FFICIE AAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND No. 131 JUj-4 &tl (ïf hmmm REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM ■iwiiiiMniii TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 16 SEPTEMBER 194é 8ste JAARGANG JAARLIjKSCHE LEDENVERGADERING VAN DEN BOND DE BONDSDIRECTEUR BUITENS LANDS AANMELDING DONATEURSCHAP TEKST VAN HET ACCOORD VAN 28 AUG. J. C. DOGTEROM OVERLEDEN ALGE MEEN BEDRIJFSREGLEMENT INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1