VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 31 JANUARI 1947 9de JAARGANG HERZIENING BIOSCOOP-WET - KEU- RINGSKAARTEN GELIJKRICHTERBUI- ZEN EN FOTOCELLEN CANDIDAAT- STELLING HOOFDBESTUUR WIJZI GING KEURLOONTARIEVEN - I. COHEN BARNSTIJN OVERLEDEN - DE FILM OP DE RIJKSBEGROOTING - WEEST ZUI NIG MET PAPIER r KONINKLIJK BIO SCOOPBEZOEK - BONDSDIPLOMA 1947 - COMMISSIE HERZIENING BIOSCOOP WET INGESTELD JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING BEDRIJFSAFDEE- LING FILMVERHUURDERS „VRIJ EN ONVERVEERD" - DE UNESCO EN DE PILM WAT ANDEREN ER VAN DENKEN -KEURINGSCOMMISSIE APPA RATEN ALGEMEEN BEDRIJFSREGLE- MENT TOELATING LIDMAATSCHAP - LIJST VAN GEEN BEZWAAR - WIJ ZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST NE- DERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND - UIT SPRAKEN COMMISSIEVAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 133

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1947 | | pagina 1