10 Twentieth Century-Fox Twentieth Century-Fox heeft zich geheel aan de verhoudingen van het CinemaScope-scherm gebonden en heeft drie films in voorbereiding. Er worden drie magnetische geluidssporen op een afzonderlijke band gebezigd; research wordt voortgezet met het doel vier geluidssporen op de beelddrager vast te leggen. Universal Universal heeft met onderscheidene schermver- houdingen geëxperimenteerd en propageert een projectiedoek van 15 meter (50 voet) X 7J/J meter (25 voet), dus een verhouding van 2:1, voor algemeen gebruik. Bij de projectie is een breedtelens noodzakelijk. Om voldoende helder heid van het projectiescherm te verkrijgen bezigt Universal voor 2-D films 180 ampère en vooi 3-D films 200 ampère. Zij is een voorstander van een magnetische geluidsband met drie sporen. Columbia Ook Columbia bevindt zich in een experimen teel stadium en is geneigd de voorkeur te geven aan een schermverhouding van 1,8 1. Warner Warn.er is eigenlijk gesloten. r>) Zij heeft geen opvattingen naar voren gebracht met betrekking tot schermverhoudingen. Enige, reeds voltooide, films worden opnieuw nagesynchroniseerd met gebruikmaking van drie magnetische geluids sporen. Televisie Ofschoon men grootbeeldtelevisie thans als van geen of weinig belang voor de bioscopen be schouwt, heb ik van de gelegenheid gebruik ge maakt om naar de recente activiteit op dit punt een onderzoek in te stellen. Het meest belang wekkende was een demonstratie van het uitzen den en ontvangen van een stereoscopische film. Er werden twee camera's gebezigd, gekoppeld door een overnameschakelaar. De weergavetoe- stellen waren op soortgelijke wijze gekoppeld en waren van een projectortype, dat Schmidt-lenzen gebruikt. De films werden op het doek geprojec teerd door polarisatiefilters en gezien door pola- risatiebrillen. Het resultaat was interessant, maar niet bijzonder. Het is van belang om er op te wijzen, dat films meer dan de helft van het programmamateriaal uitmaken en dat Britse films populair zijn. Ameri kaanse studio's maken shorts uitsluitend voor te levisie-uitzendingen en de producenten houden hun oog gericht op de Europese markt. Ik stel er prijs op om dit verslag te besluiten met uiting te geven aan mijn waardering voor het zeer warme en hartelijke onthaal, dat ik mocht ondervinden. Leidende (persoonlijkheden, zowel producenten als technici, hebben mij alle facili teiten verschaft en gaarne inlichtingen verstrekt, Jk was uitgenodigd tot het bijwonen van onder scheidene conferenties en vergaderingen van commissies en men heeft mij toegestaan om aan de discussies deel te nemen." Ter vergelijking diene, dat er in de Verenigde Staten bijna 20.000 gewone bioscopen en ongeveer 4.000 drive-ins zijn; Red. 2) Een miJs. is 1/1000 inch of 0,0254 mm.; Red. 3) Anamorphosis is omvorming. Men gebruikt deze term hier voor lenzen, die, in de camera gebezigd, het beeld bij het opnemen vervormen of, voor de bioscoopprojector ge plaatst, het aldus vervormd opgenomen beeld bij de projectie weer zijn oorspronkelijke gedaante geven; Red. Op Donderdag 14 Mei heeft Metro Goldwyn Mayer medegedeeld, dat al haar producties gefilmd zullen worden in haar eigen panoramaprocédé, waarbij geprojecteerd kan worden in een beeldverhouding van 1,33 1 af tot 2:1. Enkele films zullen bovendien nog worden opgenomen in het CinemaScopesysteem. De twee eerste, die aldus volgens twee panoramische systemen zullen worden opgenomen, zijn „Knights of the Round Table" en ,,Rose Marie". Voor de film „Kiss me Kate" zal MGM's panoramaprocédé met stereoscopische techniek worden gecombineerd. Ter gerust stelling bevatte deze publicatie onder meer de volgende ver klaring: „Alle MGM films of zij nu opgenomen worden volgens een panoramisch procédé, CinemaScope of stereo scopisch zullen ook beschikbaar zijn in standaardformaat voor conventionele projectiedoeken en geluidsinstallatie' Red. 5) Warner heeft inmiddels voor de 18 volgende maanden een productieschema voor 22 films aangekondigd. Dit sche ma is soepel, omdat eerst op het tijdstip dat een film in productie zal worden genomen wordt vastgesteld welk pro cédé, zal worden toegepast. Onderscheidene systemen zullen worden gebruikt onder meer Warner's nog steeds geheim gehouden eigen panoramische procédé, dat als WarnerScopc wordt aangeduid; Red. JAARLIJKSE LEDENVERGADERING Ingevolge het bepaalde in artikel 26 der Sta tuten heeft het Hoofdbestuur besloten de Jaarlijkse Ledenvergadering te houden op Dinsdag, 14 Juli 1953. Het tijdstip van aanvang is bepaald op 11.00 uur. De agenda en de bijbehorende stukken zullen tijdig worden toegezonden. In verband met het bepaalde in artikel 12D van het Algemeen Bondsreglement vestigt het Hoofdbestuur, onder referte aan zijn circulaire no. 13 dd. 30 Januari 1953, er de aandacht op, dat de candidaatstellingen ter vervulling van de vacatures, ontstaan door het periodieke aftreden van de heren J. S. Croeze, L. Groen en W. K. G'. van Royen, uiterlijk Maandag 15 Juni aan het Bondsbureau dienen te zijn opgegeven.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 11