iAAN EEN NIEUW BONDSBESLUIT IN ZICHT, NEDERLANDSCHEN Dl0SC00P-B0ND Kif Buitengewone Ledenvergadering. No. 21 I 25 JANUARI 1936 1«N;?5EN S*3 j» j» UITGAVE VAN DEN j» j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT Ï9 AMSTERDAM-C. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE «3» jt ÉÉNMAAL PER MAAND ..-' ,3* De Leden van den Nederlandschen Bioscoop-Bond worden blijkens de convocatie, welke zij elders in deze „Maandelijksche Mededeelingen" zullen aantreffen, op geroepen tot een belangrijke buitengewone ledenverga dering. Uitermate belangrijk is deze vergadering, omdat hun daarin een besluit ter goedkeuring zal worden voorge legd, dat, door de economische omstandigheden van het oogenblik noodzakelijk geworden, ten doel heeft de be staansmogelijkheid van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf te stutten en zijn gezonde ontwikkeling, welke ontwikkeling identiek is met de bedrijfsbelangen van alle Leden van den Bond, te bevorderen, door de oprichting van nieuwe zaken binnen de grenzen te hou den van hetgeen voor het oogenblik economisch wen- schelijk en verantwoord is. Het geheele besluit in concept is er derhalve op ge baseerd om eenerzijds een te grooten toevoer van nieu we zaken, welke onder de huidige omstandigheden eco nomisch niet verantwoord zou zijn, tegen te gaan en anderzijds om een gezonde expansie van het bioscoop bedrijf te bevorderen. Uiteraard moet ook dit concept, evenals het besluit van 11 Februari 1935, beschouwd worden als een noodmaatregel, waartoe de, sedert het vorige jaar nog verscherpte, crisis in het bedrijfsleven ons noodzaakt, zij het dan met eenig onderscheid. Het vigeerend besluit vertoonde, doordat het in ver band met den toen geconstateerden noodtoestand vrij plotseling moest worden genomen, geen, althans weinig souplesse. Het concept, dat thans aan de goedkeuring van de op 10 Februari e.k. te houden buitengewone vergadering wordt voorgelegd, is evenwel, dank zij de grondige voorbereiding, opgebouwd op een complex van welover wogen, tot in details uitgewerkte regelen, welke een gezonde ontwikkeling van het bedrijf beoogen. Bovendien is er bij de samenstelling van dit concept naar gestreefd om van het noodbesluit, dat op 11 Fe bruari 1935 plotseling in het leven moest worden ge roepen, te komen tot een overgangsperiode, die ten slotte, en naar wij hopen spoedig, zal kunnen leiden naar een ongehinderde ontplooiing van alle takken van het film- en bioscoopbedrijf. Ongeacht, dat allicht nog in de eerstkomende jaren behoefte zal bestaan aan maatregelen binnen het orga nisch verband, waarin het film- en bioscoopbedrijf in Nederland zich, dank zij het bestaan van den Neder landschen Bioscoop-Bond, beweegt, heeft het Hoofdbe stuur in de overweging, dat ook dit voorstel aan de be staande crisisomstandigheden moet. worden toegeschre ven, hieraan slechts den duur van één jaar gegeven. In den loop van dit jaar kan dan worden nagegaan, of er in het volgend jaar nog behoefte bestaat aan de Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop- Bond noodigt de Leden ingevolge het bepaalde in de artt. 26 en 27 der Statuten uit tot bijwoning van een BUITENGEWONE LEDENVERGADERING op Maandag 10 Februari 1936, des middags om 12 uur precies en zoo noodig s avonds half negen en vol gende dagen in Hotel „Krasnapolsky" (Filmbeurs) te Amsterdam, ter behandeling van de navolgende agenda: '1. Opening. 2. Voorstel tot goedkeuring van de notulen der Le denvergaderingen gehouden op 30 September en 9 December 1935, alsmede tot benoeming van een commissie voor het nazien van de notulen dezer buitengewone vergadering. 3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 4. Voorstel van het Hoofdbestuur tot vaststelling van een Nieuwe Leden- en Zakenbesluit, overeenkom stig het concept, hetwelk aan elk der Leden afzon derlijk is toegezonden. 5. Rondvraag en sluiting. Namens het Hoofdbestuur D. HAMBURGER Jr., Voorzitter. S. ZONDERVAN, Secretaris. Amsterdam, 25 Januari 1936. in<

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1936 | | pagina 1