Italië U.S.A. Zwitserland 20 van betekenis zijn. Indien de programma's op de film zijn opgenomen kunnen zij vlug en goedkoop nagesynchroniseerd worden in een andere taal. De noodzaak voor uitgestrekte continentale kor- tegolfnetwerken zal verdwijnen." Een goede oplossing voor het opnemen van programma's ziet de Financial Times in. de elek tronische film, die goedkoper kan worden ge maakt dan met het gewone filmmateriaal en aan gezien electronische films in het Verenigde Ko ninkrijk aanzienlijk goedkoper worden gemaakt dan in de Verenigde Staten liggen hier goede ex portkansen voor de Britse industrie. Organisatie voor de Cinetechnische filmbedrijven De diverse groepen van technische industrieën van het Italiaanse filmbedrijf hebben zich dezer dagen te Rome verenigd in één organisatie, de Nationale Unie van Cinetechni sche Industrieën, tijdens een algemene vergadering onder het voorzitterschap van de heer Eitel Monaco, die voorzitter is van de top organisatie van het Italiaanse filmbedrijf, de As- sociazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Affini (A.N.I.C.A.). In de Nationale Unie van Cinetechnische In dustrieën zijn vier grote groepen verenigd, name lijk de filmstudio's, de filmlaboratoria, de studio's die zich specialiseren in het nasynchroniseren en de fabrieken die cinetechnische apparaturen, film materiaal enz. vervaardigen met aanverwante be drijven. Voorlopers van een nieuwe ontwikkeling Herhaaldelijk is er in dit orgaan op gewezen. dat de ruimtefilm of dieptefilm geen uitvinding is van de laatste tijd. Uit onlangs gepubliceerde me dedelingen blijkt niet alleen dat bijvoorbeeld van de stereoscopische film reeds gedurende de laatste wereldoorlog een zeer intensief gebruik is ge maakt, maar ook, dat zij zonder dat daarover veel ophef is gemaakt al meer dan tien jaar door practische toepassing haar bruikbaarheid heeft bewezen. Brigadegeneraal Goddard, pionier van de lucht- verkenningsfotografie, heeft onlangs zelfs ver klaard dat de technici van de Amerikaanse lucht strijdkrachten de studiotechnici van Hollywood op technisch gebied verre vooruit zijn. „Onze filmopnametechniek is verder ontwikkeld dan de vliegtuigtechniek", zo verklaarde de generaal voorts, „Met onze camera's kunnen wij zonder meer bij een snelheid van meer dan duizend kilo meter per uur van slechts driehonderd meter hoogte een tot in de kleinste details nauwkeurige kleurenopname van het gebied waarover gevlo gen wordt maken. Wij kunnen deze films met onze projectie-apparatuur als stereoscopische films op een doek van zeven bij zeven meter projecteren. Dit beeld is zó scherp, dat men duidelijk de num mers op de spoorwegvrachtwagens kan lezen. Met andere hulpmiddelen, welke ons ter beschikking staan, kunnen wij aan de hand van dit beeld bij voorbeeld zeer nauwkeurig op de centimeter af vaststellen de hoogte van gebouwen, de breedte van bruggen of de diepte van de wateren voor de kust." Zoals bij de gewone stereoscopische film wor den ook bij luchtopnamen twee gelijktijdig onder verschillende hoek opgenomen films gebezigd, die door een polarisatiefilter op een metalen scherm worden geprojecteerd en door polaroïdbrillen wrorden gezien. Met welk een scherpte de stereoscopische ca mera werkt is reeds terstond bij haar eerste prac tische toepassing gebleken bij de beroemde lan ding op het eiland Okinawa in de Pacific. De stereoscopische film toonde aan, dat de gordel van koraalriffen voor de uitgekozen landings plaats twee meter hoog was. In werkelijkheid bleek zij echter vijf centimeter lager te zijn. Acht jaar later werd bij de landing bij Inchon (het eerste jaar van de oorlog in Korea) de hoogte van de dokken op deze wijze gemeten als 2,14 meter. Het klopte precies. De voor dit werk gebezigde stereocamera's zijn uiterst ingewikkelde electronisch bestuurde appa raten. De film wordt belicht door een automatisch verstelbare lensopening, waarbij de belichting voortdurend wordt aangepast aan de wisselende lichtverhoudingen. De beide objecten staan op ongeveer dezelfde hoek als de menselijke ogen. Daar onze ogen echter, om bijvoorbeeld een voor werp van vijftien centimeter lengte van 300 meter hoogte te kunnen zien, 180 m. uit elkaar zouden moeten staan, werken deze camera's in dit geval zo, dat de tweede opname van hetzelfde punt eerst gemaakt wordt, als het vliegtuig 180 m. verder gevlogen is. De desbetreffende afstands- rnetingen worden door de camera's eveneens elec- tronisch-automatisch verricht. Filmfestival van Locarno Van 2 tot 12 Juli aanstaande zal te Locarno het Vlle Internationale Filmfestival worden ge houden. Dit festival is als zodanig erkend door de Internationale Federatie van Ver enigingen van Filmproducenten

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 21