8 Overpeinzingen bij de Stereoscopie I ,,Hoe meer wij zien van stereoscopie, hoe moeilijker het wordt om tot een besluit te komen wat betreft de mogelijkheden welke zij op de lange duur zou kunnen hebben als een aanvullend middel tot ontspanning. Weinigen twijfelen aan de aantrekkingskracht welke zij als „nieuwtje'' heeft, te oordelen bij de getuigenis op dit ogenblik. Maar een vaste toekomst: dat is heel wat moeilijker vast te stellen. Als wij de technische trucs buiten beschouwing laten, komt men al spoedig tot de conclusie, dat de stereoscopie het meest bevredigt, wanneer zij het minst opvalt Men voelt, dat stereoscopie zal kunnen blijken te zijn als goede kleur; iets dat nauwelijks wordt opgemerkt, wanneer het op de juiste wijze wordt toegepast (The Cinema dd. 6 Mei 1953) brikanten van technische apparatuur en aan ex ploitanten. Intussen mogen de volgende persoon lijke waarnemingen belangwekkend zijn: Cinerama Ik had het voorrecht om de nieuwste (de vierde) Cinerama-installatie te zien in het Warner Thea ter in Hollywood. Ondanks haar vele technische tekortkomingen was de vertoning zeer indruk wekkend en overstelpend en verre superieur aan die met de eerste, in New York gebezigde, instal latie. Men bericht, dat de verandering van het thea ter en het installeren van de apparatuur meer dan 27.000,— (f 286.000,—) kostte. De zaal van het Warner Theater is bijna vier kant en heeft een balkon.. Het projectiedoek, on geveer 24 meter (80 voet) breed, was aange bracht vóór de toneelboog en ten gevolge van zijn diepe curve, staken de uiteinden een heel eind in de zaal. Het scherm werd gesteund door een spe ciaal frame, dat ook de gordijnen droeg. Drie op een kleine verhoging aangebrachte ca bines stonden in de stalles, elk voorzien van booglampen die werkten op 150 ampère. Deze gaven het doek een lichtsterkte die geschat wordt op 16 tot 18 lamberts per voet; de helderheid van het projectiedoek was bijna gelijkmatig. Alle drie projectoren en het afzonderlijke geluidapparaat waren gekoppeld door middel van, het Selsyn systeem (interlockmotoren). Naar men mij mede deelde was het geluid vastgelegd op een afzon derlijke filmband, welke drie geluidssporen be vatte. Het geluid werd weergegeven door vijftien luidsprekers, zeven achter het projectiedoek en vier in de zaal zowel op de hoogte van de stalles als van het balkon. Het geluidsysteem werd (in clusief het inschakelen van de luidsprekers) ge controleerd door een geluidsingenieur, die aan een grote contröletafel zat, welke in de stalles stond. De zaal had goede acoustische verhoudin gen, maar desalniettemin had men een aanvul lende behandeling gegeven zowel op de hoogte van de stalles als va'n het balkon. De installatie van de cabines, geluidscontröletafel en de plaatsing van het projectiescherm resul teerden in een vermindering van de zitplaatsen capaciteit van ongeveer 2800 tot 1500. De entree prijzen waren verhoogd van 0,80 tot 2,80. Gebreken De vertoning omvatte een reeks van demon stratie-opnamen zowel in kleuren als in zwart/ wit. Zij waren gekozen om de beste resultaten te laten zien. De technische tekortkomingen, welke tot op zekere hoogte de demonstratie bedierven, waren: 1. een opmerkelijk dansen" (vibration) van de beelden; 2. een onvoldoende aanpassing van kleuren of zwarting der copieën, wat veroorzaakte dat nu weer eens het ene, dan, weer eens het andere van de drie geprojecteerde beelden te donker leek; 3. scherpteverlies langs de lijnen waar de ge projecteerde beelden elkaar begrenzen en 4. zijdelingse vertekening van het filmbeeld, toe te schrijven aan de optische opstelling en de kromming van het scherm. Dit veroorzaakt dat de horizon een uitgesproken boog lijkt. De uitwerking van het beeld werd verhoogd door het feit dat de zaal in volkomen duisternis was er was geen treden- of noodverlichting in gebruik en de minimaalverlichting, gevormd door de lichtbakjes boven de uitgangen, was uit geschakeld. De geluidsweergave was van uitstekende kwa liteit, maar werd volkomen bedorven door exces sieve, vulgaire hardheid. CinemaScope Dit systeem, ofschoon minder spectaculair dan Cinerama, is niettemin indrukwekkend en meer vrij van technische tekortkomingen. CinemaScope is nog niet in, vele bioscopen ge ïnstalleerd, maar ik woonde een demonstratie bij in een van de studiohallen en een in de heer Darryl Zanuck's privé bioscoop. Het projectie doek in de eerstgenoemde was ongeveer 24 me ter (80 voet) breed en de demonstratie was zeer indrukwekkend, maar in de laatste zaal, waar het projectiedoek slechts 5,4 meter (18 voet) breed was, verscheen het beeld als een smalle strook en verloor dientengevolge zijn uitwerking. Bij de studiodemonstratie werd een projector, waarvan de booglamp op 170 ampère werkte, gebezigd, welke het projectiedoek een geschatte niMIHMIIIHMMIIIMIII IIMMIIMIMfMIMI II1IMIMIIMIMII IIIHIIIIIIIMMIIIIMI iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimi M111111111M H11111M1111MI 11111111111111111111

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 9