FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 127 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM mmmmÊmsmaammmmmBmasmma TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: men - wuilUM^bN NAAM- Ln Adres- 15 JUNI 1946 8ste JAARGANG o VERKEERD BEGRIP - DE PERS VEROOR DEELT EENSGEZIND HET OPTREDEN DER M.P.E.A. (2) - VACANTIE CENTRALE COM MISSIE VOOR DE FILMKEURING - ADRES WIJZIGING MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN WEDEROPBOUW - ACOUSTI- SCHE VERZORGING VAN DE BIOSCOOP ZAAL - HET INTERNATIONALE FILMFESTI VAL TE CANNES - TELEVISIE IN DE BIO SCOOP (ENGELAND) - FRANSCH-AMERI- KAANSCHE OVEREENKOMSTEN - TE PARIJS ZIJN AANGEKOMEN - FILM-PROBLEMEN IN ITALIË - BIOSCOPEN IN RUSLAND WOR DEN DRUK BEZOCHT - OOK ZWITSER LAND HEEFT THANS EEN BESLUIT „SMAL- FILMS" - VERGADERING ZWITSERSCHE FILMKAMER - INFORMATIEDIENST VAN DEN E.V.D. - STRENGER TOEZICHT OP DE FILMVOORSTELLINGEN - STEUN VOOR OPBOUW VAN NEDERLANDSCHE FILMCUL TUUR - AANMELDING DONATEURSCHAP - DE TECHNISCHE COMMISSIE - BEHAN DELING FILMCOPIEËN - ALGEMEEN BE- DRIJFSREGLEMENT - TOELATING LIDMAAT SCHAP - imHIDATTF WAAPROPP^OM- TTTST - COMMISSIE VAN GESCHILLEN - ARBITRAAL VONNIS IN HOOGER BEROEP - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1