^NIEUWS UIT DE CABINE^ 15 Operateursexamen 1953 Het Bestuur der Stichting Instituut voor Op leiding van Technisch Bioscooppersoneel" heeft medegedeeld, dat het examen 1953 ter verkrijging van het operateursdiploma A of B en dat ter ver krijging van het practijkcertificaat op de volgende data in Amsterdam zal worden afgenomen: a. het schriftelijk examen ter verkrijging van het operateursdiploma A of B op Dinsdag 30 Juni en Woensdag 1 Juli a.s. b. het mondeling examen ter verkrijging van het operateursdiploma A of B in de periode van 2529 Augustus a.s, c. het mondeling examen ter verkrijging van het practijk-certificaat eveneens in de onder b genoemde periode. (De juiste data voor de onder b en c be doelde examens zullen eerst na afloop van, het schriftelijk examen bekend gemaakt kunnen worden.) Dit jaar zal het wederom mogelijk zijn het exa men ter verkrijging van het diploma A of B in gedeelten af te leggen. Door het Bestuur is be sloten de splitsing in drie delen te handhaven, waardoor de gelegenheid blijft bestaan het totale examen over drie jaar te verdelen. Het eerste jaar kan dan examen worden gedaan in de vakken cabinepractijk en brandveiligheidsvoorschriften (schriftelijk en mondeling); het tweede jaar in twee van de vier theoretische vakken naar keuze en het derde jaar in de resterende twee theore tische vakken. Nu men dus de leerstof over een langere pe riode kan verdelen, zal echter van de candidaten worden verlangd dat zij grondig op de hoogte zijn van hetgeen ter zake in de schriftelijke ope- rateurscurses is vermeld. De aandacht zij erop gevestigd dat een can- didaat uitsluitend tot het examen in twee of meer theoretische vakken kan worden toegelaten, na dat het examen in de vakken practijk en brand veiligheidsvoorschriften met goed gevolg is af gelegd. Dit laatste geldt uiteraard niet wanneer tegelijkertijd examen wordt gedaan in de vakken practijk, brandveiligheidsvoorschriften, en bij voorbeeld electrotechniek en lichttechniek. Voorts wordt nog een uitzondering gemaakt voor hen die bij vorige examens voor de vakken practijk en brandveiligheidsvoorschriften voldoende cij fers hebben behaald, maar voor de theoretische vakken werden afgewezen. Nadere bijzonderhe den hieromtrent zijn elders in deze publicatie op genomen. De examenkosten bedragen f 7,50 indien in twee vakken examen wordt gedaan; 10,- in dien de candidaat in vier vakken wenst te wor den geëxamineerd en 12,50 wanneer het exa men in één keer in zijn geheel wordt afgelegd. De kosten voor het examen ter verkrijging van het practijk-certificaat, dat uitsluitend mondeling wordt afgenomen, bedragen 7,50. De inschrijving voor het examen bedoeld onder a en b wordt op 26 Mei opengesteld en sluit op 15 Juni 1953. Deze sluitingsdatum is met het oog op de te treffen voorbereidingen onherroe pelijk en aanmeldingen, die na die datum binnen komen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. De aanmeldingstermijn voor het examen ter verkrijging van het practijk-certificaat sluit op 1 Augustus a.s. Op het inschrijvingsformulier moet duidelijk worden vermeld welk examen de candidaat zal afleggen en in welke vakken hij wenst te worden geëxamineerd. Het sub a en b be doelde examen omvat de vakken: practijk, brand veiligheidsvoorschriften, electrotechniek, electro- technische voorschriften en toepassingen (N 1010), versterkertechniek en lichttechniek (op tiek, stralengang, spiegels, lenzen, e.d.). Het sub c bedoelde examen omvat uitsluitend de vakken cabinepractijk en brandveiligheidsvoorschriften. On.der cabinepractijk wordt in dit verband verstaan een algemene kennis van het doel en de werking der in bioscopen voorkomende toestellen en hulpapparaten nodig voor het projecteren van 35 mm geluidsfilm met inbegrip van het onderhoud en de bediening daarvan alsmede de behandeling van het filmmateriaal. Met het oog op de splitsing van de examens zullen er geen vrijstellingen meer worden ver leend voor het afleggen van een mondeling exa men in de theoretische vakken, zoals vroeger ge bruikelijk was, indien voor het schriftelijk examen ruim voldoende cijfers waren verkregen. Eerst nadat de inschrijving voor het examen zai zijn gesloten, wordt de indeling van de vakken vastgesteld, zodat het geen zin heeft voordien informaties in te winnen omtrent de datum waar op een bepaalde candidaat zal worden geëxami neerd. Heeft men voor een bepaalde datum voor keur, dan kan dit op het aanmeldingsformulier worden vermeld en zal daarmede zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Aan het examen kan door ieder die op 1 Augus tus 1953 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wor den deelgenomen. Van deze leeftijdsgrens kan het Bestuur op schriftelijke aanvrage ontheffing verlenen, waarbij er echter de nadruk op wordt gelegd, dat het diploma-A pas aan een geslaagde candidaat kan worden uitgereikt nadat hij 18 jaar is geworden.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 16