Vergoeding voor de Bestuursleden Artikel 30 (nieuw) Alle bestuursbetrekkingen worden kosteloos waargenomen, maar de bestuursleden ontvangen vergoeding voor gemaakte kosten. Rechtsbevoegdheid van de Afdelingsraad Artikel 31 (oud artikel 27 gedeeltelijk gewijzigd) lid 1, ongewijzigd, behoudens het doen vervallen van het woord eigen" uit de zinsnede onder b, welke luidt: hetzij wanneer het op eigen initiatief van de Afdelingsraad te nemen besluiten be treft, lid 2, ongewijzigd, lid 3, ongewijzigd, lid 4, ongewijzigd, lid 5, (nieuw) Bovendien is de Afdelingsraad bevoegd tot het geven van advies aan het Hoofdbestuur. lid 6 en 7 (oud lid 5 gewijzigd) Voorts is de Afdelingsraad bevoegd om voor elke vacature van lid-exploitant in Colleges, wel ker samenstelling door het Hoofdbestuur wordt bepaald, schriftelijk en tijdig, doch ten minste vier dagen vóór de dag der benoeming al of niet ge motiveerd aan het Hoofdbestuur twee n.iet-bin- dende aanbevelingen te doen, waarvan zo mo gelijk vóór de vergadering, anders in ieder geval bij de aanvang van de vergadering waarop de benoeming geschiedt, mededeling moet worden gedaan. Tevens is de Afdelingsraad bevoegd voor elke vacature van lid-Voorzitter en lid van het Hoofd bestuur aan de algemene ledenvergadering twee niet-bindende aanbevelingen te doen, waarvan schriftelijk en tijdig, doch ten minste acht dagen vóór de dag der benoeming al of niet gemotiveerd kennis wordt gegeven aan het Hoofdbestuur en alle leden van de Bond. Oud lid 6 vervalt. Jaarlijkse ledenvergadering Artikel 32 (nieuw) Jaarlijks, vóór of op 15 Maart, wordt de jaar lijkse ledenvergadering gehouden, op welke ver gadering: 1. door de Secretaris een schriftelijk verslag wordt uitgebracht over de werkzaamheden in het afgelopen jaar, waarvan vóór of indien niet anders mogelijk tert spoedigste na de vergadering aan elk der leden één exemplaar wordt toegezonden; 2. door de Penningmeester rekening en verant woording wordt gedaan over zijn beheer over het afgelopen jaar en een begroting van ont vangsten en uitgaven over het lopende jaar- wordt ingediend; 3. vastgesteld wordt de over het lopende jaar te heffen contributie; 4. voorzien wordt in de vacatures in het Dage lijks Bestuur; 5. behandeld wordt wat verder ter tafel zal worden gebracht. Vergaderingen en wijze van stemmen van de Afdelingsraad» Artikel 33 (oud artikel 28 gewijzigd) De Afdelingsraad vergadert zo dikwijls de Voorzitter dit nodig acht, of ten minste vijf leden een daartoe strekkend verzoek aan de Voorzitter doen. Het Dagelijks Bestuur van de Afdelingsraad vergadert zo dikwijls de Voorzitter dit nodig acht, alsmede wanneer ten minste twee leden een daar toe strekkend verzoek aan de Voorzitter doen. Tijd en plaats der vergaderingen worden door de Voorzitter vastgesteld. Voor het houden van een vergadering van de Afdelingsraad en van het Dagelijks Bestuur van die Raad wordt de tegenwoordigheid van ten minste de helft der leden van die Colleges vereist. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk der leden heeft één stem. Over zaken wordt mondeling, bij rondvraag, gestemd. Over personen wordt met gesloten, on- getekende briefjes, gestemd; blanco en getekende briefjes zijn van onwaarde en tellen niet mede bij het aantal uitgebrachte stemmen. Is bij een stem ming over zaken bij eerste stemming geen vol strekte meerderheid verkregen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is bij verkiezing van personen bij eerste stem ming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede, vrije stemming plaats en daar na, zo nodig, een herstemming tussen de twee per sonen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Mochten dan de stemmen staken, dan. beslist het lot. Geldmiddelen van de Afdelingsraad Artikel 34 (oud artikel 29 practisch ongewijzigd) lid, 1 In de eerste regel toevoegen vóór „be staan" het woord kunnen", zodat deze komt te luiden: ,,De geldmiddelen van de Afdelingsraad kunnen bestaan uit een jaarlijks door de Afdelingsraad vast te stellen bijdrage van elke afdeling lid 2, Het in de tweede regel genoemde artikel 27 wordt artikel 31» lid» 3» Ongewijzigd. Wijzigingen van dit Reglement Artikel 35 (oud artikel 30 ongewijzigd).

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 4