IAANDELUKSC NEDERLAND5CHENDIÓSC00P-B0ND De Herdenkingsweek van 11—17 October* Stemt uw radiotoestel Donderdag avond om 7.15 uur af op den Avro-zender om te luisteren naar den heer D. Hamburger Jr* No. 16 OCTOBER 1935 VAN DÈ N o» ji UITGAVE VAN DEN J- jt NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 J* AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE i» J- ÉÉNMAAL PER MAAND J- De Nederlandsche Bioscoop-Bond maakt zich op om van 1117 October a.s. op sobere doch waardige wijze het 40-jarig bestaan der cinematographie te herdenken. Dit jaar is het immers 40 jaar geleden, dat het aan Louis Lumière gelukt is een apparaat te construeeren, waarmede het mogelijk was bewegende beelden op doek te projecteeren. En het was aan het eind van 1895, dat de groote uitvinder der cinematographie in een kelder onder het Grand Café aan den Boulevard der Capucines te Parijs het publiek verbaasde met zijn eerste film. De bioscopie was uitgevonden, had zich op bescheiden wijze 'aan de wereld gedemonstreerd, de cinematogra phie kon haar grootschen, veelbewogen en wereldom- vattenden levensloop beginnen. Wij behoeven wel niemand onzer te wijzen op het ontzagwekkend tempo, waarin de film zich sedert dien heeft ontwikkeld; hoe zij zich uit de kermistent heeft losgewerkt en den weg gevonden heeft naar het steeds grooter en steeds beter ingericht theater, hoe zij tal van evoluties heeft doorgemaakt en nog steeds nieuwe per fectie ondergaat, hoe zij enorme bedrijven uit den grond heeft gestampt, maar vooral hoezeer zij over de heele wereld bezit is geworden van de groote massa in al haar geledingen. Vandaar de uitzonderlijke beteekenis en de groote macht, die de film zich alom verworven heeft. Voor alle leden van den Nederlandschen Bioscoop- Bond zal het begrijpelijk zijn, dat er in het 40-jarig be staan der cinematographie voor het hecht georganiseer de Nederlandsche bioscoopbedrijf alle aanleiding, alle reden, zelfs een zekere plicht lag om het ontstaan van de bioscopie plechtig te herdenken. Zooals allen bekend, heeft het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond gemeend daartoe een herdenkingsweek te organiseeren van 1117 October a.s. Deze herdenking zal niet bestaan uit een aaneenscha keling van feesten, maar uit een viering, die eenerzijds in overeenstemming wil zijn met de tijdsomstandigheden, maar die anderzijds de belangen van het bedrijf wil die nen door de groote beteekenis van de film en het peil, dat zij heeft weten te bereiken, in het midden der belang stelling te plaatsen en zoo noodig nog omhoog te voeren, doch vooral door hen, die tot heden weinig of geen be langstelling voor de film aan den dag legden, voor die zelfde film te winnen. Dat de film haar plaats inderdaad reeds grootendeels heeft veroverd en niet alleen als amusement, maar ook in haar aesthetische en maatschappelijke beteekenis er kend wordt door persoonlijkheden van allerlei richting en stand, ja door de hoogste autoriteiten in den lande, komt wel op zeer gelukkige wijze tot uiting in het uit gebreide Eerecomité ,dat met zijn 44 klinkende namen van de meest vooraanstaande persoonlijkheden de her denking met bijzonderen luister omgeeft. Met groote erkentelijkheid mag erop worden gewe zen, dat zoowel leden der Nederlandsche Regeering, met name Hunne Excellenties de Ministers Dr. R. Slotemaker de Bruine, en Mr. J. A. de Wilde, als Zijne Excellentie, Jhr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Mi nister van Staat en Voorzitter der Tweede Kamer, Zijne Excellentie Baron d Arnauld de Vitrolles, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van Frankrijk, en de Heer Dr. W. de Vlugt, Burgemeester van Am sterdam, het Presidium van dit Eerecomité hebben willen aanvaarden, terwijl de Burgemeesters van de groote steden en van de hoofdsteden der provincies, vooraanstaande figuren uit wetenschappelijke- en kunst kringen, uit de financieele wereld, uit handel en in dustrie en uit die colleges en organisaties, wier werk zaamheid meer in het bijzonder bij de film betrokken is, hun naam aan het comité hebben verbonden. Ondubbelzinnig blijkt hieruit bovendien, hoezeer het streven van den Nederlandschen Bios'coop-Bond om het filmbedrijf hoogerop te voeren en daardoor ook het ni veau van de film als zoodanig gunstig te beïnvloeden, algemeen erkenning en zelfs waardeering vindt. Het programma, dat de Commissie ter Voorbereiding van de herdenking van het 40-jarig bestaan der Cine matographie voor deze herdenking ontworpen heeft, wint in groote mate aan belangrijkheid en krijgt histo rische beteekenis door de komst van Louis Lumière. Maandagochtend, 14 October a.s. om 10.20 uur hoopt de beroemde uitvinder per vliegtuig op het vliegveld Waalhaven te arriveeren, "waar de eerbiedwaardige grijsaard, die vergezeld zal zijn van den heer Ch. Delac, den president van de Internationale Federatie van Film producenten, door vertegenwoordigers van het Hoofd bestuur en het Bestuur van de Afdeeling Rotterdam zal worden begroet. Zooals eveneens is gemeld, zijn mede in verband met de herdenking een tweetal prijsvragen uitgeschreven; een voor een herdenkingsaffiche en een voor een oor spronkelijk scenario voor een Nederlandsche geluids film. De winnaars van eerstgenoemde prijsvraag zijn thans bekend. De 136 ingezonden ontwerpen zullen in

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1