£en nieuw Statuut voor de Afdelingsraad 1 IN de Bondsstatuten wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van de instelling van de Afdelingsraad. Artikel 30 bepaalt namelijk, dat de leden van de Ledenraad, die be stuurslid moeten zijn van elk der bestaande plaat selijke en provinciale afdelingen, tevens lid van de Afdelingsraad moeten zijn, zo deze bestaat. Het bestaan van de Afdelingsraad hangt dus geheel af van de afdelingen zelf, doch wanneer hij bestaat hebben de Statuten een directe ver binding gelegd tussen deze Raad en de algemene vergadering, zodra zij de in artikel 31 van de Statuten vermelde taken en rechtsbevoegdheden uitoefent en dus optreedt als Ledenraad. Sedert 1935 hebben de plaatselijke en provinciale afde lingen van de hun geboden statutaire mogelijk heid gebruik gemaakt. De positie van. de Raad is omschreven in de artikelen 25 tot en met 29 van het Uniform Regle ment van de Plaatselijke en Provinciale Afde lingen van Exploitanten. In de loop der jaren is de Raad onder bekwame leiding gegroeid tot een permanent en homogeen college, dat behandelt de Bonds- en bedrijfsvraagstukken, die niet locaal of regionaal zijn en dus de betrokken afdelingen competeren; dat voor de exploitantenafdelingen een trefpunt is in. belangrijke aangelegenheden voor overleg en onderzoek; dat beraadslaagt over de speciale exploitantenbelangen, het Hoofdbe stuur bij tal van aangelegenheden van advies dient en door zijn verbinding met dit College in de vorm van een speciale gedelegeerde voortdu rend op de hoogte wordt gehouden van het beleid in de bedrijfsorganisatie. Hierdoor heeft de Af delingsraad in de loop der jaren aan betekenis gewonnen en is zijn positie hecht verankerd in het organisatorisch bestel. Als gevolg hiervan behoefden de meer genoem de artikelen van het Uniform Reglement aanpas sing. Deze is tot stand gekomen in een ontwerp, dat de Raad het Hoofdbestuur na langdurige voorbereiding heeft aangeboden, en hetwelk het Hoofdbestuur op een kleine uitzondering na heeft overgenomen. Het Hoofdbestuur is voornemens om overeenkomstig het concept, dat elders in dit Orgaan is afgedrukt, aan de algemene ledenver gadering, die op 14 Juli a.s. gehouden zal worden, dienovereenkomstige voorstellen tot reglements wijziging te doen. Zij komen in het kort hierop neer, dat het be staan van de Afdelingsraad nadrukkelijk in dit reglement wordt geconstateerd, zijn functie als verbindingsorgaan tussen de afdelingen wordt omschreven evenals het doel van zijn werkzaam heid. Bovendien is de Raad belangrijk uitgebreid, waardoor het contact met de afdelingen wordt verstevigd, en is de mogelijkheid geschapen dat de leden van de afdelingsbesturen, die verkies baar zijn voor de Afdelingsraad, in tegenstelling tot vroeger tevens lid kunnen zijn van het Hoofd bestuur, zodat de Raad zijn vertegenwoordiging in dit College volledig in de hand heeft. Ook is de taakomschrijving uitgebreid. Deze reglementswijziging, die ook technische verbeteringen bevat, houdt, indien zij haar beslag krijgt in de eerstkomende vergadering, de belofte in, dat de Afdelingsraad, die zich tot één van de belangrijkste instanties van de Bond heeft ont wikkeld, tot volledige ontplooiing zal kunnen komen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 2