelde rege len in acht nam, kon hij het nu en dan toch niet laten als de „schipperaar", zooals men hem algemeen noemde, partijen door een ingenieus gevonden schikking tot elkaar te brengen. Onder zijn leiding werden in de afgeloopen 15 jaren circa 2000 geschillen behandeld, waarvan er circa 200, dus 10 aan een revisie bij den „Raad van Beroep" werden onderworpen. In aanmerking nemende, dat van de 200 appèl-zaken de uitspraken der „Commissie van Geschillen" voor meer dan 50 bevestigd werden, kan geconstateerd worden, dat niet minder dan 1900 von nissen, geïnspireerd door den rijken geest van den af gestorvene, zijn tot stand gekomen. Zijn weloverwogen, bezonken oordeel over de zaken, welke de „Commissie van Geschillen" te behandelen kreeg, dwong bij alle leden der arbitrage-commissies bewondering af. Hij bezat hoedanigheden, die hem voor de moeilijke taak, welke als de voornaamste arbiter bij den Bond op hem rustte, zoo uitermate geschikt maakte. En bovendien genoot hij door zijn volkomen onafhankelijkheid, zijn hooge opvatting van fatsoen, zijn eerlijk karakter en zijn oprechtheid een onwankelbaar vertrouwen. Ongetwijfeld heeft de „Commissie van Geschillen" hieraan haar groote gezag te danken. Het stemt ons weemoedig, dat deze groote figuur zoo onverwacht van ons is heengegaan. Heel lang zal het gemis van den heer Hamburger zich in den Bond doen gevoelen. De Bond herdenkt den toegewijden arbeid, welke de overleden Voorzitter van de „Commissie van Geschil len" gedurende 15 jaar in het belang van het Neder landsche film- en bioscoopbedrijf heeft gegeven, met groote erkentelijkheid en bij allen in het bedrijf zal de persoon van den afgestorvene in hoogst dankbare her- hinnering blijven. 'JT/^f^-f

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1