£en deskundig IfZapport over 3-T) ZOALS wij reeds in het Aprilnummer van dit Orgaan berichtten heeft Dr. Leslie Knopp, voorzitter van het genootschap van de Britse filmtechnici, de B r i t i s h Kinematograph Society, en tevens technisch adviseur van onze Britse Zuster organisatie, de Cin.ematograph E x h i b i- tors' A s s o c i a t i o n, zich in opdracht van het Hoofdbestuur van laatstgenoemde per vlieg tuig naar Los Angeles begeven, ter bijwoning van een conferentie, waar voorstellen zijn besproken voor een internationale standaardisering van ste- reoscopische en panoramische procédé's. De heer Knopp was op onderscheidene zittin gen van de Amerikaanse Society of Motion Picture and Television Engineers aanwezig, heeft vele gesprekken gevoerd met leidende figuren van de Motion Picture Industry Council Inc. waarin alle twaalf sleutelorganisaties van het Amerikaanse filmproductiebedrijf vertegenwoordigd zijn - en talrijke demonstraties bijgewoond van drie-dimen sionale systemen, waarvan wij in vorige afleve ringen van dit Orgaan reeds een critisch over zicht hebben gegeven. Reeds enkele dagen na zijn terugkeer in Enge land heeft de heer Knopp zijn bevindingen vast gelegd in een uitvoerig rapport, dat hij op Woens dag 13 Mei j.1. aan het Hoofdbestuur van de Cinematograph Exhibitors' Association heeft voorgelegd. Aangezien onze leden er ongetwijfeld prijs op zullen stellen kennis te nemen van het verslag van een qualitate qua tot oordelen bevoegd des kundige, die inzonderheid een open oog heeft voor de moeilijkheden waarvoor de exploitant zich ziet geplaatst, laten wij hier de volledige tekst van het rapport volgen. Na een korte inleiding, waarin hij de oorzaken voor de huidige ontwikkeling memoreert, vervolgt de heer Knopp: „Allen zijn het er over eens, dat men iets nieuws nodig heeft om een grotere aantrekkingskracht op het publiek uit te oefenen. Ongelukkigerwijze is dit het enige punt, waarover men het eens is. want van hieruit tracht iedere studio onafhankelijk zijn eigen zaligheid te verwerven, zonder reke ning te houden met anderen, en, feitelijk, zonder rekening te houden met de bioscopen waar de films vertoond moeten worden. Ideeën en nog niet geperfectionneerde technieken, die geduren de tien of meer jaren zonder toepassing bleven omdat men er geen belangstelling voor had, wor den nu ter hand genomen en toegepast. De ver antwoordelijke studio-autoriteiten en vooraan staande producenten jagen maar voort, terwijl de technici trachten te voldoen aan de eisen die hun worden gesteld. Hier volgt een samenvatting van de huidige situatie: Stereoscopische films In navolging van het financieel succes van „Bwana Devil", „Man in the Dark" en „The House of Wax", produceert bijna iedere studio stereoscopische films. Ongeveer 25 films zijn in productie of staan op het punt in productie te worden genomen en men verwacht dat zij onmid dellijk na haar vervaardiging zullen worden uit- oebracht. Verdere verbintenissen zullen van het succes van deze films afhangen. Op één uitzondering na vereenzelvigen alle producenten de stereoscopische film met de sen satie- en griezelfilm: zij denken niet, dat de waar de van het normale type drama, comedie of mu sical verhoogd wordt door de invoering van de derde dimensie en dientengevolge denken zij dat de stereoscopisch film aan belang zal inboeten als de stof voor sensatie films uitgeput raakt of het publiek er genoeg van krijgt. Anderzijds voelen de technici dat, wanneer de stereoscopische systemen geperfectionneerd zijn, zij een ruime toepassing zullen vinden, en, som mige waarnemers die in nauwe relatie staan met het bedrijf hebben verklaard, dat de uiteindelijke ontwikkeling moet zijn een combinatie van stereo scopische systemen met panoramische projectie doeken. Panoramische projectie Ongetwijfeld is het het succes van Cinerama geweest die een klasse op zichzelf is dat een algemene belangstelling voor de panoramische projectie heeft gewekt. Iedere studio onderzoekt de mogelijkheden en deze kunnen ruim genomen in twee groepen worden ondergebracht, namelijk die met een schermverhouding tot 1,8 1 en die met meer uiteenlopende verhoudingen. In de laatste groep heeft Twentieth Century- Fox met CinemaScope de leiding, aangezien zij één film voltooid heeft en met drie andere bezig is. Metro Goldwyn Mayer experimenteert met anamorphische lenzen en heeft aangekondigd dat zij daarmee zal gaan, produceren. CinemaScope eist een schermverhouding van 2,6 1; andere studio's, die langs ongeveer dezelfde lijnen wer ken, hebben tijdelijk verhoudingen geadopteerd

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 6