19 (exploitanten) geëist, dat aan het filmbedrijf het recht zal worden gegeven een recht dat niet afhankelijk mag worden gesteld van enige con ditie met betrekking tot de levering van films voor televisiedoeleinden aan de British Broad- casting Corporation televisie te gebruiken voor het uitzenden van films uitsluitend voor groot- beeldtelevisie in de bioscopen. „Als bedrijf kunnen wij het economisch niet verantwoord achten", zo stelt het memorandum, „om voort te gaan geld te besteden aan research en experimenten, tenzij wij er zeker van zijn, dat de nodige vergunningen zullen worden verleend, welke het bedrijf in staat zullen stellen te profi teren van de resultaten, die door deze uitgaven worden verkregen Wij moeten vrij zijn om de televisie langs twee totaal verschillende lijnen te ontwikkelen. Als middel tot uitzending binnen het filmbedrijf: a. Ten nutte van het bioscooppubliek. Een rechtstreekse service van studio's en plaat sen, welke onder controle staan van het filmbedrijf, naar bioscopen, die ingericht zijn voor de ontvangst en projectie van tele visieuitzendingen op een groot doek. b. Ais een hulpmiddel voor de filmproductie. Uitzending naar filmstudio's van opname- units, die ergens in Groot-Brittannië „on location" werken, dat wil zeggen buiten hun studio." „Wij overwegen", zo vervolgt het memoran dum, „om op het bioscoopscherm zowel gebeurte nissen van nationale betekenis (waaronder be grepen sportevenementen volgens overeenkomst met de betrokken organisatoren) als programma- nummers, zoals een revue of een concert, speciaal voor het bioscooppubliek in een studio gegeven, te vertonen. Voor dit doel zullen wij verschillende golflengten nodig hebben, die niet door toestellen bestemd voor ontvangst in de huiselijke kring kunnen worden „afgetapt", teneinde het mogelijk te maken verschillende programma's naar onder scheidene concurrerende bioscopen in eenzelfde gebied op ongeveer dezelfde tijd uit te zenden. Hierbij gaan wij natuurlijk uit van de veronderstel ling, dat televisieprogramma's op het grote scherm te zijner tijd door de bioscoopbezoekers zullen worden gewaardeerd als onderdeel van een pro gramma, waarvan het overgrote deel wel aange boden zal blijven worden in de vorm van cellu- loidfilm zoals op het ogenblik." Naar de D a i 1 y Mail bericht heeft de on langs gehouden samenspreking van de vertegen woordigers van de British Film Producers' Asso- ciation en van de andere organisaties van het filmbedrijf met de vertegenwoordigers van de B.B.C, geen resultaten opgeleverd. Sir Henry French, directeur van genoemde bedrijfsorgani satie, zou de door de B.B.C, voorgestelde auteurs- rechtvergoedingen voor de uitzending van speel films „economisch onmogelijk" hebben genoemd. Over het mislukken van deze onderhandelingen is in vorenvermeld memorandum een uiteenzetting gegeven. Er wordt op gewezen, dat, ofschoon het de televisie in de toekomst mogelijk zou zijn meer geld te bieden voor films, er geen twijfel over kan bestaan, dat, indien het filmbedrijf de televisie toe zou staan films te vertonen overeenkomstig de door de B.B.C, gedane suggesties, het zware financiële verliezen zou lijden. De B.B.C, had een maximum prijs van 1000 10.600,per speelfilm aangeboden, ten aan zien waarvan Sir Henry French zeide: „Men be hoeft dit bedrag voor een film die door millioenen in hun huiskamer gezien wordt, slechts te verge lijken met het bedrag dat een vergelijkbaar aantal bioscoopbezoekers moet betalen aan de bioscoop kassa om zich te realiseren dat dit economisch onmogelijk is." De Financial Times, die onlangs een artikel wijdde aan „televisie-export", ziet een op lossing voor een televisieprogrammering practisch uitsluitend in een internationale uitwisseling van programma's, omdat dit eenvoudigweg de enige te verwezenlijken methode is om aan de onophou delijke vraag naar programmanummers te vol doen. Geen enkele filmstudio van betekenis kan per dag meer dan twee tot drie minuten gereed gekomen film afleveren, maar een enkele televi siestudio zal wel twintig of dertig maal zoveel moeten produceren. Het blad merkt op, dat al zouden er voldoende televisiestudio's kunnen worden opgericht, men zich toch dient te reali seren dat er een groot tekort zou zijn aan kun stenaars als acteurs, musici, architecten enz. Men mag immers niet vergeten, dat de gehele rijkdom en de hulpbronnen van een succesvol toneelsei zoen door de televisie gemakkelijk in, één enkele week kunnen worden uitgeput. ,,De werkelijke en enige oplossing van deze problemen en moeilijkheden", zo vervolgt de Financial Times, „ligt in het gebruik van. de film; dat wil zeggen in het intelligente gebruik van de film, niet in het vertonen van oude films, die voor andere doeleinden werden vervaardigd. De snelste manier om een televisieservice te ruïneren is om haar op te vullen met afleggers van, het filmbedrijf. Het enige antwoord ligt in spe ciaal voor de televisie gefilmde productiesZodra deze beschikbaar zijn in voldoende hoeveelheden en van goede qualiteit, zullen de moeilijkheden van het ontwerpen van internationale programmaschema's verdwijnen. Internationale verschillen in tijd zullen niet langer

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 20