MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN. Door het bestuur van de Wereldtentoonstelling 1935 zal van 26 September tot 17 October een internationaal filmconcours worden georganiseerd, waarvoor verschil lende prijzen beschikbaar zijn gesteld. Zij, die aan dit concours willen deelnemen, gelieven zich voor nadere inlichtingen in verbinding te stellen met het bestuur der tentoonstelling te Brussel en met de commissie voor de Nederlandsche deelneming aan de Wereldtentoonstel ling Brussel 1935, Badhuisweg 145 te 's-Gravenhage. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bij rondschrijven d.d. 11 Juli 1935 No. 17600 aan de burge meesters van de onderscheidene gemeenten de Stichting voor Fotografisch- en Kinematografisch onderzoek, p.a. Physisch Laboratorium der Rijks-Universiteit, Bijlhou- werstraat te Utrecht, aangewezen als deskundige instan tie voor het afgeven van certificaten betreffende de brandveiligheid van z.g. koffer-kinotoestellen. In verband hiermede is de volgende regeling vast gesteld: Elk toestel moet ter keuring aan het laboratorium der Stichting worden toegezonden en blijft zoo lang in on derzoek, als door den directeur wordt noodig geoor deeld, doch ten hoogste een week. Bij goedkeuring wordt een certificaat verstrekt, waar in de Stichting verklaart, dat het toestel brandveilig is overeenkomstig de bepalingen, die door den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn gesteld. Het certificaat is één jaar geldig, daarna moet een controlekeuring plaats vinden, welke de geldigheid telkens met een jaar verlengt. De goedkeuring geldt alleen, voor zoover de gebruiker geen wijzigingen brengt in de inrichting van het toestel. Zulke wijzigingen maken een nieuwe keuring noodzakelijk. Bij afkeuring van het toestel is de aanvrager gerech tigd om na aangebrachte verbeteringen het toestel op nieuw ter keuring aan te bieden, zulks tegen betaling van het keurloon. Alle kosten van transport en verzekering komen ten laste van den aanvrager. Tarief der keuringen. a. Keuring van een toestel van een merk, soort of model, als nog niet door de Stichting is goedgekeurd (z.g. typekeuring) ƒ50. (in het algemeen te voldoen door den fabri kant of importeur der toestellen). b. Keuring van een toestel van een merk, soort en model als reeds door de Stichting is goed gekeurd ,,10. (te voldoen hetzij door den fabrikant of im porteur, hetzij door den gebruiker). c. Controle-keuring3. (te voldoen door den gebruiker). d. Gewaarmerkte afschriften van certificaten, per stuk ƒ0.50 0.50 Als overgangsmaatregel is bepaald, dat alle toestellen, welke reeds vóór 1 Juli 1935 in volledig gebruik waren, tegen het tarief van 10.kunnen worden gekeurd. Den gebruikers, die een nieuw toestel wenschen aan te schaffen, wordt aangeraden zich ervan te overtuigen, dat van het betreffende type reeds een type-keuring heeft plaatsgehad. Immers, indien dit niet het geval ware, zou de typekeuring ten laste van den gebruiker komen. Ingevolge het bepaalde in artikel 8 der Statuten maakt het Hoofdbestuur bekend, dat aanvragen voor toelating tot het lidmaatschap van den Bond zijn ingekomen van: Ie. H. H. Lubberman te Ter Apel (gemeente Vlagt- wedde), die in deze gemeente een nieuwe bioscoop zal stichten; 2e. I. van Frank, Breestraat 3 te Beverwijk, welke het Luxor Theater aldaar in exploitatie zal nemen; 3e. N.V. ,,Vereenigde Theaters, Heerlen en Luxor- Theater, Hoensbroek", gevestigd te Heerlen, Saroleo- straat 19, onder directie van de heeren J. Vincken, H. J. E. Vincken en L. Berenson, welke N.V. exploiteert het Hollandia Theater, de Universal Cinema en den Stadsschouwburg Bioscoop, allen te Heerlen, alsmede het Luxor Theater te Hoensbroek. 4e. Jan Vanderheyden en Edetha Regelieu, firman ten van de firma Victoria Film te Amsterdam, resp. wonende St. Andriesstraat 40 en Kiodorpvest 46 te Ant werpen. Deze firma zal de exploitatie van het filmver huurkantoor Victoria Film te Amsterdam voortzetten en een filmproductie-onderneming onder den naam „Vanderheyden Film" exploiteeren. 5e. G. Lewin te Amsterdam, vroeger wonende te Wiesbaden, die het Roxy Theater aan de Haarlemmer straat 51 te Leiden zal gaan exploiteeren. Eventueele bezwaren tegen de toelating moeten schriftelijk voor 20 September a.s. bij het Hoofdbestuur worden ingediend. Internationaal Filmconcours te Brussel. Keuring van z.g. Koffer-kinotoestellen. Aanvragen voor het lidmaatschap Uitspraken der Commissie van Geschillen. De Tweede Kamer der Commissie van Geschillen heeft in haar op Woensdag, 19 Juni 1935 gehouden zitting de navolgende uit spraken gedaan: Inzake een geschil van de N.V. Loet C. Barnstijn's Standaard Films te Wassenaar, contra de firma Erven A. W. Smits te Vlis- singen, dat de vordering van eischeres moet worden toegewezen en gedaagde (Smits) mitsdien moet worden veroordeeld om aan eische res te betalen het gevorderd bedrag alsmede de geschilkosten a 20.—. Inzake een geschil van de N.V. Metro-Goldwyn-Mayer Film Maatschappij te Amsterdam, contra de firma Erven A. W. Smits te Vlissingen, dat de vordering van eischeres moet worden toegewezen en gedaagde (Smits) mitsdien moet worden veroordeeld om aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag alsmede de geschilkosten. Inzake een geschil van den heer P. Vermeer Jr., eigenaar van het Filmverhuurkantoor F.A.N, te Amsterdam, contra de firma Erven A. W. Smits te Vlissingen, dat eischers vordering moet worden toegewezen en gedaagde (Smits) mitsdien moet worden veroor deeld aan eischer te betalen het oevorderd bedrag alsmede de ge schilkosten. Inzake een geschil van de N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Cinematografie Filmfabriek „Polygoon" gevestigd te Haarlem, con tra den heer A. C. Loots, voormalig exploitant van de Cinema Royal te Boxtel, dat de vordering van eischeres (Polygoon) moet worden toegewezen en gedaagde (Loots) mitsdien moet worden veroordeeld om aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag, als mede de geschilkosten, zulks op grond van de overweging: dat eischeres stelt, dat zij in October 1933 met gedaagde een overeenkomst gesloten heeft voor den zoogenaamden verhuur en huur van haar geluidsfilmjournaal „Hollands Nieuws", volgens wel ke overeenkomst gedaagde haar van 3 November 1933 tot en met 10 Januari 1935 wekelijks een bepaald bedrag te betalen had, doch dat gedaagde van het totaal verschuldigd bedrag een bepaald bedrag niet betaald heeft, zoodat zij van gedaagde vordert betaling van dit laatste bedrag: dat gedaagde zich er op beroept, dat eischeres de in de vooraf gaande overweging bedoelde overeenkomst niet met hem had mogen afsluiten, daar hij nimmer lid van den Nederlandschen Bioscoop- Bond is geweest, en zich bovendien beroept op een door den verte genwoordiger van eischeres bij het teekenen van het contract ge dane toezegging, n.1. dat het contract stilzwijgend zou vervallen, indien hij (gedaagde) zijn bioscoopexploitatie zou moeten beëin digen, hetgeen hij korten tijd na den aanvang van de overeenkomst heeft moeten doen: dat eischeres ontkent, dat haar vertegenwoordiger deze toezegging aan gedaagde heeft gedaan; dat vaststaat en door gedaagde ook niet ontkend wordt zooals blijkt uit het door eischeres aan de Commissie overgelegd en

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 3