FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 131 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM win TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 16 SECTEMBeR-1946 8ste JAARGANG o JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERINGVAN DEN BOND DE BONDSDIRECTEUR BUITENS LANDS AANMELDING DONATEURSCHAP TEKST VAN HET ACCOORD VAN 28 AUG. J. C. DOGTEROM OVERLEDEN ALGE MEEN BEDRIJFSREGLEMENT INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1