MAANDELIjKSCHE M E D EDEELINGEN. De Commissie ter voorbereiding van de herdenking van het 40-jarig bestaan der cinematografie zal op het eind dezer maand het volledig program van de herden king publiceeren. Haar werkzaamheden zijn in vollen gang. Het is haar een genoegen te kunnen mededeelen, dat de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, Hunne Excellenties Mr. J. A. d e W i 1 d e en Dr. J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u n e, alsmede de Burgemeester van Amsterdam, de Hoogedelachtbare Heer Dr. W. de V 1 u g t het presidium van het Eerecomité, waarvan de samenstel ling in wording is, hebben aanvaard. Verder stemt het der Commissie tot voldoening, dat een der punten van het program reeds grootendeels kon worden uitgevoerd en naar haar meening op schit terend geslaagde wijze. De Jury betreffende de prijsvraag voor een ontwerp- affiche heeft n.1. reeds op Maandag, 9 September j.1. een uitspraak gedaan. Er waren in totaal 136 inzen dingen. De eerste prijs van 300.zal morden toegekend aan den heer S. C. van Vleuten te Voorburg, die onder het motto „Ronald" zijn ontwerp, dat zeer ver moedelijk zal worden uitgevoerd, heeft ingezonden. Winnaar van den tweeden prijs van 200.is de heer L. W. C. B e r 1 a c h te Amsterdam, wiens inzen ding het motto ,,742-G" droeg, terwijl aan den heer H. M. Brouwer te Scheveningen (motto 8062) de derde prijs van 100.zal worden toegekend. Zooals reeds vroeger was medegedeeld bestaat de Jury uit de navolgende heeren: Ir. J. D e n ij s, H. E h r- 1 i c h, J. Franken P z n., W. F, Gouwe en Prof. H. Luns. De herdenkings-affiches zullen ter beschikking wor den gesteld van alle leden-bioscoooexploitanten, die aan deze affiches vermelding van hun hoofdfilm, welke ge durende de herdenkingsweek vertoond zal. worden, kun nen laten toevoegen. Hieromtrent zullen binnenkort nadere mededeelingen aan de leden worden gedaan. Bij het ter perse gaan van dit nummer ontving de Commissie de heugelijke mededeeling van den uitvin der der cinematografie, Louis Lumière, dat hij nu definitief besloten heeft in de herdenkingsweek naar ons land te komen om aan de herdenking van het 40- jarig bestaan der cinematografie deel te nemen. Intusschen is ook van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam bericht ontvangen, dat het Amsterdamsche Gemeentebestuur den heer L u- m i r e, de buitenlandsche gasten en de diverse Bonds instanties op een receptie ten Stadhuize zal ontvangen. De verjaardag van H. M. de Koningin had dit jaar voor het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf meer dan gewone beteekenis, doordat onder de persoonlijk heden, die een Koninklijke Onderscheiding ten deel was gevallen, ook de naam van den Bondsvoorzitter prijkte. Het had Hare Majesteit behaagd op voordracht van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken den heer D. Hamburger Jr. in zijn hoedanigheid van Voor zitter van den Nederlandschen Bioscoop-Bond en lid der Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke Onderscheiding geeft uitdrukking aan een drieledige erkenning. In de eerste plaats kan er aan ontleend worden de overtuiging, dat de Nederlandsche Bioscoop-Bond, na vele jaren van strijd tegen niet-gerechtvaardigd voor oordeel tegen de film en na zijn jarenlange onafgebro ken bemoeiingen, om het filmwezen in ons land tot een hoog peil op te voeren, het vertrouwen heeft weten te winnen van onze Vorstin en van derzelver Raadslieden. In de tweede plaats ligt zonder twijfel in deze be noeming opgesloten een betuiging van waardeering je gens den heer Hamburger persoonlijk, die als Voor zitter van den Nederlandschen Bioscoop-Bond het be drijf geleid heeft in een richting, welke de tevredenheid en instemming van hoogerhand heeft kunnen verwerven. En in de derde plaats getuigt het Koninklijk Besluit van den 17en Augustus j.1., waarbij den Bondsvoorzit ter het Ridderkruis werd toegekend, van de erkentelijk heid van de Regeering voor de belangrijke diensten, welke de heer Hamburger, als lid van de ingevolge de bioscoopwet ingestelde Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring den lande heeft bewezen. Er is dus alle aanleiding voor, een drievoudigen gelukwensch uit te spreken, eerst aan het adres van den Nederlandschen Bioscoop-Bond, die zijn moeizamen arbeid bekroond ziet, vervolgens jegens den heer Ham burger persoonlijk, die de Koninklijke erkenning voor diens bekwame leiding heeft mogen oogsten en ten slotte aan de Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring, wier verdienstelijke arbeid de waardeering der Regee ring in zoo groote mate ondervindt. De stroom van telegrafische en schriftelijke geluk- wenschen, welke den heer Hamburger en ook den Bond bereikt heeft, legt getuigenis af van de groote vreugde, die de uitreiking van de Koninklijke decoratie aan den Bondsvoorzitter in het geheele film- en bioscoopbedrijf heeft gewekt. Aan die gevoelens van vreugde werd reeds op den 30sten Augustus j.1. uiting gegeven in een speciaal bij eengeroepen Hoofdbestuursvergadering op het Bonds bureau, waar de Vice-Voorzitter, de heer B. D. O c h- s e in een hartelijke speech den Bondsvoorzitter geluk wenschte met de Koninklijke Onderscheiding. Namens het Hoofdbestuur bood hij den heer Hamburger, de ver sierselen, verbonden aan de Oranje-Nassau-Orde, aan en hij sprak daarbij de hoop uit, dat het den Bondsvoor zitter gegeven moge zijn, een lange reeks van jaren de ridderorde te dragen en tevens dat de Bond bij zijn verderen arbeid voor de ontwikkeling der cinematogra fie op de voortdurende erkenning van de overheids organen aanspraak moge kunnen blijven maken. In de op 17 Juni 1935 gehouden algemeene ledenver gadering van den Nederlandschen Bioscoop-Bond is op voorstel van het Hoofdbestuur besloten tot vaststelling van het Bedrijfsbesiuit inzake z.g. smalfilms, welk be sluit beoogt te voorkomen, dat smalfilmcopieën van films, waarvan de leden van den Bond de vertoonings- rechten hebben verworven, in handen van onbevoegden komen. Het Hoofdbestuur heeft thans aan de verschillende organisaties op het gebied van het film- en bioscoopbe drijf in Europa en Amerika een brief gezonden, waarin het de aandacht op het vorengemeld besluit heeft geves tigd met verzoek aan de leden dier organisaties te ver bieden de vertooningsrechten op het normaalbreedte- formaat van een film voor wat de vertooning in Neder land betreft aan iemand over te dragen zonder hem tegelijkertijd diezelfde rechten op het smalbreedte-for maat van die film af te staan. Het Hoofdbestuur vertrouwt, dat het thans binnen afzienbaren tijd aan iederen filmproducent ter wereld duidelijk moge worden, dat, althans waar het de ver tooning van hun films in Nederland aangaat, de ver tooningsrechten van de normale copieën dier films niet gescheiden kunnen worden van de rechten op de smal filmcopieën ervan. De Herdenking van het 40-jarig bestaan der Cinematografie. Onze Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bedrijfsbesiuit inzake smalfilms.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 2