IAAN NEDERLAN DS'CHEN Dl 0SC00PB0ND De nieuwe Voorzitter der Commissie van Geschillen. No. 18 DECEMBER 1935 V^NKP N J- J- UITGAVE VAN DEN J- J- NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT i9 J- AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE J- «a» ÉÉNMAAL PER MAAND j» Zooals elders in dit nummer gemeld, heeft het Hoofd bestuur in zijn op Dinsdag 19 November gehouden ver gadering tot Voorzitter der Commissie van Geschillen benoemd den heer Ed. Cohen Barnstijn, Directeur van het Apollo Theater te Den Haag en tot dusver Plaats vervangend-Voorzitter dezer Commissie. Bij de overdracht van het portret van den overleden Voorzitter van de Commissie van Geschillen, den heer David Hamburger, waarvan elders in deze „Maande- lijksche Mededeelingen" eveneens een verslag is opge nomen, heeft de Bondsvoorzitter in het bijzonder gere leveerd hoe moeilijk het voor het Hoofdbestuur is ge weest voor deze belangrijke functie een waardig opvol ger te vinden. De overleden functionaris heeft gedurende de 1 5 jaar van zijn Voorzitterschap, gedurende welke hij boven dien het begin en de geheele ontwikkeling van het Ar bitrage-instituut heeft meegemaakt, een zoodanige er varing in het arbitragewerk gekregen, dat het welhaast onmogelijk geacht moest worden de opengevallen plaats te doen innemen door iemand met een gelijke kennis van zaken. Niettemin vertrouwt het Hoofdbestuur er in geslaagd te zijn een geschikt opvolger te hebben gevonden in den persoon van den heer Eduard Cohen Barnstijn, die reeds eenige jaren als Plaatsvervangend-Voorzitter op trad. Weliswaar heeft de heer Barnstijn weinig gelegen heid gehad zijn talenten als Plaatsvervangend-Voorzit ter te ontplooien, dank zij het feit, dat de vroegere ac tieve leider van het Arbitrage-Instituut steeds trouw op zijn post was. Slechts één keer was het hem in den loop der jaren gegeven in de plaats van den Voorzitter te treden, toen nl. wijlen de heer Hamburger des ochtends, kort voor den aanvang eener zitting ernstig ongesteld werd en het ter zitting aan de orde komende geschil wegens de ur gentie niet kon worden verschoven. De uitnemende wijze, waarop de heer Barnstijn bij deze gelegenheid als Plaatsvervangend-Voorzitter lei ding gaf aan de behandeling van een zeer belangrijke en ingewikkelde kwestie, heeft toen zeer de aandacht getrokken en zijn bekwaamheid voor een dergelijke functie duidelijk aan het licht gebracht. Opnieuw trad zijn bijzondere geschiktheid voor deze functie aan den dag tijdens de kort achter ons liggende periode na het overlijden van den heer David Hambur ger, waarin de heer Barnstijn de zittingen als plaats vervangend Voorzitter heeft gepresideerd. Trouwens ook in het algemeen gesproken kan de nieuwbenoemde Voorzitter van ons Arbitrage-Instituut bogen op een mooien staat van dienst in den Neder- landschen Bioscoop-Bond. Reeds kort na de instelling van de Commissie van Geschillen werd hij tot lid dezer Commissie benoemd en zoo kan hij er op bogen gedurende de eerste moeilijke periode als arbiter gefungeerd te hebben. Ook in het Hoofdbestuur heeft de nieuwbenoemde functionaris geruimen tijd een vooraanstaande plaats ingenomen. Van 19211929 heeft hij zijn bekwaamhe den in dit College voor het welzijn van den Bond ten nutte gemaakt. De wetenschap, dat de heer Barnstijn steeds getoond heeft een consciëntieus werker te zijn. een voorzichtig man met een weloverwogen oordeel, waaraan langdu rige en veelzijdige ondervinding ten grondslag ligt, heeft de keuze voor het Hoofdbestuur tenslotte vergemakke lijkt. Moge deze keuze van het Hoofdbestuur een gelukkige zijn en moge zij zoo mogelijk nog versterken het groote gezag, dat het Arbitrage-Instituut van den Nederland- schen Bioscoop-Bond zich in den loop der jaren heeft weten te verwerven. 'JTfyf^S

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 1