16 Het diploma-A zal worden uitgereikt aan hen, die het examen in tenminste vier vakken met goed gevolg hebben afgelegd, op 1 Augustus 1953 minstens de leeftijd van 18 jaar zullen hebben bereikt en op het tijdstip van het examen ten minste 800 practijkuren hebben gemaakt ofwel tenminste een jaar onafgebroken als operateur werkzaam zijn geweest in een bioscoop of bedrijf dat met 35 mm films werkt. Uit het werkboekje, dat iedere examinandus moet bezitten, zal dienen te blijken, dat de candidaat bovenvermeld aantal practijkuren heeft gemaakt of gedurende genoem de tijd in de practijk werkzaam is geweest. Het diploma-A geeft de houder beperkte bevoegdheid, d.w.z., dat hij nog niet ge rechtigd is als eerste operateur op te treden. Het diploma-B zal worden uitgereikt aan hen, die het examen in alle vakken (6) met goed ge volg hebben afgelegd op 1 Augustus 1953 ten minste de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en op het tijdstip van het examen tenminste 3800 practijkuren hebben gemaakt, ofwel tenminste drie jaar onafgebroken als operateur werkzaam zijn in een bioscoop of bedrijf, dat met 35 mm films werkt. Ook hier zal aan de hand van het werkboekje, dat iedere candidaat moet bezitten, worden vastgesteld of de houder bovenbedoelde practijkuren heeft gemaakt respectievelijk gedu rende bovengenoemd aantal jaren als operateur werkzaam is geweest. Het diploma-B geeft de bezitter volledige bevoegdheid d.w.z. het recht als eerste operateur op te treden. Dispensatie Zij. die dit jaar uitsluitend examen doen in de vakken cabinepractijk en brandveiligheidsvoor schriften en daarvoor slagen kunnen in aanmer king komen voor dispensatie van de verplichting om het operateursdiploma te bezitten tot aan het volgende examen in twee of meer theoretische vakken, tenzij bijzondere omstandigheden, ter be oordeling van het Bestuur, zich hiertegen ver zetten. Dispensatie ten behoeve van eerste ope rateurs belast met de leiding in de cabine wordt echter niet verleend. Hetzelfde geldt voor hen, die in meer vakken examen doen en slechts voor de vakken practijk en brandveiligheidsvoorschriften slagen. Het vorenstaande betekent dus, dat de houder van een diploma-A die in 4 vakken examen heeft gedaan, het volgende jaar na in de resterende twee theoretische vakken met succes te zijn geëxa mineerd, het diploma-B ontvangt, indien hij al thans voldoet aan de gestelde normen met betrek king tot leeftijd en practijkuren. Nogmaals zij er de aandacht op gevestigd, dat iedere operateur, die niet in het bezit is van een vrijstelling, ingevolge de Loonregeling voor het Bioscoopbedrijf het operateursdiploma moet be zitten om als eerste, tweede of derde operateur te kunnen werken. Alleen leerling-operateurs vallen hier buiten, met dien verstande, dat zij gehouden zijn zich door middel van een der schriftelijke cursussen of anderszins op het operateursexamen voor te bereiden. Practijkcertificaat Er is een bijzondere regeling getroffen voor operateurs die werkzaam zijn in bioscopen alwaar de normale wekelijkse arbeidstijd minder dan 24 uur bedraagt, Deze operateurs, wier functie als zodanig meestal een nevenbetrekking is, kunnen volstaan met het practijk-certificaat. Dit certifi caat is uitsluitend geldig in bioscopen als boven bedoeld. Degenen die reeds in het bezit zijn van het practijk-certificaat en nu het diploma-A of B wil len trachten te verwerven, kunnen op a a n- v r a g e worden vrijgesteld van het mondeling examen in de vakken cabinepractijk en brandvei ligheidsvoorschriften. Schriftelijk moet dus in deze vakken wel examen worden gedaan. Zij die reeds eerder aan, het examen ter ver krijging van het diploma-A of B hebben deelge nomen en daarbij voor de vakken cabinepractijk en brandveiligheidsvoorschriften tenminste het cijfer 6 hebben behaald, doch voor de theoreti sche vakken werden afgewezen, kunnen voor eerstgenoemde vakken op aanvrage vrijstelling verkrijgen en dus in afwijking van hetgeen hier boven is vermeld, onmiddellijk deelnemen aan het examen in twee of meer theoretische vakken. Eventueel gewenste nadere inlichtingen wor den op aanvrage gaarne door het Secretariaat verstrekt. Verzoek aan de leden Het Stichtingsbestuur zou het zeer op prijs stellen indien de leden hun cabinepersoneel van het bovenstaande in kennis zouden stellen, bij voorbeeld door een mededeling op een duidelijk zichtbare plaats in de cabine of in hun bioscoop op te hangen. Wellicht geheel ten overvloede moge er de aandacht op gevestigd worden, dat iedere eerste, tweede of derde operateur ingevolge de Loon regeling voor het Bioscoopbedrijf, in het bezit moet zijn van: a. het operateursdiploma A of B, of b. een tijdelijke dispensatie van, de verplichting om een dezer diploma's te bezitten, of c. een vrijstelling, of d. voor bioscopen met een wekelijkse arbeidstijd van minder dan 24 uur, een practijkcertificaat. Er wordt in opdracht van de Overheid regel matig controle uitgeoefend op de juiste nale-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 17