17 ving van de Loon- geling en het is der halve ter vermijding van moeilijkheden noodzakelijk dat door de leden wordt na gegaan of hun ope rateurs aan bovenbe doelde vereisten voi- doen. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseert het Stich tingsbestuur hen zeer dringend van de be trokkene (n) te ver langen, dat zij aan het aanstaande opera teursexamen deelne men, met het doel een der genoemde diplo ma's te verwerven. Door middel van het werkboekje, dat iedere operateur moet bezitten, kan men zich er van vergewissen, of de operateurs aan de vereisten voldoen. Op pagina 3 van het werkboekje moet Ie dezer zake het nodige zijn aangetekend. Inzonderheid moge de aandacht van de leden er op gevestigd worden, dat het examen ook dit jaar in gesplitste vorm kan worden afgelegd, waardoor het meermalen gehoorde bezwaar, dat het vele operateurs niet mogelijk is de totale leer stof zodanig in zich op te nemen, dat zij in één keer in alle vakken examen kunnen doen, komt te vervallen. Iedere operateur kan dus desgewenst beginnen met een examen in de vakken cabine- practijk en brandveiligheidsvoorschriften, welke vakken zij als practijk-mensen zeker moeten be heersen. Indien zij daarvoor slagen wordt hun dispensatie verleend tot aan het volgend examen in. twee of meer theoretische vakken. Lopende dispensaties die niet langer geldig zijn dan tot 1 September a.s. zullen, behoudens in zeer bijzondere gevallen ter beoordeling van het Be stuur, uitsluitend kunnen worden verlengd indien de houder tenminste heeft deelgenomen aan het examen in de vakken cabinepractijk en brandvei ligheidsvoorschriften. Het Bestuur verzoekt de leden speciaal met dit laatste ernstig rekening te houden. Meerdere aanmeldingsformulieren en/of bijbe horende circulaires worden op aanvrage gaarne door het Secretariaat verstrekt. KEURINGSKAARTEN In artikel 20 van de Bondsvoorwaarden is bepaald: ,,De keuringskaarten, welke ten bewijze Het opnemen van ,.De val van learus" in hel Cinquantenaire lt> Brussel voor de kleurenfilm „HET OIJEN VENSTER V.l.n.r. Henri Storck, regisseur, braak Kingston, Ie camera-assi stenl, en Cyril J. Knowles, camera. van de toelating der films door de Centrale Commissie voor de Keuring van Films zijn uitgereikt, moeten door de verhuurder, zo mogelijk tegelijk met de programma-opgave, doch in ieder geval tijdig, per brief aan de huurder worden toegezonden. De huurder is verplicht onmiddellijk na beëindiging van de vertoning der films, doch in ieder geval vóór twaalf uur in de ochtend van de Vrijdag, onmiddellijk volgende op de geëindigde vertoningsweek, de keuringskaar ten van de films, waarvan de vertoning is afgelopen, per brief aan het adres van de verhuurder terug te zenden. Voor door niet stipte nakoming van het in dit artikel bepaalde ontstane schade is de huurder aansprakelijk, als de schade wordt geleden door de verhuurder en omgekeerd.' Desondanks komt het nog herhaaldelijk voor, dat de keuringskaarten in de filmdozen worden gedaan en daardoor zoekraken, of aan het door- zend-adres van de film worden verstuurd in plaats van aan de verhuurder. Aangezien de verhuurder hierdoor genoodzaakt wordt nodeloos veel keuringskaarten van iedere film in voorraad te houden, voor welke kaarten hij steeds f 0,25 per stuk moet betalen, wordt er nogmaals op aangedrongen het hierboven geci teerde artikel der Bondsvoorwaarden stipt in acht te nemen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 18