VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM ■mhwhhhhmmhmhhhm TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 28 JUNI 1 948 10de JAARGANG BRON VAN MISÈRE - DE BONDSVOORZIT TER 50 JAAR - JAARLIJKSE LEDENVERGA DERING - DE COMMISSIE-SASSEN ADVI SEERT - LOUIS LUMIÈRE OVERLEDEN - FILMBEURS VROEGER DAN GEWOONLIJK - IN DE TWEEDE KAMER - GEMEENTEFIN AN CIEN EN VERMAKELIJKHEIDSBELASTING - BETER TEN HALVE GEKEERD - IS DAT NODIG? - OPERATEURSOPLEIDING - ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - PAAS- COLLECTE BIO-VACANTIEOORD - AAN MELDING DONATEURSCHAP - NEDER LANDSE FILMS THEORIE EN PRACTIJK - JAARVERGADERING BEDRIJFSAFDELING FILMVERHUURDERS - HET OPERATEURS EXAMEN - JAARVERGADERING BIO- SCOOP-RECLAME-EXPLOITANTEN - TOE LATING LIDMAATSCHAP - NIEUWE LEDEN COMMISSIES BIOSCOOPRECLAME-EXPLOI TANTEN - BEËINDIGING LIDMAATSCHAP - HET TOELATINGSEXAMEN - LIQUIDATIE WAARBORGSOM - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST NEDERLANDSCHE BIO SCOOP-BOND - ARBITRAAL VONNIS IN HOGER BEROEP - UITSPRAAK COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 149

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1948 | | pagina 1