lichtsterkte van negen tot tien lamberts per voet gaf. De helderheid van het scherm was opmer kelijk gelijkmatig de vermindering aan de uit einden, was ongeveer 35 tot 40 Volkomen duLsternis De klaarblijkelijke helderheid van het projectie scherm werd verhoogd door het feit, dat de studio duister was. Een gericht type projectiescherm wordt gebezigd; het is gealuminiseerd en in zijn oppervlakte zijn lensachtige bestanddelen, die \y2 X J4 mm. meten, gedrukt. Men beweert dat dit scherm het tweevoudige reflectievermogen van een normaal mat-wit doek heeft. Het magnetische geluid is vastgelegd op een afzonderlijke drager. Het wordt weergegeven door drie of meer luidsprekers, gemonteerd achter het scherm: verdere luidsprekers kunnen in, de zaal geplaatst worden, indien men dit wenst. Een geluidsingenieur controleert de luidsprekers ter wijl hij aan de contröletafel zit. Experimenten worden uitgevoerd met het oog op de plaatsing van vier magnetische geluidssporen op de beeld drager. Drie geluidssporen, elk 60 mils. (1,524 mm) 2) breed, dragen respectievelijk muziek, dia loog en effecten, en de vierde, 30 mils. (0,762 mm) breed, is het contrólespoor. Het geluid zal 20J/2 beeldje achter het corresponderende beeld zijn, dat wil zeggen, dat de magnetische weer- gavekoppen zich bevinden tussen het beeldvenster en de bovenste filmtrommel. Tot nu toe zijn de anamorphische ;i) opname- en projectielenzen gebruikt, die door Prof. H. Chré- tien worden gebezigd; onlangs hebben de heren Bausch Lomb lenzen geproduceerd, welke naar men zegt bevredigend zijn. Men beweert eveneens dat de productie van deze lenzen beperkt is en waarschijnlijk een grote vertraging zal veroor zaken. Paramount Men zegt dat als gevolg van een bij een aantal Paramountbioscopen ingesteld onderzoek een schermverhouding is geadopteerd van 1,66 1. Terwijl dit waar mag zijn, denkt men dat deze beslissing is beïnvloed door de hoeveelheid nog niet uitgebrachte films. Men heeft ontdekt dat men deze schermverhouding kan, verkrijgen, zon der op ongewenste wijze de artistieke kwaliteit van de film aan te tasten, door de boven- en on derkant van het filmbeeld iets af te snijden door middel van een kleiner beeldvenster en door bij de projectie een breedtelens te gebruiken. Para mount bezigt een gealuminiseerd Stableford- scherm van 10 meter (33 voet 4 inch) X 6 meter (20 voet 0 inch), dat gebogen is op een straal van 27 meter (90 voet 0 inch). Wat vooral de aandacht trekt bij deze opstelling is een reflecte rende omlijsting, ongeveer 2,4 meter (8 voet) breed, toegepast in verbinding met een kroonlijst langs de bovenkant. Een booglamp die op 140 ampère werkt, ver schaft een schermbelichting van ongeveer 12 lam- bert per voet. Paramount beveelt 9 tot 14 lam- bert per voet aan voor 2-D en 11 tot 17 lambert per voet voor 3-D films. Paramount heeft veel werk verzet met betrekking tot het stereofonische geluid en beveelt aan een film met negen geluids sporen te bezigen in verbinding met negen luid sprekers voor weergave in de bioscopen; waar schijnlijk omdat zij voelt dat zulks voor het door snee bioscoopgebruik te kostbaar kan blijken te zijn, onderzoekt zij de mogelijkheid om drie tot vijf geluidssporen op de beelddrager aan te bren gen, of drie of vier geluidssporen op een afzonder lijke film, die de helft 1 lx/2 mm) van de normale filmbreedte heeft. Voorstellen zullen binnenkort ter zake worden voorgelegd om voor standaar disering in, aanmerking te komen. Metro Goldwyn Mayer Metro Goldwyn Mayer heeft geëxperimen teerd met projectiedoeken, welke verhoudingen van 1,75 1, 2 1 en 2,6 1 hebben, de laatste in verbinding met de anamorphische CinemaSco- pe-lenzen. De maatschappij heeft aangekondigd dat haar programma voor de onmiddellijke toe komst onderscheidene stereoscopische films van normale verhoudingen omvat en een 2-D film van een verhouding 2,6 1. 4) Voor het ogenblik heeft Metro Goldwyn Mayer een magnetische geluidsband met drie sporen geadopteerd ter aan vulling van de beeldband. Overpeinzingen bij de Stereoscopie II f „Ja, we zijn nog steeds in de demonstratieperiode. De 1 stereoscopische film van werkelijke betekenis moet nog f gemaakt worden. Zij zal wel niet komen voordat alle trucs zijn onderzocht en geparadeerd; dat wij zeggen 1 totdat alle technische mogelijkheden aangetoond, bewe- 1 zen en ter beschikking zijn gesteld van een eersteklas schrijver en een eersteklas regisseur. Dan zullen we kunnen zien wat de stereoscopie werkelijk te bieden J f heeft. We weten al dat zij kan doen schrikken, de ver- 1 schrikkelijkheid kan verhogen, het komische kan onder- strepen, maar wij moeten nog zien wat zij kan doen 1 verbonden met de normaliteit. Wanneer, bijvoorbeeld, het verhaal, waarover het gaat, een eenvoudige alle- I daagse romance is of een doodgewoon blijspel. Als zij de aantrekkingskracht van zulk een film kan verhogen op de wijze dat fijne kleur dit kan, zou zij wel een vaste plaats in de filmwereld kunnen veroveren. Maar men betwijfelt of haar invloed zo revolutionnair zal zijn als die van het geluid. Het is veel waarschijn- 1 (ijker dat deze even geleidelijk zal zijn als bij de kleur". 1 (The Cinema dd. 6 Mei 1953) 1 IIIIMlIIIIIHIHIIIIHlIIIIIMHIHIMIIIIIIIIIIIHIIIIllllllllHlIKIimillHIMIIHIIIIIIIIHIIIIIH111111111111tllllllHIIIIWIIIIllllMIIIMItlllllllllllllllHil =TM I I tl IIIM11111M11II11111M11M1MM M11MMM111 IMtMI 1111 tl II Ml 1111r 1111111 111T 111M M111 11111111111111111111111T11111IM

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 10