VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM w——™—ÊMmammm TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 14 A U G. 19 4 7 9de JAARGANG INTERNATIONAAL CONGRES VAN BIO SCOOPONDERNEMINGEN - S. J. KINSBER- GEN ERE-VOORZITTER VAN DE AFDELING 'S-GRAVENHAGE - STATUTENWIJZIGING VEREENIGING VAN BIOSCOOPRECLAME- EXPLOITANTEN KONINKLIJK GOEDGE KEURD - BONDSCOLLEGES - OPERA- TEURSOPLEIDING - FILMFESTIVAL IN LO- CARNO - WEINIG LICHT VOOR VEEL GELD - EEN NIEUWE LEDENLIJST - TOE LATING LIDMAATSCHAP - TOELATING DONATEURSCHAP - OPHEFFING BOYCOT - TOELATINGSEXAMEN OPERATEURSCUR SUS - VACANTIESLUITING FILMKEURING - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEU RING o FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 140

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1947 | | pagina 1