NIEUWS UIT HET BUITENLAND CÏ root-Brit annië 18 MET voldoening heeft het Nederlandse filmbedrijf vernomen, dat ook ditmaal een Nederlandse film op het festival van Cannes is onderscheiden. „De ver toning van. ,,H o u e n-z o" van Herman van der Horst is een groot succes geworden op het festival van Cannes" schreef de criticus A. van Domburg in „De Tij d", maar de Fran sen zijn erg gesteld op „Crin B 1 a n c", zodat het tenslotte in de categorie van de korte films om deze twee zal gaan. Met alle sympathie voor de Franse schimmel en in aanmerking genomen, dat de twee genoemde films in geen enkel opzicht met elkaar vergeleken kunnen worden, kan men toch wel vaststellen, dat het vakmanschap, aan ..Houen-zo" besteed, door geen enkele film van het festival, behalve door „Stazione Termini" is geëvenaard. Dat is niet alleen de mening van de Nederlanders, maar ook van vele anderen." Het feit, dat „Crin Blanc" onderscheiden werd met de prijs voor de beste documentaire en „Houen-zo" met die voor de beste realistische film ontlokte genoemde criticus in een later ver schenen beschouwing over de bekroningen van het festival de volgende opmerking: „Als vrijwel steeds is het ook dit jaar weer een merkwaardig schouwspel geworden. De beste film van het festival is zonder enige twijfel „Houen-zo" van Herman van der Horst. Maar dat is een korte film, bovendien een documentaire. Hij moet dus in een categorie. Die der documen taires zou men zeggen. Neen, die der „realisti sche" films, want in. de categorie der documen taires moest de Franse film „Crin Blanc" geko zen worden. Hoe charmant die film ook is, zij is minder documentair dan „Houen-zo" en veel min der vakwerk. Men mocht „Houen-zo" niet over slaan, dat ware te bar geweest. Daarom heeft men een nieuwe categorie uitgevonden. De criticus van de Figaro, Gauthier, roemt de film van Van der Horst als een meesterwerk, „du cinéma en rien que du cinéma", een superieur werk, zoals men uiterst zelden te zien krijgt, een voortreffe lijke film, met meesterhand gemaakt En na enige andere bekroningen onder de loupe te hebben genomen besluit de schrijver: „Achteraf gezien is het geheel tegengevallen, maar voor een Nederlander is het een troost met de hand op het hart te kunnen zeggen, dat de enige uitblinker op het festival van Cannes een land genoot is geweest." Een mening, die wij ten volle kunnen onder schrijven. Een Europese filmpool? De Internationale Unie van Bio scoopexploitanten (Union Internationale de 1'Exploitation Cinématographique)waarvan de Nederlandsche Bioscoop-Bond lid is, heeft van 18 tot 20 Maart j.1. te Parijs een algemene leden vergadering gehouden, tijdens welke onder meer de volgende resolutie werd aangenomen: „De Europese Unie van Bioscoopexploi tanten, de politiek voortzettende, welke van den beginne af de hare was; stelt vast, dat het meer dan ooit noodza kelijk is dat het filmbedrijf, en inzonderheid de bioscoop-exploitatie, wedijvert voor een betere en nauwere samenwerking tussen de volkeren van Europa; geelt uiting aan haar wens, dat de rege ringen van de te Straatsburg in de schoot der Europese Gemeenschap vertegenwoordigde landen, dringend de noodzakelijkheid tot het oprichten van een filmpool zullen over wegen, welke, onbelemmerd, door een betere onderlinge verstandhouding, krachtig tot de verspreiding der Europese gedachte zou bij drage." Deze resolutie heeft in brede kring weerklank gevonden. Op Vrijdag 8 Mei hebben dertien af gevaardigden, onder meer van België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië en het Saargebied, in de vergadering van de Raad van, Europa te .Straatsburg verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en de middelen om een Europese filmpool in het leven te roepen in na volging van de Schumanpool voor staal en steen kool. De initiatiefnemers hebben voorgesteld, dat het plan nog op de agenda van de volgende zit ting van de Raad van Europa geplaatst zal worden. Filmbedrijf en televisie In. een gemeenschappelijk memorandum aan de door de regering benoemde Adviescommissie voor de Televisie hebben de B r i t i s h Film Producers' Association (speelfilmpro ducenten) ,deAssociation of Special i- zed Film Producers (producenten va'n documentaires, onderwijsfilms, reclamefilms, enz.), de Kinematograph Renters' Society (filmverhuurders) en de Cinema- tograph Exhibitors' Association

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 19