8 MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN. Commissie verzoekt het tusschen partijen bestaand contract te annuleeren en van gedaagde vordert betaling van het overeen gekomen garantiebedrag of zooveel minder als de Commissie billijk acht; dat gedaagde tegen de stelling van eischer verschillende ver- weerpunten heeft opgeworpen en wel: lo. In het tusschen partijen gesloten contract is nergens bepaald, dat eischer de film in z.g. eerste week vertooning geleverd zou krijgen, doch integendeel heeft eischer slechts bedongen gelijktijdige vertooning met Beverwijk, vóór „De Pont" te Velsen; 2o. Eischer heeft er den vertegenwoordiger van gedaagde den heer van Buren, niet op opmerkzaam gemaakt, dat IJmuiden tot de gemeente Velsen behoort; 3o. In haar brief d.d. 29 Mei 1935 heeft gedaagde aan eischer het gevraagde uitstel van den inzetdatum toegestaan onder de voorwaarde, dat dan tevens alle gemaakte afspraken en beperkende condities zouden vervallen; immers was dit niet anders mogelijk, daar gedaagde reeds met de Bioscoop „De Pont" op 14 Mei was overeengekomen, dat de film in dit theater vanaf 26 Juli zou worden vertoond; 4o. De ontvangst van den onder sub. 3 bedoelden brief heeft eischer met zijn schrijven d.d. 31 Mei aan gedaagde bevestigd met de mededeeling, dat hij van den inhoud daarvan goede nota had genomen; dat gedaagde uit het voorafgegane concludeert, dat eischer af stand heeft gedaan van zijn rechten om de film „De Vier Müllers" eerder te vertoonen dan de Bioscoop „De Pont" te Velsen, zoodat hij geenerlei aanspraak zou kunnen maken op annuleering van het contract en/of betaling van de gevorderde filmhuur; dat eischer zijn verklaring, n.1. dat hij den vertegenwoordiger van gedaagde bij het afsluiten van het contract heeft gewaar schuwd dat IJmuiden en Velsen tot dezelfde gemeente behooren, staaft met een schriftelijke verklaring van den heer F. Hart te Beverwijk, die de film „De Vier Müllers" gelijktijdig met eischer heeft gecontracteerd en die bevestigt, dat hij (eischer) er den heer van Buren herhaalde malen op attent heeft gemaakt, dat de Bio scoop „De Pont" gevestigd is in de gemeente Velsen en dat ge daagde de film dus niet meer aan die bioscoop kon verhuren; dat de Commissie van oordeel is, dat, indien omtrent de volg orde der vertooning in een bepaalde plaats niets in de overeen komst voor den z.g. verhuur en huur van films is bepaald, de huurder het recht heeft de betreffende film(s) in eerste week vertooning voor die plaats geleverd te krijgen; dat uit het vorenstaande volgt, dat, waar vaststaat, dat Velsen en IJmuiden tot dezelfde gemeente behooren, eischer, zelfs al zouden door het opschorten van den inzetdatum alle beperkende voorwaarden van het contract ten aanzien van gedaagde vervallen zijn hetgeen, zooals uit het volgende blijkt, door de Commissie niet wordt aanvaard ten volle aanspraak kan maken op leve ring van de film „De Vier Müllers" in z.g. eerste-vertooning- Velsen; dat het overigens usance is, dat films, welke reeds aan eischer of aan de Bioscoop „De Pont" zijn verhuurd, niet nog eens wor den verhuurd aan het andere theater in de gemeente Velsen; dat het bovendien onaannemelijk moet worden geacht, dat eischer om den inzetdatum van de film opgeschort te krijgen afstand zou hebben gedaan van zijn recht, om de film „De Vier Müllers" het eerst in de gemeente Velsen te vertoonen, daar een z.g. tweede- week-vertooning van een dergelijke film in een gemeente als Velsen, waar slechts twee bioscopen zijn gevestigd, aanzienlijk geringere resultaten moet opleveren dan gedurende de eerste ver tooning, vooral wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen de auteursprijs, welke in het tusschen partijen bestaand contract is gestipuleerd; dat de Commissie het verder niet onwaarschijnlijk acht, dat de brief van gedaagde aan eischer d.d. 29 Mei 1935 de bedoeling heeft gehad verwarring te stichten, daar uit dien brief niet kan worden opgemaakt, of de bepaling, dat eischer de film vóór de Bioscoop „De Pont" zou vertoonen, al dan niet gelijktijdig met de voorwaarde betreffende de gelijktijdige vertooning met Bever wijk zou vervallen; dat in ieder geval uit het op dien brief door eischer gezonden antwoord met zijn brief d.d. 31 Mei 1935 moet worden opgemaakt, dat eischer er slechts mede accoord ging, dat de afspraak betref fende de gelijktijdige vertooning met Beverwijk ongedaan zou worden gemaakt, doch dat gedaagde, indien zij inderdaad van meening was, dat ook de bepaling betreffende de vertooning, vóór „De Pont" Velsen was uitgeschakeld, verzuimd heeft er eischer op attent te maken, dat hij hieromtrent met geen woord in zijn brief d.d. 31 Mei heeft gesproken, als hoedanig toch zeker niet de for- meele zinsnede, n.1. dat eischer van den brief van gedaagde goede nota had genomen, kan worden aangemerkt; dat uit het vorenstaande volgt, dat het geheele verweer van gedaagde ongegrond moet worden geacht; dat eischer dan ook terecht vordert betaling van de minimum- garantie, daar deze vordering steunt op het bepaalde in de tweede alinea van artikel 7 van de Algemeene Voorwaarden van Verhuur- en Huur van Films, onverminderd het recht van eischer om alsnog schadevergoeding van gedaagde te vorderen; dat derhalve dit gedeelte van de vordering van eischer moet worden toegewezen en gedaagde mitsdien moet worden veroordeeld om tegen kwijting aan eischer te betalen het gevorderd bedrag; dat gedaagde niet meer in staat is de film „De Vier Müllers" in eerste-week-vertooning aan eischer te leveren, zoodat ook het overige gedeelte van de vordering van eischer betreffende de annu leering van het tusschen partijen bestaand contract behoort te worden toegewezen, met veroordeeling van gedaagde in de kosten van het geschil, bedragende 20. Inzake een geschil van de NV. Paramount Films te Amsterdam contra de firma Erven A. W. Smits te Vlissingen, dat de vordering van eischeres moet worden toegewezen en gedaagde mitsdien móet worden veroordeeld om tegen kwijting aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de kosten van het geschil, bedra gende ƒ20.zulks op grond van de overweging: dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Commissie heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie over gelegde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen. VERZOEKEN OM INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER. Ingevolge art. 4. van het Reglement op het Naamregister, zijn de navolgende verzoeken tot inschrijving van titels in het Naam register gedaan. Voor het indienen van bezwaren tegen de ver langde inschrijving, welke vóór 20 September e.k. schriftelijk bij het Hoofdbestuur moeten worden ingediend, raadplege men art. 6 van het Reglement op het Naamregister. Datum waarop in schrijving ver zocht is Titels waaronder de films in Nederland worden uit gebracht 27 Juli 1935 27 31 31 31 31 31 31 31 2 10 12 Aug. De Helderziende Ruggles dient twee Heeren Herwonnen Geluk Het Lijk in den Koffer De Moord op het Schip Publieke Opinie De weggeloopen Bruid Patrouillewagen 99 De razende Rit De mooiste dag van mijn leven Abessinië, het Land van den Negus Broederstrijd Naam van den houder der exploitatie-rechten 12 In duizend gevaren 12 Nu of nooit 12 In old Santé Fé 12 De renbaan-wervelwind 12 De Schrik van Texas 12 De Smokkelaars van El Rio 12 Het Spoor in de Wildernis 12 De Strijd om het Goud 12 De Strijd om de Oliebron 13 Vergane Glorie 13 Vergeten Mannen 14 Jonge Harten 15 Mysterie 39 15 Hup!! Joe Brownü! 15 Op de planken 20 Een vrouw met tempe rament 29 Jeugd in de zon 29 Het Mysterie van het Leven 29 Ons ten voorbeeld 29 Ontluikend Leven 2 Sept. Voorposten zonder vrees 2 Een vrouw van de wereld 2 Jongens van de K. XVIII 3 „Krullekopje" 3 De hel op aarde 5 Schattebout 5 De Zanger van Broadway 5 Miss Amerika De avon turen van een schoon heidskoningin 5 De Koningin der Aarde 5 Olie voor de lampen van China NV. Filmverhuur kantoor „Nederland" NV. Paramount Films NV. Metro-Goldwyn- Mayer Film Maatsch. N.V. Paramount Films NV. Monopole Film N.V. Filma Filmverhuurkantoor „Centrafilm" N.V. Filmverhuur kantoor „Nederland" Internationale Film Agentuur N.V. Paramount Films N.V. Filmverhuur kantoor „Nederland" Warner Bros First National Pictures N.V. N.V. Filmverhuur kantoor „Nederland" Eduard Pelster N.V. Paramount Films A. Benno (Actueel Film) N.V. Netherlands Fox Film Corp. Melior Films Warner Bros F.N.P.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 8