en persoon Oordeel n EEN van onze leden, die onlangs in het Forum Theater te Luik kennis maakte met een door Metro-Goldwyn-Mayer ge lanceerd systeem, waarbij gewone films panoramisch worden vertoond, geeft zijn indrukken in onderstaande brief weer: Aan de Redactie van het Officieel Orgaan van de Nederlandsche Bioscoop-Bond. Mijne Heren, Na het doorlezen van het jongste nummer van ons Bondsorgaan is het mij een genoegen U te berichten, dat ik met bijzondere interesse de uit voerige uiteenzetting inzake de diverse 3-D syste men heb gelezen. Het wil mij voorkomen, dat U daarmede zeer vele bedrijfsgenoten een goed beeld hebt gegeven omtrent de huidige stand van zaken. Het is inderdaad wel zo, dat het grootste deel van het publiek de zaak als een technische sen satie ziet en ondergaat, maar wel degelijk is door drongen van de vele onvolmaaktheden, welke de vertoonde film(s) nog aankleven. Uit eigen ervaring kan ik U iets mededelen omtrent de methode van projectie zoals die thans in het Metro theater FORUM" te Luik wordt toegepast. Ik ben daar geweest en heb een voor stelling meegemaakt. Daarbij ben ik tot volgende conclusie gekomen: Naar schatting op het oog is het geprojecteer de beeld 9% a 10 meter breed en ^x/i 6 meter hoog. Het doek is in elk geval slechts weinig ge bogen, want zelfs op de voorste rij gezien, maakt het een vlakke indruk. FORUM is een groot thea ter, de ouvreuse zeide mij van bijna 3000 plaatsen. In elk geval is de benedenzaal een 35 meter lang. Van achteraf gezien heeft het grote beeld wel enige meerdere duidelijkheid, vooral bij massa- opnamen en buitenlucht tonelen, zoals bijv. een voetbalmatch, maar voorbij het midden der zaal zijn juist de grote afmetingen van de spelers op het doek onnatuurlijk en hinderlijk, welk ver schijnsel op de voorste rijen beslist een slechte in druk maakt. Voor in de zaal ziet het beeld er ook erg pokdalig" uit, tengevolge van de overmatige vergroting. Van de 10de rij van voren af is het gehele beeld niet meer met het oog te omvatten, en ziet men dus alleen het middenste deel. Tengevolge van de overmatige vergroting is natuurlijk ook de lichtsterkte van het beeld, zulks ondanks speciaal reflecterend materiaal, bedui dend afgezwakt; bij kleurenfilm zijn de kleuren daardoor minder brillant. Ik ben dan ook van mening, dat deze projectie methode geen middel zal blijken te zijn om meer publiek te trekken, m.i. zal de kwaliteit van de film de bezoekers binnen brengen en niet de grootte van het beeld. Wat nu de technische kant van deze projectie methode betreft, wil ik opmerken, dat ze in feite niets nieuws brengt. Al ongeveer twintig jaar ge leden konden we in Amsterdam in de Cineac op het Damrak ook grote beelden zien, door toe passing van wat men noemde de magnoscope, een verstelbare lens, die een normaal beeld in grootte zo ongeveer kon verdubbelen. In FEITE projecteert het Metro-systeem door middel van een objectief met kleine brandpuntaf stand een beeld van zo ongeveer dubbele nor male breedte. Omdat men in de projector in het venster een masker plaatst met rechthoekige ope ning dekt men aan de onderkant van dat vergrote beeld een strook van. 1.25 meter hoogte af, en dito aan de bovenkant een strook van j/£ meter hoogte. Men ziet de spelers dan ook op het voor plan niet meer ten voete uit, en soms zijn de hoofden ook wat afgesneden. Het zal dan ook niet mogelijk zijn deze projectiemethode te ge bruiken bij films met ondertitels, want die komen natuurlijk niet op het doek, tengevolge van de bovengenoemde afdekking van het onderste deel van het beeld. Dat maakt dus al direct, dat toe passing bij ons practisch niet mogelijk is. In Luik had men een gewone frans sprekende film, zonder ondertitels. Alles bij elkaar genomen is dit dus meer een technisch aardigheidje, dan een practisch toe te passen verbetering. In aansluiting op Uw eigen verslag in, ons or gaan, wilde ik U het bovenstaande mededelen, omdat ik door de nabijheid van Luik in staat ben geweest deze met enige ophef aangekondigde vinding" te gaan zien in de praktijk. In de hoop met dit rapportje een steentje te hebben bijgedragen tot de verruiming van Uw oriëntatiemateriaal, verblijf ik hoogachtend, w.g. P. WESTER. P.S. Als aanvullende opmerking diene nog, dat van meerdere diepte in het beeld niets valt te bespeuren; die blijft zoals ze is op een normaal doek. o Een ander persoonlijk oordeel is te vinden in de Groene Amsterdammer van 23 Mei jl., waarin de heer Koningsbergen een verslag geeft van een door hem bijgewoonde vertoning van een Cinerama-programma in een bioscoop te e

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 12