IAANDELUKSCHI NEDERLAMD5CHENDIOSC00P-BOND Belasting verhooging te Haarlem* Ledenvergadering. 17 SEPTEMBER 1936 W/iMMW'H j» UITGAVE VAN DEN j» j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 AMSTERDAM-C. De exploitanten van de vijf Haarlemsche bioscopen werden Zaterdagavond, 5 September j.1. opgeschrikt door de mededeeling van de zijde van het Bondsbureau, dat Burgemeester en Wethouders hunner gemeente aan den Raad een voorstel hadden doen toekomen tot ver hooging der vermakelijkheidsbelasting van 20 tot 25 Blijkbaar wilde het Haarlemsche gemeentebestuur bij verrassing zijn doel bereiken, want het voorstel tot ver hooging zou reeds Woensdag d.a.v. in den Raad worden behandeld. Zelfs de bioscoopexploitanten ter plaatse wa ren Zaterdag nog totaal onkundig van deze plannen van B. en W. Deze toeleg van B. en W. is dank zij de vertrouwe lijke inlichtingen, welke Zaterdagavond nog aan het Bondsbureau waren verstrekt, mislukt. Aanstonds is er overleg gepleegd met de directies van de vijf bioscoopondernemingen te Haarlem, waarna het Hoofdbestuur telegrafisch is bijeengeroepen en eveneens per telegram een onderhoud met Burgemeester en Wet houders is aangevraagd. De Zondagochtendbladen maakten reeds melding van het voorstel van B. en W. en vestigden daarbij de aan dacht op de moeilijkheden, die daardoor dreigden te ontstaan. Maandagochend is het Hoofdbestuur in spoedverga dering op het Bondsbureau te Amsterdam bijeengeko men, teneinde te beraadslagen over de ernstige situatie, welke uit een eventueele aanneming door den Raad van het voorstel van B. en W. zou ontstaan. In den loop van den dag heeft een delegatie van het Hoofdbestuur een onderhoud gehad met den Wethouder van Financiën, den heer W. Roodenburg. Dit onderhoud bleef echter zonder resultaat en onmid dellijk daarop heeft het Hoofdbestuur zich in een adres, dat elders in dit nummer in extenso is afgedrukt, tot den Raad gewend, met het verzoek het voorstel van B. en W. niet aan te nemen. In een conferentie met de Pers te Haarlem heeft de Bondsdirecteur Dinsdag 8 September vervolgens ge legenheid gehad het standpunt van het Hoofdbestuur ten opzichte van de vermakelijkheidsbelasting in het alge meen en den nieuwen maatregel van het gemeente bestuur van Haarlem in het bijzonder, in den breede uiteen te zetten. Woensdag heeft de gemeenteraad van Haarlem over het voorstel van B. en W. vergaderd en na uitvoerige discussies met 31 tegen 5 stemmen het fatale besluit genomen, uitsluitend ten laste van de bioscopen de ver makelijkheidsbelasting van 20 op 25te brengen. Tot zoover deze chronologische volgorde van de feiten. DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE J> J- ÉÉNMAAL PER MAAND j» j» Meermalen is dezerzijds aangetoond, dat met een ver makelijkheidsbelasting van 20 de grens van de draag kracht der bioscoopexploitanten bedenkelijk is overschre den en het maximum dus in ieder geval ruimschoots is bereikt. De onbillijkheid van het in vele gemeenten geldende percentage van 20 ligt immers voor de hand, wanneer men bedenkt, dat de opbrengst, welke hiermede gelijk staat, 1je gedeelte uitmaakt van de totaal ontvangsten eener bioscoop. De bioscoopexploitant moet dus twee maanden van het jaar uitsluitend werken om de vermakelijkheidsbelasting te kunnen betalen. In de resteerende tien maanden moet hij vervolgens trachten de onkosten, welke op zijn bedrijf drukken, eruit te halen. Deze onkosten zijn zooals bekend in' het algemeen genomen buitengewoon hoog. Men denke slechts aan de groote bedragen, welke moeten worden uitgegeven voor onderhoud, zooals voort durende vernieuwing, verfraaiing en aanpassing aan den tijd van het interieur, de uitgaven voor licht- en kracht stroom en personeel en vanzelfsprekend voor huur van films en voor de technische installatie. Met dit alles is de exploitant er echter nog niet. Naast de vermakelijkheidsbelasting heeft hij nog de personeele belasting te betalen, welke ook al weer het bioscoopbedrijf uiterst onrechtvaardig belast, omdat de bioscopen niet gelijk gesteld worden met winkels of be drijven doch met woonhuizen. Op deze wijze moet het bioscoopbedrijf honderddui zenden guldens aan personeele belasting opbrengen, zonder dat het ooit de bedoeling is geweest van de wet op de personeele belasting om deze bedrijven te treffen. Voorts zijn er nog de keuringsrechten, de invoerrech ten, de vergunningsrechten en de zakelijke belastingen. Er is geen bedrijf in Nederland, hetwelk zoo zwaar en zoo onbillijk belast is als juist het bioscoopbedrijf. Geen wonder, dat het Hoofdbestuur, nu het streven van ons bedrijf gericht moet zijn op vermindering van lasten, wil het zijn exploitatieuitgaven aan de voort durend achteruitgaande recettes kunnen aanpassen, een actie voorbereidt om de vermakelijkheidsbelasting, waar deze 20% bedraagt, tot 15% verlaagd te krijgen. Het Hoofdbestuur heeft als datum voor de eerstvol gende Ledenvergadering vastgesteld Maandag 12 Oc- tober a.s- De agenda dezer vergadering zal in het vol gend nummer van de „Maandelijksche Mededeelingen" worden gepubliceerd. 'JTf^f

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1936 | | pagina 1