r Het is noodzakelijk de in mijn vorig rapport ge geven' voorzichtige waarschuwing te herhalen. Het filmbedrijf in dit land, en in het bijzonder de bio scoopexploitanten, worden geadviseerd zich niet te binden aan grote kapitaaluitgaven totdat een scher per omlijnd beeld van de toekomstige ontwikkeling is verkregen. Snelle en belangrijke winsten worden soms ver kregen door de stereoscopische films als .nieuwtje' te exploiteren. Projectoren kunnen mechanisch gekoppeld worden en filters kunnen voor een be trekkelijk geringe som worden aangeschaft; de aanschaffing van gealuminïseerde projectiedoeken is de grootste uitgave, maar proeven hebben uit gewezen dat mat-witte schermen, indien zij met verf van hoog aluminium gehalte worden bespo ten, het licht dat zij weerkaatsen niet depolarise- ren. Het is noodzakelijk dat een goede kwaliteit aluminiumverf wordt gebruikt. Men moet er voor zorgen dat de verf zeer gelijkmatig wordt aan gebracht. Doeken van grof weefsel zijn niet ge schikt. Bij de panoramische projectie evenwel worden de bioscoopexploitanten geconfronteerd met de aanschaffing van een abnormaal projectiedoek, tezamen met de structuur daarvan, en van speciale projectielenzen. Beide zijn kostbaar. Bijna inte graal met de panoramische projectie is de magne tische geluidsweergave, en bioscoopexploitanten kunnen in dit stadium niet geadviseerd worden om een van de systemen met drie, vier of meer geluidssporen te adopteren, welke in de Verenig de Staten experimenteel worden gebezigd. Aan gezien het grote projectiedoek en het stereoscopi sche geluid de meer permanente en duurdere van de recente ontwikkelingen schijnen te zijn, moet het wenselijk worden geacht te wachten totdat standaardisatie is bereikt. Als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling is het volgende overeengekomen: Panoramische projectie Deze zal waarschijnlijk de meest permanent op de voorgrond tredende van de toekomstige pro ducties zijn, en ten einde met betrekking tot de verhoudingen en beperkingen van de bestaande bioscopen de beste schermverhouding te bepalen zullen de British Kinematograph Society en de Society of Motion Picture an,d Television En- gineers in samenwerking met de Motion Picture Industry Council en andere organisaties zo spoe dig mogelijk een onderzoek instellen bij de repre sentatieve bioscopen. De aldus verkregen inlich tingen zullen geverifieerd worden en men ver wacht dat er in de vroege herfst een vergadering bijeen zal worden geroepen. Het resultaat van de bevindingen zal dan ter beschikkin.g worden ge steld aan alle filmproductiemaatschappijen en uit deze inlichtingen zullen nieuwe normen voor HANDLEIDING VOOR STEREOSCO PISCHE PROJECTIE In opdracht van het Hoofdbestuur be reidt de Stichting „Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel" een in structie voor inzake de hantering van stereo scopische films en de bediening van de pro jectie-apparaten. schermverhoudingen, camera, copiëermachine en beeldvensters en andere daarop betrekking heb bende zaken worden voorbereid. De British Kinematograph Society zal onmid dellijk een vragenlijst voorbereiden, die aan alle leden van de Cinematograph Exhibitors' Associa- tion zal worden gezonden, en de Ledenraad wordt uitgen.odigd er bij de leden, in hun eigen belang, op aan te dringen deze lijst zo spoedig mogelijk in te vullen. Stereoscopische films Men is het eens geworden over een aantal voorlopige normen, die het onderwerp zullen zijn van overleg met de belanghebbenden. Men is overeengekomen dat deze gedurende een periode van twee jaren niet zullen worden gesteld als starre nationale normen (of internationale voor stellen), maar openbaar gemaakt zullen worden als aanbevolen toepassingen. Men hoopt dat zulks die graad van soepelheid zal bewerkstelligen, welke de ontwikkeling eist. Stereofonisch geluid Men is enigszins bezorgd over de algemene adoptie van stereofonisch geluid in dit land. Be vredigende resultaten kunnen niet verkregen worden door enkel maar een aantal luidsprekers in een zaal te plaatsen; in de meeste gevallen zul len de acoustische eigenschappen van de zaal ge controleerd moeten worden door middel van een deskundige behandeling. Desalniettemin worden stappen ondernomen met het doel om het aantal, de plaats en de breedte van geluidssporen zowel op een- als op tweefilmsystemen te standaardise ren. Dit werk zal waarschijnlijk verscheidene maanden in beslag nemen en indien exploitanten intussen voorn.emens zijn stereofonisch geluid te gaan gebruiken worden zij geadviseerd magne tische toonkoppen en weergave-apparatuur slechts op een tijdelijke basis te bezigen. Men hoopt dat de situatie met betrekking tot de standaardisering van magnetische geluidssporen in de vroege herfst opgehelderd zal zijn. Zo spoedig mogelijk zullen gedetailleerde tech nische rapporten worden voorbereid en ter be schikking worden gesteld aan studio-technici, fa-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 8